Momentálne máme voľné pracovné miesta!

ĎAKUJEME

Všetko na tomto svete má svoj začiatok aj koniec. Do svojho životného cieľa doputovala aj naša „Matica“. Svoju životnú púť ukončila 31. augusta 2021 aj Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove po krásnych 51 rokoch. 

Počas svojho polstoročného pôsobenia si prežila úspechy aj pády. V posledných rokoch sa z nej stávala krásna dáma zdobená novou telocvičňou, chodbami, triedami či sixballovým ihriskom. Žmurkala na nás novými oknami. Do jej náručia každodenne vbehávali žiačikovia plní radosti a smiechu. Občas sa stalo, že do nej niektorí prichádzali s obavami či nechuťou učiť sa. Mala však veľké srdce, ktorého súčasťou boli učitelia a ostatní zamestnanci školy, ktorí sa dennodenne snažili podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebovali. Dušou „Matice“ boli jej žiaci a ich rodičia. Spoločne s nimi sme prekonávali strach z neznámeho, tešili sa z úspechov žiakov na rôznych súťažiach či olympiádach, stretávali sa na vianočných akadémiách, výletoch či opekačkách. Precestovali sme niektoré európske krajiny a našli si nových kamarátov z rôznych národov.

Z celého srdca ĎAKUJEME všetkým, ktorí boli hoci len na chvíľu jej súčasťou. Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a príbuzným, zamestnancom školy a priateľom školy za krásne chvíle, ktoré sme spolu strávili. Ďakujeme, že ste pri nás vždy stáli nielen počas pekných dní a rokov, ktorých bolo neúrekom, ale najmä počas búrlivého obdobia, kedy hrozilo, že sa „Matica“ takéhoto krásneho veku nedožije.

Veríme a dúfame, že mnohí z vás budú mať na „Maticu“ krásne spomienky.

Vaša „Matica“

 

Kloktacie testy

Táto informácia slúži len pre zákonných zástupcov, ktorí prejavili záujem o kloktacie testy.

Harmonogram:

01.09.2021 - distribúcia kloktacích testov do školy

02.09.2021 - prevzatie kloktacích testov žiakmi 

                  - vykonanie kloktacieho testu v domácom prostredí (žiakovi pri testovaní pomáha zákonný zástupca podľa inštruktážneho videa)

03.09.2021 - zber vzoriek vykonaných kloktacích testov (žiaci so sebou do školy prinesú vzorku, ktorá bude odoslaná na vyšetrenie) 

Výsledky kloktacích testov budú následne počas víkendu doručované jednotlivcom na mobilné telefónne čísla. 

Pridané: 30.8.2021

Mgr. Stanislav Bucko

 

 

Organizácia otvorenia školského roka 2021/2022

Otvorenie nového školského roka sa uskutoční v triedach.

Deti z materskej školy

06.30 – 08.00 príchod do materskej školy

do 17.00 odchod domov

Rodičia detí z materskej školy majú povolené vstúpiť do budovy školy len v návlekoch. Pri prvom vstupe do budovy školy sú povinní mať podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (dieťaťa).

 

Žiaci 2. – 9. ročníka

08.00 – 08.30 príchod do školy (vstup do tried)

08.30 – 10.00 triednická hodina

10.00 – 10.15 opustenie školy v doprovode triednych učiteľov

 

Žiaci prípravných a prvých ročníkov

08.30 – 08.45  stretnutie žiakov a rodičov s triednym učiteľom pred budovou školy

08.45 – 10.15  triednická hodina

10.15 – 10.30 opustenie školy v doprovode triednych učiteľov

 

Všetci žiaci sú povinní mať so sebou prezuvky a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Nikto bez prezuvok a podpísaného Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti  nebude do budovy školy vpustený.

Zákonní zástupcovia majú vstup do budovy školy zakázaný.

Výnimku zo zákazu vstupu do budovy školy tvoria zákonní zástupcovia žiakov prípravného a prvého ročníka a detí materskej školy. Tí musia mať na sebe návleky a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy.

 

Pridané: 30.8.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Zoznam pomôcok pre žiakov prípravného a 1. ročníka

Zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka.

Zoznam pomôcok pre žiakov prípravného ročníka.

Pridané: 24.8.2021

Mgr. Andrea Kašprišinová

PhDr. Blanka Vasková

OZNAM  ŠJ

Číslo účtu pre úhradu stravného sa nemení. Zostáva to isté ako minulý školský rok.

Číslo účtu : SK 9775 0000 0000 400 805 1492

ČSOB - banka

Vyplnenú prihlášku na stravu treba odovzdať vedúcej zariadenia školského stravovania (je ju možné stiahnuť z web stránky školy v sekcii Jedáleň školy) v dňoch 23.8. – 31.8.2021 v čase od 8.00 hod.  do 14.00 hod.

Informácie o poplatkoch u vedúcej zariadenia školského stravovania na t. č.: 051/ 7713332   

Pridané: 23.8.2021

Mária Zápotocká, vedúca ZŠS

Oznam

Vážení rodičia!

Všetky informácie týkajúce sa materskej školy, prípravného a prvého ročníka budú zverejnené na našej webovej stránke v najbližších dňoch. 

Prajeme Vám krásny víkend.

Pridané: 20.8.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňom 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.
 
Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú nárok žiaci, ktorí /ktorých:

- žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Základnej škole čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. 

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.).
 
V prípade, že zákonný zástupca žiaka preukáže, že žiak patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:
- potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

 
Termín na doručenie potrebných dokumentov základnej škole je do 30.07.2021. 
 
V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať základnú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.
 
Pridané: 15.7.2021

Školský rok 2020/2021

Slávnostný záver školského roka

Dňa 30. 6. 2021 sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom. O 9:00 začal program, na ktorom sa nám prihovorila pani riaditeľka PaedDr. Renáta Rodáková a pani zástupkyňa Mgr. Silvia Eštočinová. Kultúrny program obohatili žiačky 5.A folklórnym vystúpením a žiaci 1. ročníka peknými básničkami. Ocenili sme žiakov za ich úspechy a rozlúčili sme sa aj s našimi deviatakmi. 

Na to sme sa presunuli do tried, kde triedni učitelia slávnostne odovzdali žiakom vysvedčenia a navzájom sme pekne spolu prežili náš posledný deň v školskom roku 2020/2021.

Tento školský rok je zaujímavý aj tým, že naša škola poslednýkrát nesie meno Základná škola Matice slovenskej 13 a od 1. 9. nás privíta už novým pomenovaním Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja. Tešíme sa na vás a prajeme vám krásne prázdniny!

Foto:

Pridané: 30.6.2021

Mgr. Matúš Bartko, PhD.

 

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 30.6.2021 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 s nasledujúcou organizáciou dňa:

08.00 – 09.00 hod.: triednická hodina

09.00 – 09.45 hod.: štátna hymna, slávnostný príhovor, kultúrny program

09:45 – 10:30 hod.: hodnotenie práce žiakov a odovzdávanie vysvedčení

 

Obedy sa vydávajú v čase od 10:30 do 13:00 hod. nasledovne:

od 10:30 do 11:00 hod. - obedujú žiaci 2. stupňa,

od 11:00 do 11:30 hod. - obedujú žiaci 1. stupňa, ktorí nenavštevujú ŠKD,

od 11:30 do 13:00 hod. - obedujú žiaci navštevujúci ŠKD.

 

Školský klub detí bude v prevádzke do 13:00 hod.

Pridané: 28.6.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 24. 6. 2021 sa naša škola zahalila do rúška olympiády v nemeckom jazyku, ktorý sa na našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk. V tento horúci a slnečný deň sa žiaci zúčastnili školského kola, v ktorom sa umiestnili nasledovne:

1. miesto: Mikuláš Noga, 

2. miesto: Marko Richnavský, 

3. miesto: Emma Mikitová. 

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k ich úspechu. Žiakom, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za ich aktívnu účasť a veríme, že počas letných prázdnin využijú čo najviac poznatkov z nemeckého jazyka. 

"Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien"

Pridané: 24.6.2021

Mgr. Tomáš Grančay

 

Olympiáda z dejepisu

Dňa 23. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zameranie olympiády bolo na regionálne dejiny a na učivo daného ročníka, ktoré spadá pod konkrétnu kategóriu. V tento hrejivý júnový deň sa žiaci školy umiestnili na prvých troch miestach, v nasledovnom umiestnení:

1. miesto: kategória E, Laura Bačenková,

2. miesto, kategória D, Barbora Kočanová,

3. miesto, kategória D, Matej Leščinský.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a zúčastneným žiakom našej školy ďakujeme za aktívnu účasť. Zároveň veríme, že história ostane priateľkou všetkých detí aj v letnom čase. 

Pridané: 24.6.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Oznam vedúcej školskej jedálne

Z dôvodu blížiaceho sa ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva surovín na prípravu stravy žiadame všetkých stravníkov, ktorí sa chcú vyhlásiť zo stravy na hociktorý deň do konca školského roka, aby tak urobili najneskôr do piatka 25.06.2021 do 14:00 hod. V prípade choroby si môžu rodičia vyzdvihúť obed. Po tomto termíne odhlasovanie stravníkov nebude možné. 

Pridané: 22.6.2021

Mária Zápotocká

TRI školy na "Matici"

Na základe množstva rovnakých telefonických otázok, sme sa rozhodli na ne odpovedať aj takýmto spôsobom.

1. Naša ZŠ s MŠ Matice slovenskej 13 v Prešove je bežnou základnou školou, v ktorej sa vzdelávajú "bežné" deti (t. z. deti bez ťažkých zdravotných postihnutí). Navyše poskytujeme služby rodičom v oblasti logopedickej starostlivosti o ich deti, čím šetríme ich pracovný čas a financie.  

https://www.zsmaticeslovenskej.sk/

Máme sa čím chváliť.

https://www.zsmaticeslovenskej.sk/fotoalbum/

 

2. V našej blízkosti, v bývalej budove materskej školy, je Spojená škola Matice slovenskej 11, ktorá je zameraná na vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím. 

https://szspomatica11.edupage.org/

 

3. Po prenajatí nášho jedného pavilónu OZ Barličke bola týmto občianskym združením zriadená Súkromná praktická škola Matice slovenskej 13, ktorá je zameraná na vzdelávanie žiakov s telesným a mentálnym postihnutím

https://barlicka.sk/mladi/service_1/

 

Ulica K Starej tehelni v Prešove (obytná časť za Merkury Marketom) bola v zmysle platného VZN mesta Prešov rozdelená podľa vchodov do všetkých prešovských základných škôl, okrem škôl na sídlisku Sekčov a Šváby. 

Pridané: 11.6.2021

PaedDr. Renáta Rodáková

Voľné pracovné miesto

Máme voľné pracovné miesto!

Viac informácií nájdete tu.

 

Svetový deň životného prostredia

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia, ktorý je celosvetovo venovaný ochrane životného prostredia a šíreniu dôležitosti environmentálnych myšlienok medzi ľuďmi.

5. jún  je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom "Je len jedna Zem".

Tento deň  by mal ľudí upozorniť na početné ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia. Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Znečisťovanie zložiek životného prostredia je zapríčinené rôznymi aktivitami človeka (rast výroby, spotreby energie, ťažby surovín, zvýšená priemyselná a poľnohospodárska výroba, zvýšená doprava). V dôsledku týchto činností došlo v posledných desaťročiach globálne k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia a znečisteniu životného prostredia.

Chráňme si to, čo máme, našu Zem a životné prostredie.

........ preto majme na pamäti:  Nič nežije večne, iba zem a hory“ (indiánske príslovie).

Pridané: 11.6.2021

Mgr. Ivana Melník Bačková

Stať sa to môže každému!

Deti boli ešte donedávna  šikanované v rámci triedy, na školskom dvore, ale aj mimo školy, na ihrisku, na ulici. Dnes sa však prípady ubližovania, zraňovania a zosmiešňovania presunuli aj do virtuálneho priestoru. Kyberšikana je jav, s ktorým sa dnešné deti začínajú stretávať bežne. Mnoho z nich netuší, aké následky ich nepremyslená online zábava na účet niekoho iného môže mať. Preto je potrebné s deťmi na túto tému hovoriť, aby vedeli, že ich konanie môže ubližovať a zároveň, aby poznali spôsoby, akými sa pred útokmi brániť. Siedmaci na našej škole boli s touto témou oboznámení dvakrát: 26. mája 2021 filmom o reperke Aless (1. časť z filmu Kto je ďalší?), ktorá čelila útokom kyberšikany a jej vnímanie ako obeti. Zachránila ju hudba a spev. Po filme nasledovala otvorená diskusia.

7. júna 2021 „naživo“ o tejto problematike rozprávala (aj na základe osobných skúseností) žiačka  SOŠ podnikania v Prešove R. Zimová, ktorá pod odborným dohľadom PhDr. B. Žabeckej z CPPPaP v Prešove, radila žiakom, že ak dôjde k šikane, je potrebné to okamžite riešiť a oznámiť to niekomu dospelému, ktorému dôverujú. Pred kyberšikanou sa totiž nedá ukryť ani vo vlastnej izbe.

Pridané: 11.6.2021

PaedDr. Iveta Háberová

Umiestnenie našich žiakov vo výtvarnej súťaži

S početným zastúpením žiakov našej školy v 13. ročníku výtvarnej súťaže Súkromnej základnej umeleckej školy v Prešove boli niekoľkí aj ocenení v jednotlivých vekových kategóriách.

Porota bola zložená z pedagógov MŠ, ZŠ, ZUŠ a samostatne tvorivých umelcov. 
V kategórii 1. - 2. ročníka sa na 3. mieste umiestnila naša žiačka 2. ročníka Miška Čikošová. Čestné uznanie dostali navyše Elinka Adamová a Anna Leško.
V kategórii 3. - 4. ročníka sa na 2. mieste umiestnil náš žiak Martin Čikoš. 
Tešíme sa z veľkého počtu zúčastnených a oceneným gratulujeme. 
 
 
Pridané: 9.6.2021
Mgr. Miroslava Kolarčiková

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 08.06.2021 bude hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za obdobie II. polroka šk. roka 2020/2021 kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením COVID – 19 a dištančným vzdelávaním žiakov nasledovné:


Prípravný ročník – slovné hodnotenie

Prvý ročník – slovné hodnotenie

 

2. – 9. ročník nasledovne:

PREDMETY HLAVNÝCH VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ:

jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, angličtina v praxi, anglický jazyk hrou,  ruský jazyk, nemecký jazyk  - známkou

matematika a práca s informáciami

matematika, informatika - známkou

človek a spoločnosť 

vlastiveda, dejepis, geografia – známkou

občianska náuka - absolvoval

človek a príroda

prírodoveda, prvouka, fyzika, chémia, biológia - známkou

 

KOMPLEMENTÁRNE VZDELÁVACIE OBLASTI:

človek a hodnoty

etická výchova, náboženská výchova – absolvoval 

človek a svet práce 

pracovné vyučovanie, technika – absolvoval

umenie a kultúra 

hudobná výchova, výtvarná výchova – absolvoval

zdravie a pohyb 

telesná a športová výchova – absolvoval

 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ PODPORA:

individuálna logopedická intervencia – absolvoval

rozvíjanie špecifických funkcií  – absolvoval

 

Pridané: 08.06.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Historické okienko

Hostorické okienko na mesiac jún si môžete prečítať tu.

Pridané: 4.6.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Prvý jún patrí našim deťom

Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

Ako ho plánujete prežiť vy so svojimi ratolesťami?

Pridané: 1.6.2021

Mgr. Eliška Laluhová

 

Svetový deň bez tabaku

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia. V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska. Témou tohtoročného svetového dňa bez tabaku je ochrana mladších generácií, so zameraním na ochranu mládeže a prevenciu pred fajčením a užívaním nikotínu. Tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu. Užívanie nikotínu a tabakových výrobkov zvyšuje riziko rakoviny, kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení. V dôsledku užívania tabaku zomrie každý rok 8 miliónov ľudí, milión úmrtí je spôsobených druhotne – u pasívnych fajčiarov. Tabakový priemysel sa stále zameriava na novú, mladšiu generáciu: vytvára nové príchute v bezdymových tabakových výrobkoch, shisha a v elektronických cigaretách, ktoré sú príťažlivé pre mladých zacieľuje reklamu a umiestňovanie produktov vo filmoch i prostredníctvom sociálnych médií inovuje tabakové výrobky do elegantného dizajnu výrobkov, ktorými sa snaží prilákať novú generáciu fajčiarov. Prečo by ste mali prestať fajčiť a ako to môžete urobiť? V súčasnej situácii, kedy všetci vnímame prítomnosť pandémie COVID-19, je dôležité uvedomiť si, že fajčiari majú podľa zistení WHO v porovnaní s nefajčiarmi podstatne vyššiu pravdepodobnosť nepriaznivých zdravotných následkov, vrátane toho, že fajčiar môže mať komplikovanejší priebeh ochorenia. Ak chcete znížiť riziká, prestaňte fajčiť už dnes!

Pridané: 25.5.2021, Ing. Ľuboš Dudla

 

Hviezdoslavov Kubín

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 7.5.2021. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť spolužiaci. Za organizačné zabezpečenie ďakujeme pani učiteľkám 1. – 4. ročníka. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena. Víťazi boli odmenení potleskom, krásnymi  diplomami. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme pri nich prežili krásne dopoludnie.

Pridané: 24.5.2021

Mgr. Aniela Feňušová

 

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Skúsme si aspoň takto osláviť tento deň 19. máj pozdvihnutím pohárov plných mlieka...

NA  ZDRAVIE !!!

Pridané: 24.5.2021

Mgr. Ivana Melník Bačková

Pomoc pre Alexka

Dnes nás v škole navštívil vzácny hosť. Alexko! Alexko je deväťročný chlapec, ktorý prišiel na svet veľmi skoro a v dôsledku toho jeho život sprevádzajú rôzne zdravotné problémy. Jeho liečba je veľmi finančne nákladná, preto sme sa rozhodli Alexkovi pomôcť a zapojili sme sa do zberu PET vrchnákov. Sme radi, že sme Alexkovi mohli aspoň takto pomôcť.

Veľa zdravia Alexko!

Pridané: 20.5.2021

PhDr. Blanka Vasková

Projekt o MESTE

Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Hlbšie sa zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska.

Naši žiaci 4. ročníka dostali v tejto súvislosti zadanie projektu. Každý zo žiakov mal jedno mesto, o ktorom si spracovali krátku, ale výstižnú charakteristiku. Takto sa dozvedeli nové veci o histórii aj súčasnosti daného mesta.  Mali možnosť uviesť aj zaujímavosti, či už z oblasti športu, kultúry alebo blízkeho okolia.

Touto formou si žiaci rozširovali a rozvíjali svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách daného regiónu, a tak si vytvárali pozitívny vzťah aj k svojmu bydlisku, obci, regiónu i krajine.

Pridané: 19.5.2021

RNDr. Marián Širý

 

Okresné kolo Pytagoriády

Aj napriek zlej pandemickej situácii si žiaci našej školy vyskúšali svoje sily na online okresnom kole Pytagoriády. Boli to žiaci tretieho ročníka. Sú veľmi šikovní a snaživí. Na svoje prvé súperenie sa veľmi  tešili a dôsledne pripravovali. Úspešní riešitelia sú Kristínka Kolarčiková, Kamil Kokinčák, Alica Ferencová a Martin Čikoš. Novým matematickým mozgom gratulujeme.

Pridané: 17.5.2021

Mgr. Monika Križanová

Peniaze a ich využitie

Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou života.

A ešte dlho budú. Návrat do obdobia výmenného obchodu veľmi nepredpokladáme. Peniaze plnia v živote dôležitú úlohu. Pre niekoho môžu byť doslova zmyslom života. Zároveň i hlavným cieľom. Za peniaze si nemôžeme kúpiť zdravie, lásku ani vnútorný pokoj. Za peniaze si nemôžeme kúpiť šťastnú a fungujúcu rodinu ani skutočných priateľov. Ale mnoho iného áno. Vieme si zaplatiť vzdelanie, bývanie, ošatenie i výdobytky modernej techniky. Peniaze nám pomáhajú dosiahnuť istú kvalitu života.

Peniaze nám môžu pomáhať.

Peniaze môžu byť v rukách rozumného a zodpovedného človeka dôležitým a efektívnym nástrojom na zlepšenie a skvalitnenie života. Naopak, v rukách hlúpeho, povrchného a ľahkomyseľného človeka sa môžu stať nebezpečnou hračkou. Hračkou, s ktorou môže ohrozovať seba i okolie. Kto dobre pozná svoje reálne potreby, ten pozná úlohu a význam peňazí.

Peniaze nie sú všeliek!

Ani zázračná tableta, po užití ktorej sa človek stáva automaticky šťastný a spokojný. Nie sú a ani nemôžu byť zmyslom života. Peniaze sú len pomocníkom. Učme sa umeniu, ako s nimi rozumne a zodpovedne narábať. Učme sa finančnej gramotnosti a zručnostiam. Naučme sa rozumne a zodpovedne šetriť a hospodáriť. Tak správne pochopíme význam a úlohu peňazí. O to sa snažíme aj v našej škole pri práci so žiakmi, ktorí sa tento týždeň oboznamovali s funkciou a hodnotou peňazí.

Pridané: 17.5.2021

Mgr. Ľubica Uhlárová

 

Medzinárodný deň rodiny

15. mája slávime Medzinárodný deň rodiny, takže si túto sobotu zarezervujte pre ľudí, ktorých máte najradšej. A čo robiť? Tohtoročnou témou je „Rodina, zdravý život a udržateľná budúcnosť“.

Rodina je základom spoločnosti, je miestom, kde sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Jej funkcia je teda významná. Svetový deň rodiny je zároveň príležitosťou pre jednotlivé krajiny zamyslieť sa nad fungovaním rodinnej politiky, spoznať problematiku týkajúcu sa rodiny, ekonomické, sociálne problémy, ktoré sa v jednotlivých štátoch vyskytujú. Rodina je tak stará ako ľudstvo. Jej vonkajšie formy možno mali iný charakter, ináč sa žilo, keď všetko bolo pod jednou strechou. Práce, ktoré boli mimo domu, vykonávali členovia domácnosti, ale všetci vedeli, kde je ich domov. Rodina žila v úzkom zväzku, často ako viacgeneračnom. Dnes si často ani nevieme predstaviť takýto život. Vnímame ju ako málo slobodnú. Má svoje štruktúry, otca a matku, spravidla deti. Jednotliví členovia môžu byť v rôznom veku, môžu mať rôzne postihnutia či obmedzenia. Preto každá rodina žije svojím osobitným spôsobom. Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli krátkym projektom na tému ,,Ja a moja rodina“. Poskytli obraz rodiny zo svojho detského pohľadu a zobrazili ho výtvarnou formou.

Vychutnajme si navzájom spolupatričnosť a význam tohto dňa! Venujme pozornosť medziľudským vzťahom, našim najbližším. Nie je dôležitá veľkosť našej rodiny, ale to, že spolu zdieľame život. Rodina je domov v našom srdci.

Pridané: 14.5.2021

Mgr. Ľubica Uhlárová

 

Deň matiek

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, vychádza z rôznych tradícií. Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu - tento rok 9. mája.

V tento deň dávajú deti svojim mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Podobné sviatky po celom svete existovali dávno v histórii, napríklad v starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov. Oslavy trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18. marca a boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu.

V 17. storočí sa v Anglicku slávil sviatok matiek pod názvom Materská nedeľa (alebo Nedeľa matiek) a pripadal na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Mnoho chudobných ľudí vtedy slúžilo v bohatých domácnostiach ďaleko od domova a nemohlo tráviť čas so svojimi matkami. Preto služobníci dostávali na tento deň voľno, aby sa mohli vrátiť domov alebo navštíviť kostol vo svojom rodnom meste, kde žili ich matky a ďalší príbuzní.

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júnovú nedeľu. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. Oslavy Dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. Na európsku pôdu sa sviatok dostal prostredníctvom Švajčiarok v roku 1917. V Španielsku a v Portugalsku oslavujú Deň matiek až v decembri. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989. Krajiny bývalého socialistického zriadenia oslavovali v minulosti skôr Medzinárodný deň žien pripadajúci na 8. marca.

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky.

Ani vy nezabudnite na svoje mamy a potešte ich či už drobným darčekom, kvetmi, objatím či bozkom.

Foto:

Básnička pre mamičku

Pridané: 3.5.2021

Mgr. Adriana Puchalová

 
 
 
 

Svetový deň Červeného kríža

Svetový deň Červeného kríža si každoročne pripomíname vždy 8. mája. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu, filantropa a zakladateľa Červeného kríža Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828. Ten sa v roku 1859 rozhodol zorganizovať skupinu prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine. Vďaka tomuto činu vznikol základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete.

Viac tu:

Pridané: 7.5.2021

Mgr. Andrea Kašprišinová

 

Projekt Dinosaurus

Žiaci VI.A sa vrátili do školy a využili svoje znalosti minulého času a záujem o dinosaury, aby na hodinách anglického jazyka vytvorili zaujímavý projekt o dinosauroch, ktorý prezentovali svojim spolužiakom.
Pridané: 6.5.2021
Mgr. Adriana Puchalová

Bádateľko – dopravná výchova

V každodennom živote sa my, ľudia, stávame účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Úlohou nás, učiteľov, je  v školách  postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov či cyklistov. V piatok 30. apríla si naši žiaci prvého stupňa osvojili teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek.  Oboznámili sa s možnými nebezpečnými situáciami  a so spôsobom ochrany pred nebezpečenstvom.  Precvičili si vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po chodníku. Žiaci sa naučili  pesničky a básničky s dopravnou tematikou, nakreslili si a vymaľovali dopravné značky a križovatky. 

Cieľom týchto aktivít je naučiť žiakov, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke a podporiť v nich  pocit zodpovednosti za vlastné správanie. Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní počtu tragédií na našich cestách! 

Foto:

Pridané: 05.05.2021

Mgr. Alena Makšinová

 

Deň Slnka

Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov. Pozrime sa však tak trošku na našu hviezdu odborným okom.

Slnko sa zrodilo takmer pred 5 miliardami rokov z plynového oblaku tvoreného vodíkom, héliom a prachom. Vplyvom vlastnej gravitácie sa tieto zložky zmrštili, čím sa ich teplota zvýšila natoľko, že tam začali prebiehať jadrové reakcie, ktoré prebiehajú dodnes. Je zložený z troch štvrtín vodíka a jednej štvrtiny hélia (inde sa uvádza 90% vodík, 8% hélium). Slnečnú sústavu tvorí Slnko a všetko, čo okolo neho obieha: planéty Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún , ďalej malé planéty, kométy a nakoniec všelijaké kamene a prach. Všetky tieto telesá sú k Slnku priťahované gravitačnou silou, inak by leteli stále rovno, preč od Slnka do ďalekého vesmírneho priestoru.

Keďže sa 3. máj považuje za deň Slnka, pri tejto príležitosti si naši žiaci vyskúšali vytvoriť vlastnoručne zhotovený model slnečnej sústavy doma aj na hodinách fyziky. Poďme sa spolu pozrieť, ako to našim mladým vedcom išlo. Našich žiakov to veľmi zaujalo a veríme, že sa to bude páčiť aj Vám.

V neposlednom rade chceme poďakovať rodičom našich žiakov za to, že im vytvárajú vhodné podmienky na realizáciu projektov.

Foto:

Pridané: 3.5.2021

Mgr. Júlia Imrichová

 

Historické okienko na mesiac máj

V historickom okienku na mesiac máj sa dozviete zaujímavosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Maximiliánovi Robespierre, Jagelovskej univerzite, Márii Terézii, Karolovi Wojtylovi, Jozefovi Gregorovi Tajovskom, Viktórii I., Jánovi Kalvínovi. Prajeme vám príjemné čítanie :-)

Historické okienko

Pridané: 3.5.2021

Mgr. Tomáš Grančay

 

Predstavme si 2050

Dnešná covidová doba, okrem rôznych opatrení a boja proti Covidu- 19, volá po zmene. Bude to iný svet? Pred nami sú obrovské výzvy, ale aj mnohé problémy, občas poznáme aj niektoré riešenia, ale tak nejako nevieme k čomu smerujeme a kam to celé vedie. Kde sa posunieme o 10, 20, 30, 40 rokov? Rozmýšľali ste už o tom, v akom svete, v akej krajine chcete žiť?

Žiaci 7.  ročníka o tom rozmýšľali a diskutovali, pretože sa zapojili do kampane Prestavte si 2050, ktorú spustila organizácia Človek v ohrození spolu so študentkami z Nexterie, ktorá usiluje zapojiť mladých ľudí a verejnosť do formovania debaty o budúcnosti v kontexte klimatickej zmeny. Zapojiť sa môžeme všetci (vekovo od 8 rokov až do 120), pretože je dôležitý názor všetkých žiakov a žiačok, ale taktiež vašich rodičov a učiteľov.

Na webe www.predstavmesi2050.sk je možné od 26.4. - do 9.5.2021 vyplniť krátky prieskum o budúcnosti. Anonymizované výsledky budú poslané relevantným aktérom v parlamente a v štátnych inštitúciách, aby ich zohľadnili, pretože majú zodpovednosť za viac ako len svoje volebné obdobie. 

Prosím, zdieľajte svoju predstavu budúcnosti a túto kampaň.

Pridané: 30.4.2021

PaedDr. Iveta Háberová, Mgr. Adriana Puchalová

Novinový článok o našej ZŠ s MŠ

Webové noviny www.presov.dnes24.sk uverejnili o našej základnej škole a materskej škole článok, ktorý si môžete prečítať tu.

Pridané: 26.4.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Save the forest- Zachráň les!

Na hodinách anglického jazyka sme  spolu so žiakmi 3.B a 1.A zachraňovali les. Žiaci sa oboznámili so slovnou zásobou, rozprávali sme sa o tom, aký je les dôležitý pre náš život. Vypočuli sme si ľudí z celého sveta a ich nápady, ako by sme mohli lesy zachrániť. Žiaci sa zabavili, veľa naučili a uvedomili si, ako môžu prispieť k udržaniu krásnych lesov.

Video:

Pridané: 26.4.2021

Mgr. Aniela Feňušová

Svetový deň kníh a autorských práv 2021

23. apríl je výnimočným dňom. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročia narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj ďalší spisovatelia - Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv.

Oslávte tento deň, môžete siahnuť po knihe, ktorú ste čítali už veľmi dávno a radi by ste sa k nej vrátili alebo skúste dočítať knihu, ktorú máte odloženú dlho na stolíku pri posteli. Môžete knihu aj venovať. Ak si neviete vybrať, radi poradíme...

Pridané: 23.4.2021

PaedDr. Iveta Háberová

Deň Zeme na prírodovede a výtvarnej výchove

Počas hodín prírodovedy sme so žiakmi 3. ročníka v priebehu jedného týždňa prepojili teóriu, prax z celého roka a projektové vyučovanie ku Dňu Zeme. Prostredníctvom interaktívneho materiálu sme pochopili význam tohto dňa, ako aj jeho dôležitosti. Spoločne sme v škole vysadili semienka niekoľkých rastliniek, ktoré sa nám po týždni ujali a krásne vyklíčili. Žiaci sa o ne vzorne starali. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali spoločne plagáty ku Dňu Zeme. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970 a pripadá na deň 22.4. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Preto je potrebné, aby sme si uvedomili, aké je dôležité chrániť životné prostredie, starať sa o neho, chrániť prírodu a všetko žijúce v nej.  Každý z nás môže prispieť k tomu, aby životné prostredie nebolo zaťažované a aby planéta Zem zostala čo najdlhšie zachovaná.

Foto:

Pridané: 23.4.2021

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

Dištančné vyučovanie na našej škole trochu inak...

Dištančné hodiny nemusia dýchať len tradičnou formou, kde si žiaci píšu poznámky a nadobúdajú nové poznatky. Vyučovanie na našej škole využíva aj iné metódy, kde žiaci prezentujú svoje vlastné výrobky, prípadne čítajú listiny, ktorých text vytvorili sami. V našej škole nechýbajú žiaci s logickým myslením a prácou s ním. Žiaci, ktorí si vedia z predmetov odniesť to pravé orechové.

Pozrite sa, s akou radosťou sa žiaci pripravujú na online vyučovanie v kruhu domova.

Nahliadnite spoločne s nami do domácej prípravy žiaka našej školy zo šiesteho ročníka Robka Mrúza a pozrite sa, s akou radosťou sa pripravoval na vyučovanie fyziky, dejepisu a anglického jazyka.

Katapult

Vplyv teploty na hustotu kvapalín

First aid

Pridané: 22.4.2021

Mgr. Tomáš Grančay

22. apríl - Deň Zeme 

Už tradične si 22. apríla pripomíname „Deň Zeme“. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej modrej planéty.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť jej poklady. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a zlepšenie správania voči planéte.

Cieľom Dňa Zeme je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje.

Počas Dňa Zeme so žiakmi diskutujeme na témy separácia odpadu, recyklácia a reparovanie, aj o každodennej ochrane našej planéty a ako zamedziť znečisťovaniu životného prostredia. Naša Zem je len jedna, a preto je potrebné naučiť sa ju chrániť. Je to jediný domov, ktorý máme.

Foto:

Pridané: 22.4.2021

Mgr. Štefánia Cígerová

V mesiaci apríl, konkrétne roku 1896, sa v Aténach začali prvé novoveké olympijské hry.

Rozhodujúci krok k obnove antických olympijských hier nastal v roku 1894 na medzinárodnom kongrese o otázkach amaterizmu a obnovení olympijských hier v Paríži na univerzitnej pôde slávnej Sorbonny. Francúzky barón Pierre de Coubertin chcel, aby sa novoveké olympijské hry – podobne ako ich antický predchodca – stali zjednocujúcim prvkom sveta. Na rozdiel od antiky mali byť moderné hry otvorené celému svetu a všetkým bez diskriminácie. V starovekej Olympii sa odohrávalo len súťaženie slobodných občanov, pre otrokov bola účasť zakázaná. Pôvod účastníkov sa aj teritoriálne v podstate obmedzoval na svet gréckych štátov a na ďalšie oblasti, ktoré boli pod rozmanitým gréckym (helénskym) vplyvom, vrátane kultúrneho. „Podstata olympizmu ho odlišuje od samotného športu. Skrátka – olympizmus šport nielen zahŕňa, ale ho aj prekračuje“ vysvetľoval Coubertin v snahe objasniť, o čo mu išlo pri snahe obnoviť antické olympijské hry v modernej ére.

V programe OH 1896 bolo deväť športov (ľahká atletika, plávanie, cyklistika, vzpieranie, zápasenie, šerm, streľba, športová gymnastika a tenis). Desiatym športom malo byť veslovanie (na morskej vode), lenže súťaže v ňom pre veľké vlny museli zrušiť.

Rovnako šiesty apríl sa už niekoľko rokov slávi ako Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier.

Pridané: 21.4.2021

Mgr. Ján Novák

 

1. ročník Jolly Phonics čitateľskej súťaže

Žiaci 4. A triedy sa v mesiaci marec na hodinách anglického jazyka zúčastnili 1. ročníka Jolly Phonics čitateľskej súťaže. Hoci sme v žrebovaní výhercov nemali šťastie, i tak naši žiaci boli odmenení malým darčekom, a to náučnými hrami a ďakovným listom. Verím, že o rok si súťaž zopakujeme.
Pridané: 21.4.2021
Mgr. Štefánia Cígerová

Ako sa učíme angličtinu na našej škole

Angličtina je nielen o bifľovaní sa slovíčok a učení sa gramatiky. Osvojenie si jazyka je najefektívnejšie a pre žiakov hlavne najzaujímavejšie kontaktom a rozhovorom s cudzincom.  V rámci súčasnej situácie sa žiaci druhého stupňa vzdelávajú online formou, čo sme využili a spojili sa telemostom s anglicky hovoriacimi kamarátmi.  

Žiaci našej školy si vyskúšali angličtinu priamo v praxi na hodinách angličtiny. V rámci projektu „Týždeň s Angličanom” sa najskôr žiaci deviateho ročníka stretli počas online hodín s rovesníkmi z fínskeho mesta Kuopio. Porovnávali sme, ako prebieha vyučovanie u nás a vo Fínsku. Rozosmiali sme fínskych kamarátov, keď sme im povedali, že u nás je krásna zima, keď je 20 cm snehu dlhšie ako týždeň a nevyhli sme sa ani aktuálnej téme dnešných dní. Žiaci V. A mali možnosť s Holanďanom „pospíkovať“ o obyčajných aj neobyčajných témach. Porovnávali sme veľkonočné zvyky u nás a v Holandsku a spoločne sme si zahrali aj Kahoot quiz o zaujímavostiach ľudského tela, kde žiaci porazili nášho hosťa.

Vďaka pozitívnej spätnej väzbe žiakov aj našich hostí veríme, že tieto rozhovory budú pokračovať aj v budúcnosti a počas vyučovania sa na hodinách angličtiny stretneme s ďalšími zaujímavým hosťami.

Pridané 21.4.2021

Mgr. Štefánia Cígerová

 

Historické okienko 

Historické okienko na mesiac apríl.

Pridané: 19.4.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Varím, varíš, varíme ...

Ak sa vaše dieťa príliš nekamaráti so zeleninou na tanieri a nemá rado zdravé jedlá, ponúkame vám najlepšie kuchárske knihy pre deti, ktoré v piatok 16.4.2021 vytvorili mladší žiaci našej školy v rámci zaujímavého vyučovania o zdravej výžive. Deti pracovali na tvorbe najlepšej kuchárskej knihy, recepty na zdravé maškrty spoločne vyhľadávali aj vymýšľali. Každý v triede prispel nápadom i prácou. Niektorí písali, kreslili, iní strihali a lepili. Výsledkom ich nadšenia boli krásne ilustrované leporelá, ktoré predstavili deťom vhodné potraviny aj lahodné zdravé dobroty. Darilo sa všetkým a žiaci vo vestibule školy zhotovili výstavku pre svojich spolužiakov. V rámci vyučovania plnili žiaci aj praktické úlohy súvisiace s nákupom zdravých potravín. Najprv určovali ceny výrobkov odhadom, a potom ich porovnávali s reálnymi cenami v obchodoch. Bol to vydarený deň a máme radosť, že sme formou zábavných a podnetných tvorivých činností motivovali žiakov k vytváraniu zdravých stravovacích a pracovných návykov. Veríme, že si doma mnohí žiaci naše najlepšie recepty vyskúšajú a pripravia vám zdravé pochúťky!

Foto:

Pridané: 18.4.2021

Mgr. Iveta Kučová

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy Matice slovenskej 13 v Prešove podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje riaditeľské voľno od 12.4.2021 do 23.4.2021 (vrátane) žiakom tried: P.C, P.D a 1.B. 

Kompletné znenie rozhodnutia a odôvodnenie nájdete v prílohe.

Príloha:

Pridané: 12.4.2021

PaedDr. Renáta Rodáková

 

Svetový deň zdravia

Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho. Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO = World Healthy Organization), ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948.  V tento deň sa uskutočňujú celosvetové podujatia zamerané na danú vyhlasovanú tému. Téma Svetového dňa zdravia sa každoročne mení. Upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

Téma Svetového dňa zdravia 2021: Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta.

Odkaz Svetového dňa zdravia je jednoduchý. Poskytnúť všetkým ľuďom prístup k zdravotnej starostlivosti: chudobným či bohatým. Pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO)  je dôležité, aby existovalo ZDRAVIE pre všetkých.

AKO SI CHRÁNIŤ ZDRAVIE?

Aj keď Svetový deň zdravia sa koná raz ročne, o svoje zdravie by sme sa mali starať po celý rok. V dnešnej uponáhľanej dobe to nie je vôbec jednoduché. Byť aktívny a zdravo sa stravovať sú dve dobré rady, ako začať.

Byť aktívny

Stačí, ak do svojho denného režimu zakomponujeme cvičenie tak, že si  ani nevšimneme, že  cvičíme. Odporúčané je robiť to, čo nás baví alebo jednoducho začať napr. absolvovať dlhé prechádzky, jazdiť na bicykli.

Správne sa stravovať

Správne stravovanie znamená jesť zdravú a vyváženú stravu v primeranom množstve. To znamená, že to čo konzumujeme, môže mať vplyv na riziko srdcovo–cievnych chorôb, obezitu alebo cukrovku 2. typu.

Odporúča sa jesť potraviny bohaté na živiny

Naša každodenná strava by mala byť založená na potravinách bohatých na živiny, ktoré by mali zahŕňať zeleninu, ovocie, obilniny, jedlá bohaté na bielkoviny (napríklad morské plody, chudé mäso a vajcia) a oleje.

Optimálne je obmedziť skupiny nezdravých jedál

Nejde len o to, čo jesť máme, ale aj o to, čo jesť nemáme. Mala by sa obmedziť konzumácia nezdravých prísad (nasýtené tuky, trans-tuky, pridané cukry a sodík). Dôležité je obmedziť rýchle občerstvenie,  potraviny s vysokým obsahom cukru a soli. 

Tento zaujímavý a obohacujúci deň by nám mal pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný.

Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.  Snažme sa ŽIŤ ZDRAVO.

Pridané: 7.4.2021

Mgr. Ivana Melník Bačková

 

Veľkonočné vajíčka

S prestávkou minulého roka, vzhľadom na pandémiu, sa vyhlásená súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko zrealizovala až tento rok. Základná škola, ktorá získa najviac "páči sa mi to" (likeov) na fotografiu svojich vajíčok, vyhráva výlet do ZOO park Nyíregyháza v Maďarsku (samozrejme, až keď to bude bezpečné a možné). Zahlasujme za to svoje vajíčko a vyberme víťaza. Do súťaže sa zapojilo 10 prešovských ZŠ. Ďakujem za usilovnosť žiakov a pomoc triednych učiteliek. Držíme palce! Online hlasovanie potrvá do 1.mája. Držme si palce a potešme deti krásnym výletom.

Hlasovať za naše vajíčka môžete pridaním LIKE - Páči sa mi to tu: https://www.facebook.com/eperiashoppingmall/photos/a.3690344467759777/3690326381094919

Pridané: 3.4.2021

Mgr. Miroslava Kolarčiková

Pracujeme v banke a v obchode

Žiaci 4. A triedy v mesiaci marec na hodinách matematiky si vymenili role bankárov a  predavačov. Jedna skupina požičiavala peniaze a druhá skupina bola v obchode. Zistili, že niekto chce viac míňať, ako zarobí, a to nie je dobre, lebo si narobí dlhy. Poučili sa: zbytočne nenakupuj veľa potravín, neplytvaj jedlom, musím vedieť správne kalkulovať a narábať so svojím vreckovým finančným balíčkom. Ak môžem, aj malou čiastkou finančne pomôžem súrodencom.

Pridané: 30.3.2021

Mgr. Monika Križanová

 

2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy

Dôležitosť a úlohu rozprávok krásne vystihol Jan Werich, ktorý povedal: „Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“

Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People, IBBY) a pripadol na 2. apríla, kedy sa v roku 1805 narodil svetoznámy dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen. Oslavy tohto dňa pripravujú jednotlivé národné sekcie IBBY, pričom každý rok je výnimočný tým, že známy spisovateľ napíše posolstvo venované všetkým deťom a ilustrátor navrhne plagát. Slovensko ako jedna z členských krajín mala patronát nad oslavami v rokoch 1986 a 2006.

IBBY je nezisková organizácia založená v roku 1953 v Zürichu. Jej hlavným cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, k slovu, čítaniu, materinskému jazyku a literatúre tak, aby sa kniha stala každodennou súčasťou ich života. V súčasnej dobe má táto organizácia národné sekcie v približne 60 štátoch sveta, pričom československá sekcia začala svoje pôsobenie v organizácii v 50. rokoch 20. storočia. Samostatná slovenská sekcia IBBY, so sekretariátom v Medzinárodnom dome umenia pre deti (Bibiana) v Bratislave, bola vytvorená v roku 1993, kedy došlo k rozdeleniu Česko-Slovenska. Organizácia udeľuje každé dva roky Cenu Hansa Christiana Andersena za významný prínos v tvorbe pre deti a mládež, ktorú odovzdáva dánska kráľovná. Je udeľovaná spisovateľovi (od roku 1956) a od roku 1966 sa udeľuje aj ilustrátorovi.

Hans Christian Andersen sa narodil v dánskom meste Odense na ostrove Fyn v chudobnej rodine. Lepšie vzdelanie získal až v Kodani, kam prišiel v roku 1819. Jeho život bol ovplyvnený otcom, ktorý mu čítal rozprávky, vyrábal hračky, či kreslil obrázky. Po neúspechu na hereckej dráhe sa venoval písaniu poézie a prózy, no známy je najmä tvorbou rozprávok, ktorých napísal 156. Pri písaní čerpal z ľudových tradícií a bežného života. Vrcholom jeho beletristickej tvorby je autobiografický román Rozprávka môjho života. Zomrel 4. augusta 1875 vo svojom dome v Rolighede, a v deň pohrebu bol v Dánsku vyhlásený národný smútok.

2. júna 2006 bola pri príležitosti 165. výročia jeho návštevy, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, odhalená Andersenova bronzová socha, ktorej autorom je Tibor Bartfay.

https://www.bibiana.sk/sk/2-april-medzinarodny-den-detskej-knihy

https://www.teraz.sk/import/medzinarodny-den-deti-kniha-andersen/41953-clanok.html

https://www.jemne.sk/novinky/lifestyle/26116-dnes-je-medzinarodny-den-detskej-knihy-co-ste-si-v-detstve-citali-vy

http://ssjh.sk/ssjh-modal.php?IDmodal=785

Pridané: 30.3.2021

Mgr. Júlia Fecková

Aktivity, ktoré ťa rozhýbu

Ak máte radi hry a prenesiete ich do procesu vyučovania, môžu z toho vzniknúť aj takéto originálne nápady. Jedinečnosť a fantázia, tie isto nechýbajú našim žiakom na hodinách angličtiny. 

Video 1

Video 2

Video 3

Pridané: 29.3.2021

Mgr. Eliška Laluhová

Veselé kamene

Veselé kamene sú skupinou náhodných ľudí, ktorí našli maľovaný kamienok, kamienky maľujú alebo sa im len páčia. Cieľom veselých kameňov je nezištne maľovať kamene a skryť ich tak, aby vyvolali nečakané úsmevy a reťazové reakcie radosti. Do skupiny nadšencov maľovania na kamene sa zapojila aj naša škola a žiaci IV.A, ktorí vytvorili krásne obrázky na kamene a skryli ich v okolí školy tak, aby kamienky našli nových majiteľov a mohli “cestovať” na nové miesta. To, že naše maľované kamienky cestujú, sme sa dozvedeli na FB stránke: VESELÉ KAMENE, kde sa hneď na druhý deň objavila fotografia s komentárom nálezcu. Veľmi sa tešíme, ako naše minidiela vyvolajú pozitívne reakcie nielen u detí, ale aj u dospelých.

Foto:

Pridané: 29.3.2021

Mgr. Štefánia Cígerová

 

Pytagoras

Pytagoras zo Samosu bol starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm a akustik. Pytagoras sa narodil okolo roku 570 pred Kr. na ostrove Samos v rodine obchodníka. So svojím otcom chodil za obchodom, prevažne do Itálie. Ešte len bol malý a vynikal prirodzeným darom reči a charizmou, ktorou si získaval sympatie svojho okolia, a tak poľahky dokázal urobiť dojem aj na starešinu – úplne prvých mudrcov, mysliteľov a filozofov v starovekom Grécku.

Viac tu:

Pridané: 25.3.2021

Mgr. Monika Križanová

Fyzika a pokusy

Ani počas dištančnej výučby sme na hodinách fyziky nezaháľali. Nechýbali pokusy ani projekty. Žiaci mali možnosť v rámci preberania tematického celku meranie hmotnosti  si nielen vyskúšať, ale aj vlastnoručne zhotoviť rovnoramenné váhy. Vyskúšali sme si napríklad správanie telies v kvapalinách, hustotu kvapalín. Hustotu kvapalín  si môžete vyskúšať aj vy. Čo sa stane, ak dám do pohára med, vodu a olej? Naši žiaci už vedia, že rovnako ako pevné látky aj kvapaliny majú hustotu, ktorú dokážeme merať. Olej má menšiu hustotu ako voda, preto pláva na vode. Med má vyššiu hustotu ako voda, preto sa potopil pod vodu. Dúfam, že ste sa zabavili rovnako ako my.

Foto:

Pridané: 25.3.2021

Mgr. Júlia Imrichová

 

"Pre lepšiu budúcnosť Zeme"

"Pre lepšiu budúcnosť Zeme" je digitálny edukačný projekt, v ktorom sa dozviete tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene. Je určený zadarmo pre všetkých žakov a učiteľov 4. - 7. ročníka základných škôl na Slovensku.

Viac tu:

Pridané: 25.3.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Týždeň farieb

V týždni od 15.3.2021  do 19.3.2021 sa na našej škole niesol v znamení farieb. Každý deň v týždni bol venovaný jednej farbe, v ktorej boli nielen všetky deti, ale aj vyučujúci farebne rovnako oblečený. 

Pondelok bol venovaný bielej farbe. Biela farba pôsobí na človeka pokojne a vyvážene a v tom duchu  sa niesol aj tento deň. Deti si okrem oblečenia rovnakej farby tento deň spríjemnili aj rôznymi aktivitami. Kreslili obrázky, hrali rôzne hry zamerané na tému „Rozlúčka so zimou“.

Utorok sa niesol v znamení červenej. Červená farba je veľmi výrazná, má silný emocionálny náboj a prebúdza životnú energiu. Tento deň si deti okrem učenia pripomenuli aj to, aké dôležité je zdravie, čo patrí do lekárničky a zamerali sa na aktivity na tému „Láska“.

Streda bola zameraná na zelenú farbu. Zelená je farba prírody. A v tomto smere sa niesol aj tento deň. Žiaci si napríklad sadili trávičku a kreslili obrázky prírody. Asi každý z nás už počul, že zelená farba upokojuje a aj naši žiaci mali možnosť si to vyskúšať.

Vo štvrtok sa naši žiaci premenili na „rozprávkové bytosti“. Chlapci v hnedej farbe na princov a dievčatá v ružovej na nežné princezné. Hnedá je farbou blaha a vyrovnanosti. Ružová zas je považovaná za farbu priateľstva, pokoja, šťastia a pohody.

Piatok sme uzavreli v modrej farbe. Modrá farba sa označuje ako farba pokoja, harmónie, pohody a odpočinku. Tento deň sa niesol v znamení vody. Deti sa zamerali na aktivity ako: polievanie kvietkov, význam vody v prírode.

Poďakovanie patrí hlavne rodičom a vyučujúcim za spoluprácu. Deti chodili každý deň krásne oblečené v stanovenej farbe. Čo nielen veľmi dobre vyzeralo, ale deti sa takto aj veľmi dobre cítili a hneď by uvítali aj ďalší takýto farebný týždeň.

Foto:

Pridané: 23.3.2021

Mgr. Júlia Imrichová

 

Svetový deň vody - 22.3.2021

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.  Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:

 • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou,
 • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody,
 • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácii osláv Medzinárodného dňa vody.

22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

Svetový deň vody

Pridané: 23.3.2021

Mgr. Vladimír Lenz

Vesmír očami detí

Dňa 15.3.2021 sa v budove Hvezdárne a planetária v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ pre okres Prešov (Sabinov) a Poprad (Kežmarok, Bardejov, Levoča), do ktorého sa každoročne zapája aj naša škola. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. 

Do súťaže sa zapojili mnohé materské školy, základné školy a základné umelecké školy. Na základe výzvy, pod dohľadom svojich pedagógov, žiaci starostlivo pripravovali svoje výtvarné diela. Vďaka ich fantázii, nápaditosti a rôznych techník bol ich vesmír farebný,  hravý a nekonečný.

Žiaci, v rámci našich okresov, súťažili s celkovým počtom 160 prihlásených prác. Veľkým úspechom je, že z celkového počtu 48 prác v našej kategórii, vybrali do celoslovenského kola výtvarnej súťaže prácu nášho žiaka Martina Čikoša z 3.B. Martinovi gratulujeme a držíme mu palce aj v ďalšom kole, ktoré sa uskutoční v 1. polovici mája 2021.

Foto:

Pridané: 23.3.2021

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

21. marec - Svetový deň poézie

„Ó, poézia, pochválená buď,

tvoje právo úžasné:

že s čistým srdcom, na kolenách len

možno vstúpiť do básne...“ (Milan Rúfus)

Musíme si priznať, že dnešná doba je neuveriteľne rýchla. Všetko “beží” a je závislé od sociálnych sietí. Ľudia si hľadajú rýchlejší a jednoduchší spôsob získavania informácií, a to hlavne cez “nešťastný” internet. Zabúdame, aké to je, na chvíľu sa zastaviť alebo aspoň spomaliť. Kde sú tie časy, keď bolo zvykom po večeroch sadnúť si do kresla a prečítať si dobrú knihu? Aj rozprávky na dobrú noc pre naše detičky sa pomaly vytrácajú z našich poličiek a večerných rituálov, čo je naozaj veľmi smutné.

Na 30. zasadnutí Generálnej konferencie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru v roku 1999 v Paríži vyhlásili 21. marec za Svetový deň poézie (Poetry Day). V niektorých svetových krajinách sa Deň poézie oslavuje 15. októbra na počesť narodenia Vergília, rímskeho epického básnika za vlády Augusta. V každom prípade však je jeho cieľom podporiť na celom svete propagovanie, publikovanie, písanie i čítanie básnických diel a ich vydávanie, ako aj vyslovenie uznania národným či medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Má to byť deň plný nových impulzov, zdroj inšpirácií na básnickú tvorbu, ktorá umožňuje vyrozprávať príbehy, ale hlavne vyjadriť svoje momentálne pocity. Možnosť ukázať svoj talent, ktorý drieme niekde hlboko v našom vnútri. Deň, ktorý je ten najvhodnejší na to, aby sme vzdali uznanie všetkým básnikom. 

Svetový deň poézie má viesť malých aj veľkých vydavateľov k tomu, aby sa nebáli podporiť “poetické duše” publikovaním ich zbierok. Na svete existuje naozaj veľký počet básnikov, ktorí si svoje diela schovávajú do zásuviek, a tak nikdy neuzrú svetlo sveta. Väčšinou sa tak stáva hlave preto, lebo sú neistí hodnotou toho, čo vytvorili. No druhým, a to azda najčastejším dôvodom, je fakt, že na publikovanie takýchto diel nie je dostatok financií. Preto  by organizátori umeleckých večierkov nemali zabúdať na recitály ani na autorské čítanie poézie, či inú formu ich prezentácie. V neposlednom rade treba hľadať spôsoby, ako pomôcť poézii spojiť sa s ostatnými druhmi umenia, napríklad s hudbou, výtvarným umením, ale aj tancom či divadlom.

Všade na svete má tento deň povzbudiť rôzne iniciatívy podnecujúce umeleckú tvorbu. Písanie poézie je spôsobom, ako zveľaďovať svoj jazyk, svoju kultúru; čítanie poézie je spôsobom stíšenia človeka, prežívania chvíľ intimity samého so sebou. Aj UNESCO uznáva, že poézia zodpovedá našim osobným a spoločenským potrebám, že je súčasťou integrovanej ľudskej osobnosti. Cez poéziu možno nadväzovať priateľstvá a odovzdávať si prežité pocity, emócie, skúsenosti, a to inak ako prostredníctvom počítačov a sociálnych sietí.
Možno si to neuvedomujeme, ale v každom z nás sa nájde kúsok básnika.

Pridané: 22.3.2021

Mgr. Alena Makšinová

 

Jednoduché tréningy na doma

Ľahká, ale účinná rozcvička, koordinácia rúk a nôh, hry s loptou, strečing. Práve tieto aktivity pomôžu rozhýbať malých školákov, pre ktorých pripravili organizátori najväčšieho školského futbalového turnaja McDonald's Cup sériu krátkych tréningových videí. Viac tu: 

Pridané: 22.3.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Úspech našich žiakov

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove zorganizovala svoj  6.ročník súťaže ELEsparks pre žiakov základných škôl v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci: Matúš Repčák z 8. A triedy, Denis Čolák a Lukas Joseph Caroll zo 7. A triedy. Chlapci si zmerali sily s ďalšími 18 skupinami súťažiacich. Absolvovali 3 súťažné kolá, v ktorých nahrali:

1.kolo 93,3%
2.kolo 91,1%
3.kolo 95,6%
 
V celkovom hodnotení  130 bodov skončili chlapci so stratou 4 bodov v rebríčku na 4. mieste :) Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Pridané: 19.3.2021
Mgr. Eliška Laluhová

ST.PATRICK’S DAY

Na hodinách anglického jazyka sa neučíme iba časovanie a nové slovíčka, ale aj poznávať krajiny, v ktorých sa po anglicky hovorí. Preto si žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka pripomenuli 17. marca St. Patrick’s Day - Deň sv. Patrika, patróna Írska.

Prezreli sme si video o krásach a zaujímavostiach Írska, prezentáciu a krátky animovaný film o živote sv. Patrika. Rozšírili sme slovnú zásobu o slová ako leprechaun, harp, shamrock, parade, obdivovali sme írsky tanec a nádhernú hru svetiel, ktorú nad Dublinom pri príležitosti sviatku vytvorili drony.

Samozrejme sme aj pracovali na online aktivitách, ktoré si môžete vyskúšať aj vy:

https://www.liveworksheets.com/gu5823bv  (dozviete sa niečo o s. Patrikovi a jeho sviatku)

https://www.liveworksheets.com/ua5895vh (slovná zásoba)

https://www.liveworksheets.com/ob1708740js (kvíz)

...a pre potešenie oka i ucha...

https://www.youtube.com/watch?v=x1VJlPUvVKI

Pridané: 19.3.2021

Mgr. Adriana Puchalová

Online prezentácia systému duálneho vzdelávania 

Žiaci našej školy sa v dňoch 5.3. a 8.3.2021 už po druhýkrát zapojili do aktivity Prezentácia systému duálneho vzdelávania, ktorú v rámci projektu NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania. Po deviatakoch sa aj ôsmaci v zaujímavej interaktívnej prezentácii dozvedeli o tom, 

- ako funguje duálne vzdelávanie, 

- aké sú výhody duálneho vzdelávania, 

- ktoré stredné školy a zamestnávatelia v regióne sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, 

- kde je možné nájsť ďalšie informácie. 

O prezentáciu bol veľký záujem, žiaci sa aktívne zapájali do kvízu a pýtali sa rôzne otázky. 

Milí rodičia, ak máte o problematiku záujem, ponúkame niekoľko užitočných odkazov: 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/dualne-vzdelavanie/ 

http://dualnysystem.sk/ 

http://www.potrebyovp.sk/ 

https://dualvkocke.sk/

Viac tu:

Pridané: 19.3.2021

Mgr. Adriana Puchalová

Týždeň farieb

Milí rodičia!

V týždni od 15.3. do 19.3.2021 sme si pre Vás a Vaše deti (našich žiakov) pripravili:

Týždeň farieb

Každý deň v týždni bude venovaný jednej farbe. Oblečte svoje dieťa do farby a pridajte sa k nám.

Viac informácií sa dozviete v prílohe.

Týždeň farieb

Pridané: 11.3.2021

Mgr. Júlia Imrichová

 

6. marec - Európsky deň logopédie

Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou každého človeka a je dôležitým nástrojom pre život. Je to sociálna interakcia, pri ktorej sa vedome alebo nevedome odovzdávajú informácie. Schopnosťou hovoriť sa človek začleňuje do spoločnosti a rečou môže vyjadriť svoje zážitky, poznanie. My, ľudia, neustále komunikujeme, či už čítame, píšeme, rozprávame sa a nejakým spôsobom sa staráme o to, aby sme navzájom vedeli o svojich myšlienkach. Komunikujeme aj vtedy, keď si to neuvedomujeme, čiže je zrejmé, že komunikácia nemá len ústnu alebo len písomnú formu. Čokoľvek povieme, svojim neverbálnym prejavom potvrdíme, podčiarkneme, spresníme alebo vyvrátime.

Komunikovať bez ťažkostí však častokrát nie je samozrejmosťou. Niektorí z nás majú s rečou a jazykom, či už v hovorenej, alebo písanej podobe ťažkosti. Logopedické diagnózy v kontexte reči a jazyka sú  označované súhrnným pojmom - narušená komunikačná schopnosť. Narušenou komunikačnou schopnosťou vo všetkých podobách sa zaoberá logopédia. A práve logopédii je každoročne venovaný 6. marec. V tento deň si pripomíname Európsky deň logopédie. Jeho história siaha do roku 2004, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách.

Cieľom Európskeho dňa logopédie je rozvíjať povedomie verejnosti o komunikačných poruchách, ich vplyve na zdravie človeka a možnostiach ich nápravy, o práci logopédov, výmene skúseností medzi logopédmi z európskych krajín o nových možnostiach diagnostiky a terapie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti.

Kto je vlastne logopéd a čím sa zaoberá?

Je to odborník, ktorý sa zaoberá jednotlivými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti, ich identifikáciou, diagnostikou, terapiou a v neposlednom rade aj možnosťami prevencie vzniku narušenej komunikačnej schopnosti u ľudí rôzneho veku. Pri práci s dieťaťom je činnosť logopéda zameraná častokrát hlavne na nácvik a korekciu správnej výslovnosti. Zďaleka to však nie je jeho jediná pracovná náplň. Zahŕňa tiež prácu s deťmi alebo dospelými, ktorí majú:

 • Oneskorený vývin reči
 • Narušený vývin reči
 • Poruchy plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť)
 • Poruchy hlasu (napr. zachrípnutý, zastretý hlas, strata hlasu)
 • Poruchy pozornosti a učenia (dyslexia, dysgrafia)
 • Afáziu (strata schopnosti komunikovať, pri úrazoch hlavy, náhlych cievnych mozgových príhodách)
 • Dyzartriu (poruchy výslovnosti v dôsledku neurologického ochorenia)
 • Dysfágiu (poruchy prehĺtania)

Logopédia na našej škole

Na našej škole má logopédia už dlhoročnú tradíciu. Žiaci, ktorí to potrebujú, majú v rozvrhu zaradené hodiny individuálnej logopedickej intervencie už od prípravného ročníka. Počas nich si v skupine rozvíjajú komunikačné zručnosti, zaradené sú rôzne cvičenia na rozvoj reči, jazyka a komunikácie. Trénujú oromotoriku, sluchové a zrakové vnímanie, sluchovú a zrakovú pamäť, jemnú a hrubú motoriku a mnohé iné zručnosti. Počas týchto hodín sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou venujú logopédi. Podľa potrieb každého žiaka realizujú nielen individuálnu artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, ale pracujú na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia, gramatiky, tvorby viet, komunikačných zručností, pravopisných zručností i čítania.

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/triedy/pripravne-rocniky/

Pridané: 5.3.2021

Mgr. Silvia Turčíková

Historické okienko na marec

Historické okienko na mesiac marec.

Pridané: 1.3.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Informácia pre zákonných zástupcov

Vážení rodičia,

nástup žiakov I. stupňa do školy od pondelka bude v rovnakom režime ako bol od 8. februára doteraz. Prosíme Vás o dodržanie časového harmonogramu príchodov žiakov na vyučovanie. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov.  

Žiaci II. stupňa sa naďalej vyučujú dištančne.

Pridané: 28.2.2021

Mgr. Silvia Eštočinová 

Školské kolo chemickej olympiády

Dňa 12.2.2021 prebehlo školské kolo chemickej olympiády v kategórii D. S ohľadom na platné protipandemické opatrenia sa realizovalo dištančnou formou. Bol to už 57. ročník a tohto roku sa na ňom zúčastnili traja naši deviataci. Náročné úlohy poriadne preverili ich vedomosti z chémie, ktoré nadobudli počas vyučovania i samoštúdia doma. Úspešnou riešiteľkou školského kola chemickej olympiády je Betka Š. z 9.A. Týmto jej blahoželáme.

Pridané: 19.2.2021

RNDr. Marián Širý

O Z N A M

Vedenie Základnej školy Matice slovenskej 13 v Prešove  oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka, 15.2.2021, bude v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove mimoriadne prerušené  školské vyučovanie v triedach – P.A, P.B, P.C, P.D, 1.A, 1.B (vrátane súrodencov týchto žiakov z tried 2.A, 2.B, 3.A a 3.B) z dôvodu karantény do odvolania.

Školské vyučovanie bude mimoriadne prerušené  v 1. pavilóne. Opatrenia sa týkajú všetkých zamestnancov, ktorí vykonávali  v tomto pavilóne pracovné činnosti.

Žiaci tried P.A, P.B, P.C, P.D, 1.A, 1.B (vrátane súrodencov týchto žiakov z tried 2.A, 2.B, 3.A, 3.B ) pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Odôvodnenie: Potvrdená pozitivita na COVID-19 u zamestnanca školy.

Všetci zamestnanci a žiaci z tried P.A, P.B, P.C, P.D,  1.A, 1.B (vrátane súrodencov týchto žiakov z tried 2.A, 2.B, 3.A a 3.B) budú odhlásení z obedov.

Riaditeľka školy bude dňa 15.2.2021 bezodkladne informovať RÚVZ Prešov o vzniknutej situácii.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Viac:

Pridané: 14.2.2021

PaedDr. Renáta Rodáková

riaditeľka školy

 

Historické okienko

Vo februárovom historickom okienku si prečítate o : Milanovi Hodžovi, P. O. Hviezdoslavovi, W. C. Rontgenovi, Galileo Galileovi, Martinovi Lutherovi, F. M. Dostojevskom, G. F. Händelovi a Albrechtovi z Vajdštejna.

Historické okienko

Pridané: 10.2.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Informácia pre deviatakov a ôsmakov

Národné kariérne centrum pozýva žiakov aj rodičov na celoslovenskú prehliadku stredných škôl pod názvom Kam na strednú - Virtuálny týždeň otvorených dverí, ktorá sa bude konať posledný februárový týždeň (22.2. - 26.2.2021).

Prehliadka škôl bude prebiehať na stránkach www.kamnastrednu.sk .

Portál kamnastrednu.sk je videoportál, preto stredné školy využívajú formát blízky mladým ľuďom, čiže najmä prostredníctvom videí a fotiek.

Žiaci základných škôl môžu spoznať:

· priestory stredných škôl,

· ich vybavenie,

· život na škole,

· uplatnenie po ukončení štúdia,

· vyučujúcich na škole,

· úspešných absolventov školy.

Bližšie informácie k tejto akcii aj prebiehajúcich dňoch otvorených dverí na jednotlivých SŠ, ako aj k prebiehajúcemu prijímaciemu konaniu sú priebežne zasielané žiakom cez správy edupage.

Dôležité termíny a ďalšie informácie týkajúce sa prijímania žiakov na stredné školy sú zverejnené aj v našej sekcii Kariérové poradenstvo.

Pridané: 10.2.2021

Mgr. Adriana Puchalová, kariérový poradca

 

Nástup detí 1. stupňa do škôl

Vážení rodičia,

aktuálne informácie ohľadom nástupu žiakov prípravného až štvrtého ročníka do škôl od pondelka 8.2.2021 Vám budú priebežne poskytované prostredníctvom triednych učiteľov. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Pridané: 05.02.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Všetci žiaci prvého stupňa základnej školy (prípravný až štvrtý ročník), ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú hromadne prihlásení na obedy od pondelka (8.2.2021). V prípade, že nechcete odoberať od pondelka stravu, je potrebné sa z obedov telefonicky odhlásiť v piatok 5.2.2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na t. č. 051 7713332 u vedúcej školskej jedálne.

Pridané: 3.2.2021

Mária Zápotocká

Svetový deň boja proti rakovine

Aj tento rok si 4. februára pripomíname Svetový deň boja proti rakovine - Liga proti rakovine,  ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine (UICC). Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu. Viac tu:

Pridané: 04.02.2021

Mgr. Ivana Melník Bačková

 

Básnik, ktorý sa dotkol hviezd – Pavol Országh HVIEZDOSLAV

„...lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

2. februára 1849 sa vo Vyšnom Kubíne narodil Pavol Országh – HVIEZDOSLAV.

Po vychodení základnej školy v rodnom kraji odchádza (r. 1862) na stredoškolské štúdiá: najprv v maďarskom Miškovci, potom prešiel na gymnázium do Kežmarku, kde aj maturoval r. 1870. Svoje štúdiá ukončil v roku 1872 na dvojročnej právnickej akadémii v Prešove. Hviezdoslavov vstup do slovenskej literatúry je spojený s almanachom Napred, ktorý počas štúdií v Prešove zostavoval a zároveň bol aj hlavným autorom. Po zložení (r. 1875) advokátskej skúšky v Budapešti, si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu. Od roku 1904 sa výlučne venoval literárnej tvorbe.

Básnik Pavol Országh Hviezdoslav zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne vo veku 72 rokov (v tomto roku si pripomíname 100 rokov od úmrtia).

Pri mene P. O. Hviezdoslav sa mnohým vyrojí Hviezdoslavov Kubín (súťaž v prednese poézie a prózy), ale aj balada Zuzanka Hraškovie, deviatakom Krvavé sonety či jeho veľké epické diela – Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský či Gábor Vlkolinský. Nesmieme zabudnúť ani na dramatickú tvorbu (Herodes a Herodias) a preklady svetovej literatúry vrátane A.S. Puškina, M.J. Lermontova, A. Mickiewicza, W. Shakespeara, J. von Goetheho, ako aj výber z lyriky S. Petöfiho či F. Schillera. 

Zvoliť si pseudonym Hviezdoslav nebolo náhodné, pretože mladého Paľka fascinoval pohľad na oblohu posiatu nespočetným množstvom hviezd a súhvezdí už od detstva. O niekoľko rokov neskôr (1995) na jeho počesť pomenovali aj novoobjavenú planétku (3980) – Hviezdoslav.

Pridané: 2.2.2021

PaedDr. Iveta Háberová

 

Medzinárodný deň komplimentov 

Vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. Počas tohto dňa by mal každý človek vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

Kompliment je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe, ktorým ten, kto kompliment vyjadruje, vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňuje. Môže pritom ísť o osobné vlastnosti, výkony alebo vonkajšie znaky, ako napr. vkusné oblečenie alebo príťažlivý telesný vzhľad.

Viac:

Pridané: 25.01.2021

Mgr. Oľga Kochanová

Vzdelávanie žiakov od 18.1.2021

Od 18. januára 2021 až do odvolania sa bude 1. aj 2. stupeň vzdelávať dištančne.

Pridané: 16.1.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Online portály zdarma

Opäť sú sprístupnené niektoré online portály pre školákov zdarma. Ich zoznam si môžete pozrieť na stránke: 

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/?fbclid=IwAR1-zAXZ_mt9_zobK5RuYDhYvrRCj8UnlYcO5s9RdBJ374nwYmkxrWyCBgs

Pridané: 12.1.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Informácie o forme vyučovania v nasledujúcom období

Návrat detí do škôl podľa plánu ministerstva školstva

od 11. januára 2021 - forma vzdelávania po vianočných prázdninách - 1. aj 2. stupeň dištančne

od 18. januára 2021 sa predpokladá:

 • nástup žiakov 1. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania po otestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy
 • žiaci 2. stupňa sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou
 
Pridané: 7.1.2021
Mgr. Silvia Eštočinová

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 12.11.2020 bude hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za obdobie I. polroka šk. roka 2020/2021 kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením COVID – 19 a dištančným vzdelávaním žiakov nasledovné:


Prípravný ročník – slovné hodnotenie

Prvý ročník – slovné hodnotenie

2. – 9. ročník nasledovne:

PREDMETY HLAVNÝCH VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ:

jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, angličtina v praxi, anglický jazyk hrou,  ruský jazyk, nemecký jazyk  - známkou

matematika a práca s informáciami

matematika, informatika - známkou

človek a spoločnosť 

vlastiveda, dejepis, geografia – známkou

občianska náuka - absolvoval

človek a príroda

prírodoveda, prvouka, fyzika, chémia, biológia - známkou

 

KOMPLEMENTÁRNE VZDELÁVACIE OBLASTI:

človek a hodnoty

etická výchova, náboženská výchova – absolvoval 

človek a svet práce 

pracovné vyučovanie, technika – absolvoval

umenie a kultúra 

hudobná výchova, výtvarná výchova – absolvoval

zdravie a pohyb 

telesná a športová výchova – absolvoval

 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÁ PODPORA:

individuálna logopedická intervencia – absolvoval

rozvíjanie špecifických funkcií  – absolvoval

 

Pridané: 12.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Do športového neba dnes navždy odišiel Vladimír Daňo

Do športového neba dnes navždy odišiel Vladimír Daňo, legendárny prešovský basketbalový tréner.

Bol to tréner s veľkým srdcom, ktorý počas svojho pôsobenia vychoval množstvo reprezentantiek ČSSR aj SR v basketbale a pod jeho trénerskou taktovkou vystupovali žiačky našej základnej školy na stupienky víťazov. Stali sa dokonca majsterkami Československa aj Európy.

Pred necelým rokom sme mu v spolupráci s jeho bývalými žiačkami pripravili tajnú oslavu jeho 80-tky. Dnes sa s ním, žiaľ, musíme navždy rozlúčiť.

Pán Daňo, ďakujeme Vám za všetky chvíle strávené s Vami, za Vaše povzbudivé slová, tréningy... Budete nám veľmi chýbať!

Česť Vašej pamiatke!

Článok o oslave 80-tky

Pridané: 4.1.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

 

4.1. - Svetový Braillov deň

Zatvorte oči a skúste sa orientovať len hmatom. Viete si predstaviť takto prečítať obľúbenú knihu? Dnes (4.1.) si pripomíname svetový deň Braillovho písma, a zároveň výročie narodenia jeho vynálezcu Louisa Brailla. Vďaka nemu si ľudia so zrakovým postihnutím vedia prečítať nielen knihu, ale napríklad aj užitočné informácie na obaloch od liekov.

Louis Braille (*4.1.1809 – †6.1.1852) sa narodil v mestečku Coupvray neďaleko Paríža vo Francúzsku. Už v detstve vynikal mimoriadnou inteligenciou a manuálnymi zručnosťami.  Vo veku troch rokov si Louis nešťastnou náhodou poranil ľavé oko. Dostal infekciu, ktorá sa preniesla aj na pravé oko a postupne oslepol.

V desiatich rokoch dostal štipendium na štúdium v ​​Inštitúte des Jeunes Aveugles (Kráľovský inštitút pre slepú mládež) v Paríži. Hral na organ a neskôr sa stal profesorom na tom istom ústave. Deti sa tu učili čítať iba rozpoznávaním vystúpených písmen hmatom. Nemohli však písať, pretože tlač bola realizovaná vylisovaním drôtených písmen do papiera.

Keď mal trinásť, vynašiel systém vyrazených (vystúpených) bodov. Inšpiráciou mu bol starý systém kapitána Charlesa Barbier de la Serre. Ten navštívil školu a priniesol so sebou už nepoužívaný vojenský systém nočného písania. Vojenský systém bol vytvorený pre vojakov, aby mohli prijímať rozkazy aj za tmy. Bol založený na dvanástich bodoch. Braille ho zdokonalil a nakoniec použil iba šesť bodov.

Louis Braille vydal v roku 1829 svoju prvú knihu pre nevidiacich a v roku 1837 Braille zdokonalil písanie pridaním znamienok pre zápis matematických symbolov (Nemeth Braille) a hudby (Braille music code). Braille zomrel v roku 1852 na tuberkulózu a bol pochovaný v Paríži.

Čo je Braillovo písmo?

Je to špeciálny druh písma určený pre nevidiacich, slabozrakých alebo pre osoby so zvyškami zraku. Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do materiálu, ktoré čitateľ vníma pomocou hmatu. Braillovo písmo tvorí šesť bodov zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Kombináciou bodov možno vyjadriť písmená abecedy aj s diakritikou, interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly aj noty. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami je pevne daná tak, aby sa základná bunka Braillovho písma, takzvaný šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta.

 

Vynález slepeckého písma umožnil čítanie, písanie a vzdelávanie nevidiacich po celom svete. Písmo je takmer jednotné. Braillova abeceda mala, má a bude mať nezastupiteľné miesto v živote nevidiacich, ktorým takouto formou sprostredkuje krásu okolitého sveta, ktorý si my, vidiaci, niekedy málo vážime. 

Viac tu:

Pridané: 3.1.2020

Mgr. Janka Sučková

 

Historické okienko na január

Dňa 1. januára si pripomíname Deň vzniku Slovenskej republiky. Prvého januára v roku 1993 začala samostatná Slovenská republika písať svoju históriu. Bola uznaná svojimi susedmi i medzinárodným spoločenstvom. Jej vznik sa spája so zánikom Česko-slovenskej federatívnej republiky. Začal tak jestvovať druhý štát Slovákov, v ktorom žijeme aj v súčasnosti.

Viac o ďalších dňoch sa dočítate tu.

Pridané: 1.1.2021

Mgr. Tomáš Grančay

Predvianočný čas

Predvianočná atmosféra na hodinách anglického jazyka.

Pridané: 22.12.2020

Mgr. Eliška Laluhová

Úspech na Okresnom kole Technickej olympiády

Koniec novembra, 26.11.2020, bol dňom online súťaženia technikov. Aj v tejto preťažkej dobe dokážu mať žiaci optimizmus a chuť pripraviť sa na súťaž a zabojovať... Matej Leščinský, žiak 6. A triedy, sa rozhodol, že pod vedením pani učiteľky Moniky Križanovej zabojuje. Umiestnil sa na druhom mieste v obvodovom kole Technickej olympiády v okrese Prešov a na 3. mieste v okresnom kole dvoch okresov, Prešov a Sabinov. Gratulujeme ku krásnemu druhému umiestneniu a prajeme veľa študijných úspechov do ďalších dní.  

Pridané: 18.12.2020

Mgr. Monika Križanová

Ďalší darček od Ministerstva školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred mesiacom poprosilo deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje dielo zaslalo viac ako 3600 mladých tvorcov. Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka či Francúzska. 

"Každé Vianoce ministri, predseda parlamentu či podpredsedovia posielajú oficiálne vianočné pozdravy. Tento rok som chcel, aby boli trochu iné, menej "oficiálne" a aby ich navrhli tvoriví žiaci, deti alebo študenti," povedal o vzniku myšlienky minister školstva Branislav Gröhling. Ako uviedol, vysoký počet návrhov prekvapil aj jeho. 

No a tak ako sľúbil, aj slovo dodržal. Ako poďakovanie pre každého umelca z radov žiakov poslal milý list s darčekom. Žiaci sa veľmi potešili a motivovalo ich to k ďalšej práci. Prajeme im veľa ďalších umeleckých úspechov.

Foto:

Pridané: 18.12.2020

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

 

 

 

 

Mirka Kolarčiková

13:51 (před 8 minutami)

 

 

 
komu: mně

Ďalší darček

 

Podporili náš projekt "Čítame radi"!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Do tejto výzvy sme sa spolu s ďalšími 1551 školami s radosťou zapojili aj my. 

Tesne pred Vianocami sme dostali krásny darček. Splnili sme všetky kritériá, získali vysoký počet bodov a umiestnili sme sa na 21. mieste zo 471 podporených projektov. Naši žiaci sa už teraz môžu tešiť na nové knihy, ktoré nakúpime do školskej knižnice v hodnote 800 eur. 

Ďakujeme!

O projekte

Zoznam podporených projektov

Pridané 18.12.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Šťastné a veselé Vianoce!

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

I po našemu:

I ja vam vinšujem na totu svatu Viľiju,

že by sce mali pokope calu famiľiju.

Naj še vam lehko dicha, 

že bi bul zaplaceny plin i elektrika.

Pulni mrazak mesa, v ľadničke kolbasi,

že bi še eura zvišovali i ženom na blasi.

I chlopom na pivko, malu šlivovičku,

že bi furt ľubeli svoju polovičku.

Že bi sce na viplati nešpivali žalmi,

ale chodzeli na dovolenki dze rošnu lem palmi.

A vam co sce starše ešci dluhi vek,

že bi vas nevistrelo, ked vam pridze dochodek.

Ešci vam vinšujem jag znam po svojemu,

ustupce glupšemu, pomužsce slabšemu.

Chudobnejšim prilepšene,

naj šickich odchodzi trapene.

Zdrave, šcesce, laski veľo,

do domu každeho.

 

Vianočná výzdoba vo vestibule našej školy

Pridané: 16.12.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Mgr. Miroslava Kolarčiková

Červené stužky – získali sme diplom

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do štrnásteho ročníka celoslovenskej  kampane „Červené stužky“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, OÚ odbor školstva v Žiline, Kancelária WHO SK a Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline nám udelilo diplom za účasť v kampani „ČERVENÉ STUŽKY“.

Ďakujeme.

Diplom

Pridané: 18.12.2020

Mgr. Ivana Melník Bačková

 

18.12.2020 - Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

Poštová známka je nielen nutný poštový poplatok, ale je považovaná za malý a vzácny dokument doby. Počas trvania Československa sa práve z poštových známok dajú vyčítať významné a často prevratné udalosti v dejinách národov. Tieto jedinečné diela nesú na malej ploche vpísaný motív kultúrnej, hospodárskej či technickej úrovne krajiny.

Pre zberateľov aj tvorcov známok sa 18. december stal slávnostným dňom, počas ktorého hodnotia uplynulý rok a odovzdávajú sa vyznamenania filatelistom a tvorcom poštových známok.

Prečo je to tak? Viac sa dočítate tu:

Pridané: 18.12.2020

Mgr. Štefánia Cígerová

 

Vianočné pohľadnice

Žiaci prvého aj druhého stupňa vytvárali na hodinách cudzích jazykov pre svojich blízkych vianočné pohľadnice písané v angličtine, nemčine a ruštine. Vytvorili sme z nich malú brožúrku, ktorú si môžete prezrieť tu: Vianočné pohľadnice.

Pridané: 16.12.2020

Mgr. Tomáš Grančay

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 11. 01. 2021 /pondelok/.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka začína 1. februára 2021 /pondelok/.

Pridané: 14.12.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
· Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 11.1.2021 /pondelok/.
· Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka začína 1. februára 2021 /pondelok/.

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Z dôvodu vyrovnania finančného limitu sa nebude možné vyhlásiť z obedov dňa 17. a 18. decembra (štvrtok, piatok).

Preto žiadame všetkých stravníkov, ktorí sa potrebujú vyhlásiť zo stravy na hociktorý deň do konca kalendárneho roka, aby tak urobili najneskôr do stredy 16.12.2020 do 14.00 hod.

V prípade choroby si môžu rodičia vyzdvihnúť obed v školskej jedálni cez zadný vchod od Barličky.

Po tomto termíne odhlasovanie stravníkov nebude možné.

Ďakujeme za pochopenie.

Pridané: 10.12.2020

Mária Zápotocká, vedúca ZŠS

 

JEŽIŠKO, PRINES MI KNIHU!   

Vianoce sa blížia. Možno ste, milé deti, písali aj Ježiškovi, možno ešte nie.  Preto si nezabudnite pripísať: PRINES MI KNIHU! Aby Ježiško mal menej starostí s lámaním si hlavy akú, prinášame mu zopár námetov.  Viac...

Pridané: 10.12.2020

PaedDr. Iveta Háberová

Vianočný stromček

Pri kostole sv. Mikuláša, v centre mesta Prešov, pribudlo na sviatok Mikuláša 12 živých vianočných stromčekov. O výzdobu sa postarali deti z prešovských škôl, ktoré tak vlastnoručne vyrobenými ozdobami spestrili vianočnú výzdobu v meste. Rovnako ako minulý rok, aj tento sa zapojila naša Základná škola a materská škola Matice slovenskej 13 do výzdoby prideleného stromčeka. Všetky naše ozdôbky deti vlastnoručne vyrobili z ekologických materiálov. Použili drievka, šišky, korkové zátky, pierka, drevenú kôru, škoricové drievka, sušené pomarančové kolieska či kartón. Vznikli z toho škriatkovia, snehuliaci, anjeli, hviezdy a rôzne iné ozdôbky. 

Vyzdobovanie príbytkov vetvičkami ihličnatých stromov má u nás dávnu tradíciu a prešlo aj do kresťanstva. Vianočné stromčeky do vidieckeho prostredia na Slovensku prenikli až koncom 19. storočia. Vešali sa na stropnú hradu izby a zdobili sa slamenými ozdobami, jabĺčkami, orieškami, papierovými ozdôbkami, medovníkmi či sušeným ovocím. V mestských rodinách sa už používali aj sklenené ozdoby, girlanda, ktoré sa kupovali, ale aj tu si ozdôbky na stromček deti niekedy vyrábali spolu s rodičmi už niekoľko týždňov pred Vianocami. Robili ich z papiera, zo slamy, ale mladé dievčatá boli schopné vytvoriť pôvabné ozdôbky aj vyšívaním a šitím. Na prelome 19. a 20. storočia sa kupovali už aj čokoládové ozdoby. V európskych mestách sa stromčeky predávali na trhu a ujala sa aj tradícia stavania veľkých vianočných stromov na námestiach, pri ktorých sa organizovali rozličné charitatívne akcie. 

Výroba ozdôb deti náramne bavila, mnohí si ich spravili aj na svoj domáci stromček. Radi sme sa zapojili do tohto hromadného čarovného projektu a verím, že také čarovné budú aj tie najkrajšie sviatky v roku.

Foto:

Pridané: 9.12.2020

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

Vedecký kuriér

V rámci Európskej noci výskumníkov 2020 sme získali vedecký set pod názvom Vedecký kuriér, kde si prítomní žiaci spolu s pani učiteľkou fyziky vyskúšali pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov. Druhá časť vedeckého setu obsahuje pomôcky k experimentom na preukázanie tepelnej vodivosti rôznych látok a účinkov magnetizmu. Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. V tomto roku sme pokusy s pomocou tohto setu predviedli aj  on-line žiakom 6. ročníka, ktorí sa vyučovania zúčastňujú dištančnou formou. 

Učitelia  neustále  hľadajú  nové  a účinnejšie  metódy  a formy,  ktorými  by  žiaka  motivovali k práci. Na zlepšenie úrovne prírodovednej gramotnosti našich žiakov nie je ani také dôležité to, čo sa budú učiť, ale ako sa budú učiť. Prírodovedné vzdelávanie je u nás zamerané predovšetkým na aktívnu konštrukciu poznania. Je potrebné, aby bol pre žiakov vytvorený priestor a dostatok príležitostí riešiť tvorivé, projektové a výskumné úlohy. Aj vďaka Vedeckému kuriérovi môžeme zlepšiť úroveň prírodovednej gramotnosti na našej škole. Ešte raz veľká vďaka.

Foto:

Pridané: 7.12.2020

RNDr. Marián Širý, Mgr. Júlia Imrichová

 

ADVENT – OBDOBIE OČAKÁVANIA PRÍCHODU JEŽIŠA KRISTA

Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 1. decembra) sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky  fialové symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa končí sviatkom Krista Kráľa. Adventom sa začína nový cirkevný rok. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána Ježiša. Štyri nedele symbolizujú 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov Adama a Evy z raja.

História Adventného venca: Začiatkom 19. storočia v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Stal sa vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. 2. adventná nedeľa – sviatok sv. Mikuláša.

Nezabudnime na odkaz sv. Mikuláša:

- skutočne žil okolo roku 270, stal sa biskupom,

- pomáhal a netúžil byť za to chválený,

- vedel sa s tým čo mal s láskou podeliť. 

Pridané: 7.12.2020

Mgr. Magdaléna Zacharová

Mgr. Mária Slováková

Koľko lásky sa zmestí 

do krabice od topánok

Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom našej školy, že majú srdce na správnom mieste, a že sa prostredníctvom školy zapojili do tohto krásneho projektu. Je dôležité pamätať na tých najzraniteľnejších a najosamelejších a viesť naše deti k láske k seniorom.
Vzhľadom na situáciu s koronavírusom, žiaľ, tento rok nebolo možné odovzdať krabičky priamo do zariadení pre seniorov, ako to bývalo po minulé roky.
 
Zbierka balíčkov prebiehala v rámci každej triedy 1. stupňa, za usmernenia triednymi učiteľmi, podľa presných inštrukcií a pokynov na prípravu krabičiek uvedených na stránke tejto organizácie. Prostredníctvom kontaktnej osoby z našej školy a kontaktnej osoby tohto projektu budú balíčky doručené tým, ktorým sú určené.
Naše deti sa úplne nadchli pre tento projekt a každý pridal do balíčka aj niečo osobné. Malú hračku, sošku, hrnček, kresbičku či pohľadnicu. Verím, že to príjemcov poteší a zahreje pri srdci.
Vážime si, čo pre nás naši rodičia, seniori robili a robia. Ďakujeme im za ich rady a skúsenosti, ktoré nám s láskou a trpezlivosťou odovzdávajú. Spoločne im prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov.
 
Pridané: 7.12.2020
Mgr. Miroslava Kolarčiková

Všetkovedko - Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

Aj tento školský rok mali žiaci 2. – 4. ročníka šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje. Dňa 2.12.2020 sa rozpútal veľký súboj o  titul Všetkovedko, kde si zmeralo sily spolu 20 žiakov našej školy. Viac...

Pridané: 3.12.2020, Mgr. Andrea Kašprišinová

Červené stužky

Tento školský rok sa koná už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od  2. septembra  a vyvrcholí 1. decembra  – na Svetový deň boja proti AIDS. Viac...

Pridané: 1.12.2020, Mgr. Ivana Melník Bačková, Mgr. Martina Šlosáriková

 

Online obvodové kolo technickej olympiády

Aj dištančnou formou sa dajú zvládnuť online súťaže. Dňa 26.11.2020 prebehlo Obvodové kolo technickej olympiády.

Zúčastnili sa ho: Samuel Vysoký a Marko Richnavský, žiaci 8.A za kategóriu A a Matej Leščinský -  6.A za kategóriu B. Starších žiakov pripravovala PaedDr. Mária Vozáriková a mladších žiakov Mgr. Monika Križanová.

Súťažiaci sa zdôverili, že úlohy boli náročné. Čakáme na vyhodnotenie, ktoré bude až v januári. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Pridané: 30.11.2020

Mgr. Monika Križanová

Deň počítačovej bezpečnosti

Deň počítačovej bezpečnosti si pripomíname od roku 1988. V tom čase ešte internet na Slovensku nebol, no dnes si už však život bez internetu niektorí ľudia ani nevedia predstaviť. Otázkou zostáva, či nás internet robí lepšími ľuďmi alebo viac ľahostajnými k svojmu okoliu.

Pri správnom používaní nám internet môže uľahčiť život. Stále však musíme myslieť na jeho bezpečné používanie. Týka sa to všetkých vekových kategórií. Existuje viac druhov nebezpečenstiev na internete a často sú skryté.

Vírusy, podvodné emaily, reťazové listy, nabúranie sa do účtu na Facebooku, Instagrame, do internet bankingu, rozšírenie vašej fotky alebo videa  do celého sveta, šikanovanie detí i dospelých prostredníctvom internetu, to sú len niektoré nástrahy internetu.

Ak neviete, ako zabezpečiť sebe i svojim deťom bezpečné používanie internetu, navštívte stránky, kde nájdete viac informácií, článkov a hravou formou sa bezpečnosti môžete naučiť spolu so svojimi deťmi:

http://www.sheeplive.eu/

https://preventista.sk/info/

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

Pridané: 30.11.2020, 

Mgr. Anna Chovancová

 

Ekoposter

Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ. Mali vypovedať svoj vzťah človeka k prírode. Práce mohli tvoriť ľubovoľnou technikou rôzneho formátu, maximálne A0. Cieľom súťaže bolo podnecovanie myslenia žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Žiaci prezentovali svoje názory na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia. Držíme palce našim žiakom, autorom krásnych výtvarných diel. 

Foto:

Pridané: 20.11.2020

Mgr. Miroslava Kolarčiková

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

 
 
 
Pridané: 14.11.2020
Mgr. Silvia Eštočinová

Týždeň vedy a techniky na hodinách slovenského jazyka a literatúry

Milí žiaci!

V rámci týždňa vedy a techniky si môžete na stránke juls.savba.sk, ktorú poznáte z hodín slovenského jazyka a literatúry, prezrieť prezentáciu jednotlivých výskumných oddelení tohto ústavu.

Skúste si vytvoriť svoje vlastné štúrovské meno (tak ako som to urobila aj ja) -  otvorte si : https://www.juls.savba.sk/sturovci/, kde si napíšete svoje meno a priezvisko, ktoré vám pozmení na štúrovské meno. Nezabudnite ho poslať formou správy na edupage svojej pani učiteľke slovenského jazyka.

Alebo si vyskusajte specializovany nastroj DIAKRITIK, ktory sluzi na doplnanie makcenov a dlznov do textu. Chýba vám niečo v predchádzajúcej vete? Ak túto vetu zadáte -  https://www.juls.savba.sk/diakritik.html , vráti jej to, čo jej chýba. Platí to aj opačne.

Na hodinách literatúry, ale aj na hodinách dejepisu alebo vlastivedy, sme hovorili o Ľ. Štúrovi. Ak si chcete overiť čo viete, resp. ešte neviete o tomto dejateľovi Slovenska, na hlavnej stránke juls.savba.sk  si otvorte Kvízy a aplikácie, kde si môžete pozrieť rodokmeň  Ľ. Štúra, urobiť kvíz, dozvedieť niečo aj o láskach Ľudovíta Štúra.

Strávte pri týchto aktivitách príjemnú zábavu a nezabudnite, ak sa stretneme na hodinách SJL, porozprávate nám, čo ste sa dozvedeli.

Pridané: 14.11.2020

PaedDr. Iveta Braňislava Háberová

 

NOVÉ USMERNENIE

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (z 8.11.2020) - testované okresy.

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8.11.2020)

Podmienky vstupu do školy (8.11.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu (8.11.2020)

Vyhlásenie zamestnanca (8.11.2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8.11.2020)

Pridané: 8.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Ďakujeme

Všetci zamestnanci našej školy sa počas víkendu zúčastnili spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi celoplošného testovania. Výsledok negatívny si prečítal každý jeden z nás spolu so svojimi rodinami. 

Ďakujeme Vám za Vašu zodpovednosť a že chránite nielen seba, ale aj svoju rodinu, svojich kolegov a našich žiakov.

Pridané: 2.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

USMERNENIE

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť".

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1.11.2020)

Podmienky vstupu do školy (1.11.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu (1.11.2020)

Vyhlásenie zamestnanca (1.11.2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1.11.2020)

Pridané: 1.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Virtuálna prehliadka Vysokých Tatier

Virtuálna prehliadka Vysokých Tatier

Pridané: 1.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Deň Svetlonosov

Vyrezávanie svetielkujúcich tekvíc patrí k našim ľudovým zvykom v čase, keď sa stromy zbavujú posledných listov. História tohto sviatku má svoj počiatok v Európe, u Keltov a starých Slovanov, ktorí vyrezávali do vydlabaných tekvíc rôzne tvary očí, nosov a zubatých úst. S príchodom večera zapálili vo vnútri tekvíc sviečky a Svetlonosov  umiestnili pred svoje obydlie. Robili tak najmä v noci z 31.októbra na 1.novembra, aby ich tieto svetielka chránili.

Mladší žiaci našej školy si tento sviatok pripomenuli 28. októbra. Spolu s triednymi učiteľkami si vyzdobili svoje triedy. Prezliekli sa za milé čarodejnice, príšerky, pavúčikov a dobrých duchov a vyučovanie si spríjemnili zábavou.

Foto:

Pridané 29.10.2020

Mgr. Alena Makšinová

 

Dištančné vzdelávanie 

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. ročníka na pondelok (26.10.2020)

Vypracované úlohy sfoť a odošli svojej pani učiteľke na mail:

estocinova.matica@gmail.com

vanovak.matica@gmail.com

haberova.matica@gmail.com

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník + Sládkovič

9. ročník + Mickiewicz + Schiller + Hollý + Óda

 

Pridané: 25.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal 23. októbra 2020 nové rozhodnutie.

Rozhodnutie

Pridané: 24.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Opatrenia platné od 12. októbra

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach platné od 12.10.2020.

Pridané: 12.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Kyberšikana

Kyberšikana je elektronické šikanovanie, online šikanovanie, pod ktorým  rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie súkromných informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov, ktoré trvajú spravidla dlhší čas.

Dňa 28.9. –  6.10.2020 žiaci druhého stupňa vytvárali plagát na tému „Kyberšikana“. Najprv sme si vymenili skúsenosti, čo to kyberšikana je a aké osobné skúsenosti s ňou žiaci majú. Dvaja žiaci z triedy nám zinscenovali kyberšikanu, a potom sme začali vytvárať plagát. 

Kyberšikana

Pridané: 8.10.2020

Mgr. Monika Križanová

Aktualizácia opatrení

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

 

Tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

 

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

 • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
 • organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
 • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

 • rodičovské združenia
 • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
 • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

 

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy 

Pridané: 18.9.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Informácia pre zákonných zástupcov

Od 3.9.2020 do 18.9.2020 (vrátane) bude v škole zabezpečené ranné schádzanie žiakov zapísaných do školského klubu detí.

Pri vstupe do budovy školy bude zabezpečená služba (vychovávateľka ŠKD), ktorá odprevadí deti do jednotlivých klubov.

 

Umiestnenie klubov ŠKD:

P.A, P.B, 1. A - 1. pavilón, poschodie 

dozor: Mgr. Dušan Guman

 

P.C, P.D, 1.B - 1. pavilón, poschodie 

dozor: Mgr. Jana Sučková

 

2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 4. pavilón (nad školskou jedálňou), poschodie 

dozor: Ing. Ľuboš Dudla

 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B - 3. pavilón, prízemie 

dozor: Mgr. Ján Novák

 

Pridané: 28.8.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy 

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy v čase mimoriadnej situácie platný od 1.6.2020

Príloha 1,2,3,4

Príloha 5

Pridané: 28.5.2020, PaedDr. Renáta Rodáková

Deň učiteľov

Nám všetkým

Opäť je tu deň, keď si pripomíname narodenie učiteľa národov, Jána Amosa Komenského. Deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých učiteľov.

Dnes je sviatok i učiteľov – rodičov, babičiek a deduškov, tiet a ujov, krstných mám i krstných otcov, sestier i bratov, dobrých susedov...

V tomto čase sa naše rady učiteľov rozrástli o množstvo úžasných ľudí, ktorí spolu s nami vzdelávajú naše deti.  My, učitelia, ďakujeme Vám za Vašu pomoc.

Ak zaznie z balkónov potlesk pre učiteľov, učitelia budú na balkónoch tlieskať Vám všetkým - rodičom, babičkám a deduškom, tetám a ujom, krstným mamám i krstným otcom, sestrám i bratom, dobrým susedom... Vám, našim novým kolegom.

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila slovami mojej kolegyne Majky Režnickej:

 

Nedá sa povedať, že tento raz  sa vôbec nič nedeje.  Neznáma neviditeľná sila nás všetkých vyhnala zo škôl a zatvorené brány sa tak skoro neotvoria... Kľúče sme pre istotu nechali v dverách, preto nie je čas na smútok, nezamkli sme, len na chvíľu odišli.

Učiteľstvo býva často poznačené víchricami, zjazvené,  zneuznané,  každý vie, ako sa má hrať futbal aj ako treba učiť...

Je to však naozaj tak?  Na vysoké hradby vzdelania skúšajú dnes liezť i tí, ktorí posudzovali a odsudzovali.   Naše deti odrazu  nemôžu ísť medzi svojich  spolužiakov, triedy osireli..., a tak sa z rodičov a  starých rodičov stali zo dňa na deň „učitelia“. Ono to sem-tam funguje, možno i bez trápenia, ale častejšie si tento stav vyberá daň v podobe  neistoty ...  ako na to?  Matematika je odrazu zložitejšia, slovenský jazyk  so svojimi gramatickými pravidlami nezrozumiteľnejší, chémia veľká neznáma, fyzika nepochopiteľná, dejepis nepotrebný ... ešteže to istia výchovy, behať po dvore sa dá i v karanténe, kresliť  potajomky na stenu v obývačke možno skúsiť bez dohľadu, vlastne radšej bez dohľadu  a vyspevovať si v sprche je takmer žiaduce. To nepotrebuje žiadneho odborníka, stačí nadšenec.  Dokážu sa však takto deti  udržať na skalách ? Všetky návody sú dobré, no lepšie je nepokriviť, nevychýliť, nepomýliť, radšej len udržiavať hladinu  aktívnych vedomostí. Ordinujte deťom  pokoj, lásku a odporúčajte kontakty s učiteľmi, veď na to máme moderné technológie...

Múdri ľudia hovoria,  že ďalším generáciám treba odovzdať to najlepšie, ale slovami  Gabriela Garciu Márqeza  „ zajtrajšok nemá zaručený ani mladý, ani starý. Nájdite si preto čas povedať im nahlas ďakujem...“. A obzvlášť učiteľom.

28. marec  je tentokrát  iný, avšak nie menej slávnostný.  Práve učitelia posúvajú  latku poznania  detí vyššie, robia to, čo ich napĺňa. Svojou odbornou  pedagogickou činnosťou inšpirujú  svojich nasledovníkov.  Niet  cesty bez problémov,  ale prácou a snažením sa dá všetko, i streliť gól, i vyhrať zápas, i vyliečiť chorého, i učiť a naučiť. Myslíte si, že ich  životná cesta je náročná ? Je a bude, detská duša nie je šablóna, každá potrebuje iný prístup, a tak sa z učiteľov  stávajú vzory.

Práve vám, učitelia, dnes patrí úcta, obdiv  a vďaka všetkých, ktorí sa pokúšajú zastúpiť vás v týchto neľahkých časoch.  Vaše miesto na slnku je isté, meníte svet svojou odvahou, kreativitou, schopnosťami,  trpezlivosťou, odvahou, láskavosťou...

Pri príležitosti vášho sviatku  vám želáme veľa síl, hlboký nádych a čo najviac kyslíka do pľúc, aby ste boli užitoční pre rodičov, pre naše deti, spoločnosť, jednoducho pre všetkých. Potrebujeme vás, milí učitelia, nielen dnes! Srdečne vám blahoželáme  ku Dňu učiteľov.

A ešte trošku štepkovskej človečiny: Nech sme tu na svete o trošičku tichšie a nech má človek ku človeku bližšie...

 

Pridané: 27.3.2020, PaedDr. R. Rodáková, Mgr. M. Režnická

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - 1. stupeň

Online knižnica s učebnicami

Edukačné materiály pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Nadané dieťa - logická olympiáda: https://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html?fbclid=IwAR3SpEykfYsN6T1_UEkR2CGcA1a-kulGUPTsqf63UW9MrU-uBhSUUQm5WhY

https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma?fbclid=IwAR3xNvPTSN-wr-gkfxxNPgnHPW0n-5LGTDrsvTdot-3V60ZrV2TNwReHqw4

Svet vzdelávania a zábavy: https://youtube.com/kids/?fbclid=IwAR1RyJq0AR_BGB15rhyZHz99d9DoDDWWe2ObN_cNfgGNErpMuLXKQ63zxmU

https://www.skolskyportal.sk/

AITEC: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/siroka-skala-metodickej-pomoci-materialov-a-nastrojov-pristupna-na-www-aitec-sk-zadarmo?fbclid=IwAR3_btqaPH_NpyORjr0yRWX5bQ01M1RB-TylY9wOmOSbzCZcpTPGOMY-8c8

1. stupeň:

Malá logická olympiáda 1

Malá logická olympiáda 2

https://vlcata.sk/ucim-online/rady-od-psychologa-otazky-a-odpovede/?fbclid=IwAR1lpIT6ChFNmWmFDadR-iKnU6ZjJih49VcymK7p8QAb1ToYk6qYD8eC6PA

https://www.zavretaskola.sk/?fbclid=IwAR2yUftnZ-sbvsF1I2cdG1GbvzSSbrLEc-ZHhPAvd8MfQh0YDxrdcbm4kbI - zavretá škola, ako učiť doma

https://www.youtube.com/watch?v=IRyCgw_1K60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19hQerCot615RpOTblZWWOH2_QdUb4AoTVrD201kW0m43NPZkorhl6peY - zrakové vnímanie

100 inšpirácií - cvičení a pracovných listov pre 3. a 4. ročník 

50 mimoriadnych titulov zdarma: https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/?fbclid=IwAR1bWeQXXWLEHdFu2Qv90mSA5gn_JvdYUzCMgTivZONPylzaJauUhkKAfUg

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk - zdarma: heslo: UCIMESADOMA

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php

https://www.matika.in/sk/
https://www.zlatka.in/sk/
https://www.geograf.in/sk/
https://www.gramar.in/sk/
https://www.trainbra.in/sk/

https://nasedeticky.sk/aktivity-pre-skolakov/
https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR3dBAjrVJ6obeCHTESxFsjGKzundAhjY8zf2m_isFt0vUT0hzz7YsdUTZE

https://www.vcielka.online/

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR3RWhXhAZofZdqYGyuJaF_HgmIkqRr5REo_BZkkLHEXYNs_k-cksnGRrTU

https://moj.kozmix.sk/?fbclid=IwAR1HM_Qd2oWx5Dou6x5giY6prIM6vFWQSltCG-7WhHZBqfNyG3AF3QhFNi0

https://www.viemematiku.sk/

https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom?fbclid=IwAR0odcIN7Jz7BCGw0Isvzkk7_E7T6ZAmN81Js0JwGYTNfYT4HrQdaCiR6PE

https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/permalink/634459100726158/

 

čítanie s porozumením pre zábavu:

https://www.youtube.com/watch?v=Klnibrnz9VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0B2TGMoNc1gy3A9iVRloZbpRaOdLARWp28SMZ4bdgdydBMrr6M_1aMvY4

matematika a prírodoveda :

 https://planetavedomosti.iedu.sk/index.php

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/prirodovedne-predmety/muc-n-0092

anglický jazyk:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR0-aAS--v65CiwVLDpBHUCuigzsmT4xlph8DGxXRO-g5HhscTv7M1tb1to

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y&fbclid=IwAR2foRFMpe4xgcxsInCEsAfT4KLJIHChgLOzkUxdtQ5Dgz71-mhSpUToArA

výtvarná výchova: 

https://sikovnik.sk/jednoduche-ale-uzasne-kreativne-hry-pre-deti-hodiny-a-hodiny-zabavy/?fbclid=IwAR3Ry1gwCnn-lF85JIch21GJI1AZECYtn4KSKV9k3e1AqJEanOHhz0EkyBE

online výstava:  https://www.facebook.com/1489738601303068/photos/pcb.2560749967535254/2560736284203289/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BastelnAnleitungen/photos/a.139363160949944/139357834283810/?type=3&theater

virtuálna prehliadka múzeí: https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/10-svetoznamych-muzei-ktore-mozete-vynimocne-navstivit-virtualne-aby-ste-sa-v-karantene-nenudili/?fbclid=IwAR1r2UPiUOKIROfpO_P3YTngTP7mNaoGc43DSsNyOqI41o0YjAFc-FZNRIw

pre zábavu: https://www.facebook.com/pg/Ideje-za-%C5%A1koluschool-ideas-931564370245032/photos/?tab=album&album_id=963612143706921

https://www.facebook.com/soymanualidadescreativas/photos/a.1264925896957955/2741491749301355/?type=3&theater

https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom?fbclid=IwAR2ZVMT1dxFE-IaXsHJdOdE6Uxd_0GXmWMdCfsVKC_2UpOlk7GLXBOslJRg

https://www.neposednenoznice.sk/search/label/abeceda?fbclid=IwAR1x7eS1VbBi5Nd80CG2WFYpg7KrTYcHUO-dvJmOznkT1R9HyZlvMTtetlw

anglický jazyk hrou:

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

hudobná výchova:

https://hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR35_feS546XOg3QcBOwR5bivDPs7ao42TbNn7jZbXobm6NOMWAwblQ6e90

https://www.facebook.com/stacho007/videos/3435871056440087/

 

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 12.3.2020, Mgr. S. Eštočinová, PaedDr. R. Rodáková

Aktualizované: 18.5.2020

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - 2. stupeň

2. stupeň:

Online knižnica s učebnicami

Nadané dieťa - logická olympiáda: https://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html?fbclid=IwAR3SpEykfYsN6T1_UEkR2CGcA1a-kulGUPTsqf63UW9MrU-uBhSUUQm5WhY

všetky predmety:https://vynimocneskoly.sk/zakladna-skola/

https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma?fbclid=IwAR3xNvPTSN-wr-gkfxxNPgnHPW0n-5LGTDrsvTdot-3V60ZrV2TNwReHqw4

https://www.skolskyportal.sk/

AITEC: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/siroka-skala-metodickej-pomoci-materialov-a-nastrojov-pristupna-na-www-aitec-sk-zadarmo?fbclid=IwAR3_btqaPH_NpyORjr0yRWX5bQ01M1RB-TylY9wOmOSbzCZcpTPGOMY-8c8

MAT+GEG+BIO+SJL+DEJ: https://www.youtube.com/channel/UCDDWVZa0R28sjT58vXyJpuw/feed

50 mimoriadnych titulov zdarma: https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/?fbclid=IwAR1bWeQXXWLEHdFu2Qv90mSA5gn_JvdYUzCMgTivZONPylzaJauUhkKAfUg

https://www.zavretaskola.sk/?fbclid=IwAR2yUftnZ-sbvsF1I2cdG1GbvzSSbrLEc-ZHhPAvd8MfQh0YDxrdcbm4kbI - zavretá škola, ako učiť doma

MAT + BIO + FYZ + GEG + CHE: https://planetavedomosti.iedu.sk/index.php

                                              https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/prirodovedne-predmety/muc-n-0001

všetky predmety: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk - zdarma: heslo: UCIMESADOMA

https://vlcata.sk/ucim-online/rady-od-psychologa-otazky-a-odpovede/?fbclid=IwAR1lpIT6ChFNmWmFDadR-iKnU6ZjJih49VcymK7p8QAb1ToYk6qYD8eC6PA

slovenský jazyk

https://www.gramar.in/sk/

https://www.kvizmajster.sk/

https://slovencina.eu/testy/

https://www.kvizy.eu/

https://oskole.detiamy.sk/zakladna-skola/testy/slovencina

https://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

https://www.skolahrou.sk/um-zoznam/slovensky-jazyk/

https://www.slovencina.vselico.com/

https://www.euroekonom.sk/downloads/prijimacky-na-strednu-skolu/testy-na-prijimacky-slovensky-jazyk-a-literatura/

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=pravopis&fbclid=IwAR0q3gy4O3Qe4wI6pF-J48Peqx4rqtXxV7hZj0SL0ZzeU-vEkAqKt1njxOw

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6830/precvicovanie-uciva-zo-slovenciny-5-rocnik-podstatne-mena-rod-cislo-pad-vzor?fbclid=IwAR2X6Gr3PEahQO1-KiXJLJ1nLJlzUUbBruVYKUdXb5Ve_rFgE5BpGW11ObY

 
 
matematika:

chémia:

https://aatest.euweb.cz/PHP/prva.php?hlavny=x3a

https://biochem0.webnode.sk/chemia/

https://mreferaty.aktuality.sk/chemia

dejepis: 

https://www.cestyarcheologie.cz/uc-se-jako-archeolog?fbclid=IwAR0y1WD3ApztvbBITpXgXOD90xBnyJ6OmvGILlxW5_ojX9BsI767NmSoa-c

geografia:

https://lepsiageografia.sk/

fyzika: 

https://muf.skola.sk/?fbclid=IwAR06t0X8faTQ5vVNmVORyyXN2fWlLtvLcx7OKooijmOixBhC6FYXIhVAeQM

anglický jazyk:

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

https://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/index.html

https://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html

https://www.eslgamesworld.com/Revision/Revision_Games.html

https://www.helpforenglish.cz/  - bez registrácie, rôzne úrovne 

https://www.englishme.cz/  - stačí sa zaregistrovať, vhodné na precvičovanie slovnej zásoby
k učebniciam:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR0-aAS--v65CiwVLDpBHUCuigzsmT4xlph8DGxXRO-g5HhscTv7M1tb1to

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y&fbclid=IwAR2foRFMpe4xgcxsInCEsAfT4KLJIHChgLOzkUxdtQ5Dgz71-mhSpUToArA

 

ODPORÚČAME stránku LEARNENGLISHKIDS od britishcouncil.org

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.234570590.1123641372.1584956489-37471469.1580475564 – pre deti do cca 13 rokov

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos - videá na pochopenie gramatiky

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories - video príbehy s hrami a úlohami

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games - hry

ale je tam mnoho iného, treba poklikať a poskúšať...

 

UŽ POZNÁME MATERIÁLY:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR3SiJpG3O912zbGRlWYUJdpNhSfqFs5PVv_iR79jJ42BIf7mCsgAuVGv6M – kto si spomína na EnglishOne? – digitálna učebnica s úlohami

 

VYSKÚŠAJTE:

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/videos - videá pre zdatnejších angličtinárov

https://englishhacker.cz/kurzy-anglictiny/online-kurz-anglictiny/ - – online kurz ANJ pre začiatočníkov, vhodný na zopakovanie pre starších žiakov (český)

https://www.viemepoanglicky.sk/?fbclid=IwAR3W7ezJptJXex5u2yQcdg5athsqLhmBAj00g50GOGV5fwOXxr3ziQJp9d8 – hry na precvičovanie

https://www.languageguide.org/vocabulary/?lang=en-GB&target=sk – slovná zásoba tematicky – s obrázkami a nahrávkou – dá sa aj precvičovať

https://www.landigo.cz/anglictina?dnesni-fotokvizy-z-anglictiny-fcbk – treba sa zadarmo registrovať podľa úrovne – A1/A2  a precvičovať

https://www.fluentland.com/category/learn-english-songs-music/ - dopĺňanie do textov piesní

https://www.grammar.cl/Games.htm - gramatické hry/precvičovanie gramatiky

 

nemecký jazyk:

https://www.hueber.de/beste-freunde

 

- Beste Freunde Slowakei - časť Lernen (na oranžovej lište vpravo - modrý krúžok), ďalej: 

-Nahrávky slovíčok - počúvanie s porozumením
-vľavo na lište: Online-Ubungen, ďalej Klik na NAŠU učebnicu (beste Freunde 1 - A1.1), ďalej Starten:  cvičenia sú zoradené podľa Lekcií, prosím precvičiť cvičenia k L1 - L4.
 
pomocné slová: 
Neu starten = nový začiatok, začať znova
Uberprufen = prekontrovať, vyhodnotiť
Losung = riešenie           
 
 

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 12.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

Aktualizované: 18.5.2020

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - ŠKD

Príroda: https://bird.watching.sk/sk/poznavanie-vtacich-hlasov-online/?fbclid=IwAR1TrhpSwcuB9k9Ci6rUtF3piwDFinquHse2paClKJMo9TfgMBDr7ZIRs6o

https://www.facebook.com/tianispigotti/photos/a.597678520394327/1150783035083870/?type=3&theater

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 22.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

Aktualizované: 22.3.2020

ST.PATRICK’S DAY

Milí žiaci, určite si pamätáte, že farbou Írska je zelená a že Íri po celom svete dnes 17. marca oslavujú svoj národný sviatok. Každý rok sme aj my pre vás na hodinách ANJ pripravovali rôzne aktivity a zaujímavosti spojené s týmto dňom... tento rok si ho aspoň pripomeňme.

Odkazy:

Pre mladších:

https://www.youtube.com/watch?v=0ArWLOYPD8M

pre starších:

https://www.youtube.com/watch?v=7lpHXz5u4G4

pre zdatnejších angličtinárov všetko na jednom mieste:

http://www.history.com/topics/st-patricks-day

Pridané: 18.3.2020, Mgr. A. Puchalová

Predvečer 50. výročia založenia Základnej školy Matice slovenskej 13 v Prešove

 

V predvečer  50. výročia založenia našej ZŠ sa zbehli vzácne udalosti, stretli sa okolnosti, veci a ľudia... prešli roky hodné  obdivu aj chvály... sme naladení na jednu vlnovú dĺžku, spomíname...

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/kronika-skoly/

Kariérne poradenstvo pre žiakov 9.ročníka

24.11.2011 12:01
Testovanie T9 žiakov 9. ročníka sa uskutoční: 14. marec 2012 (streda) Predmety testovania: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika Bližšie info u Mgr. Križanovej, Mgr. Beňovej

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA 

HAPPY CHILDREN

Informácie: + leták

Foto:

 

Pridané: 31.8.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Materská škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Ponúkame:

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej, telesnej  a dramatickej výchovy.

Logopedickú starostlivosť – individuálne intervencie pre každé dieťa podľa potreby.

Pedagógov komunikujúcich plynule v anglickom jazyku – angličtinu počas celého dňa metódou Jolly Phonics - multizmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

https://www.jollyphonics.sk/predstavme-si-jolly-phonics/

Tréning podľa Eľkonina, ktorý môže pripomínať školské vyučovanie. Metodika je vytvorená formou hry, zábavy, téma je zakomponovaná do čarovnej krajiny slov, dieťa sa stretáva s postavičkami (Hláskulienky, Majster Slabika atď.). Pre deti sú atraktívne nové aktivity, s ktorými sa bežne nestretávajú v prostredí materskej školy.

V konečnom dôsledku je absolvovanie tohto tréningu výbornou prípravou dieťaťa na školské vyučovanie a mení rolu predškoláka na rolu budúceho prváka, čo pre deti tohto veku je zmena žiaduca, vyzdvihujúca ich dôležitosť a status.

https://prosolutions.sk/trening-buduceho-citania-uz-v-predskolskom-veku-da-sa-to/

 

Školský rok 2020/2021:

1 trieda s počtom detí 22

„Predškoláci“ 5-ročné deti  (deti, ktoré dosiahnu vek 6 rokov v čase od 1.9.2020 do 31.8.2021)

Predpokladaný termín slávnostného otvorenia: 1.9.2020

 

Prezentácia materskej školy s možnosťou zápisu:

27.8.2020 v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Informácie: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/, zs.matica@gmail.com, 0905 846 748

 

Pridané: 20.08.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Pravidlá online vyučovania

Pridané: 4.11.2020

Mgr. Andrea Kašprišinová

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Vianočná výstava

Žiaci všetkých ročníkov vystavujú svoje maľby v priestoroch našej školy.
Zastavte sa, príďte si ich pozrieť a potešte sa z farebnej krásy v predvianočnom zhone...
 
Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Režnická
 

Deň s native speakers

Žiaci 2. - 9. ročníka našej školy mali možnosť zažiť vyučovacie hodiny angličtiny s native speakrom. Jazyková škola Sidaschool nám sprostredkovala dvoch lektorov, ktorí viedli vyučovanie v jednotlivých triedach. Žiaci sa rozprávali o morálnych dilemách, zdravom stravovaní a vytvárali aj projekt ich vysnívanej reštaurácie. Prostredníctvom komunikácie s rodeným anglicky hovoriacim lektorom mali žiaci možnosť zdokonaliť si svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti a prekonať strach rozprávať v cudzom jazyku.
 

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich. Viac:

Pridané: 21.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Medzinárodná konferencia

Dňa 16.11.2018 sa naše učiteľky PaedDr. Eva Lange a Mgr. Aniela Feňušová zúčastnili medzinárodnej konferencie učiteľov anglického jazyka v Ríme. Túto konferenciu organizuje svetová asociácia TESOL, ktorá združuje angličtinárov z celého sveta. Naša pani učiteľka PaedDr. Eva Lange bola medzi tridsiatimi vybranými učiteľmi, ktorí mali možnosť prednášať na tejto konferencii. Naše pani učiteľky sa zúčastnili aj prednášok a workshopov, kde mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami výuky anglického jazyka vo svete a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi angličtiny z celého sveta. 

Foto:

Pridané: 18.11.2018, PaedDr. E. Lange

INFO USA CENTRUM

Vo štvrtok 25. októbra 2018 navštívili vybraní žiaci 7. - 9. ročníka s p. učiteľkami PaedDr. Lange a Mgr. Puchalovou kultúrno-edukačné centrum americkej ambasády Info USA, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Spolu s overením schopnosti počúvania s porozumením (prezentácie boli samozrejme v anglickom jazyku) sa dozvedeli informácie o centre a rôznych ponúkaných aktivitách, ale hlavne si pripomenuli 100 rokov slovensko-amerických vzťahov. Po prezretí prezentácie Odvaha byť slobodný - With courage for freedom and democracy si nové vedomosti overili v zaujímavom kvíze a návštevu ukončili zábavnou geografickou hrou.

Pridané: 26.10.2018, Mgr. A. Puchalová

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

 • JOLLY PHONICS center PEZINOK
 • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
 • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
 • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Európsky deň jazykov 2020

Znova po roku sa na našej škole pripomínala jazyková rôznorodosť európskych krajín. Ráno sme si po hymne Európskej únie vypočuli rozhlasové okienko venované jazykom a triedni učitelia zadali žiakom kvíz o jazykoch a zaujímavé jazykové hry...

Potom sme pracovali na rôznych aktivitách. Najmladší žiaci kreslili obrázky do obrovského leporela o farbách, deviataci im pomohli - našli a vytlačili názvy farieb v rôznych jazykoch.

Starší žiaci predviedli svoje schopnosti hovoriť v ruskom a anglickom jazyku, ale aj po šarišsky a vytvorili vtipné video.

Všetci žiaci doma zistili, ako sú na tom s jazykovými schopnosťami ich blízki – urobili sme si prieskum, Koľkými jazykmi hovoríme v našich rodinách. Výsledky sú veľmi zaujímavé. Okrem bežne používanej slovenčiny sa v domácnostiach rozpráva po rómsky a šarišsky, ale naši rodičia, starí rodičia i súrodenci rozumejú a niektorí aj hovoria rôznymi jazykmi. Najviac členov rodín uviedlo český jazyk, nasledovali anglický, ruský, nemecký, poľský, francúzsky, maďarský, taliansky a ukrajinský... objavili sa aj pre nás exotickejšie jazyky – fínsky, nórsky, švédsky, holandský, španielsky, albánsky, macedónsky; ale aj nám bližšie – chorvátsky, srbský či slovinský. Zaujímavosťou sú žiaci cvičiaci karate, ktorí vedia pár slov po japonsky.

Za každého člena rodiny žiaci priniesli vrchnáčik z plastovej fľaše a v skupinách vytvorili čísla vyjadrujúce počet hovoriacich daným jazykom. Výsledky nášho snaženia si môžete prezrieť vo vestibule školy.

Pridané: 28.9.2020

Mgr. Adriana Puchalová

Školské kolo Technickej olympiády

8.10.2020 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Svoje vedomosti si zmerali žiaci 8.A a 7.A triedy. Témy kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postupujú žiaci:

Kategória A – Samuel Vysoký, Marko Richnavský – 8.A

Kategória B – Matej Leščinský – 7.A

26.11.2020 sa uskutoční  Okresné kolo Technickej olympiády -  Pri reprezentácii našej školy žiakom držíme  prsty.

Pridané: 8.10.2020

Mgr. Monika Križanová

Letná škola

V priebehu predposledného týždňa školských prázdnin, v čase od 17.8. - 21.8.2020, sa v priestoroch našej školy realizoval projekt letnej školy.  Aktivity boli zamerané na tvorivé úlohy výtvarno-technického charakteru. Realizované boli formou zážitkového  vyučovania, prostredníctvom videoprezentácie, skúšky rôznych výtvarných, kombinovaných techník. Žiaci mali voľnosť vo výbere realizácie. Témou letnej školy bol náš región Šariš a kultúrno-historické pamiatky Prešova a jeho okolia s dôrazom na medzipredmetové vzťahy vlastivedy, výtvarnej výchovy a anglického jazyka. Štvrtý deň letnej školy sme sa spoločne s ostatnými skupinami detí našej školy prešli do centra Prešova a navštívili miestnu galériu v Caraffovej väznici. Výklad lektorky bol zameraný na históriu daného miesta, ako aj na celkovú históriu mesta Prešov. Ako bonus si mali deti možnosť pozrieť výherné animácie krátkych filmov pre deti. Posledný deň letnej školy sme vo forme krátkeho videa odprezentovali zhrnuté vedomosti nadobudnuté v priebehu týždňa a ukončili sme svoje výtvarné projekty. Všetci sme v nej strávili príjemný čas.

Pridané: 8.9.2020, 
Mgr. Miroslava Kolarčiková

Začiatok školského roka 2020/2021

Včera sme sa rozlúčili s letnými prázdninami a dňami celodenného voľna. Ale... Kde sa niečo končí, tam sa vždy niečo nové začína... Ani sme sa nenazdali a máme tu nový školský rok 2020/2021. Otvorenie sa konalo za prísnych epidemiologických opatrení zamedzujúcich šíreniu vírusu COVID-19. Všetkým našim žiakom želáme, aby našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Aby svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu školských povinností, tvorivosťou a aktivitou vytvorili z našej školy prostredie, kde sa budú cítiť príjemne a kde budú dosahovať výborné výsledky.

Všetkým zamestnancom školy z celého srdca prajeme veľa pozitívnej energie, pevné zdravie, entuziazmus a kreatívne nápady.

Vaše vedenie školy

Pridané: 2.9.2020

 

Virtuálna prehliadka našej školy

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

Virtuálna prehliadka školy 

V školskom roku 2019/2020 nám bol schválený projekt zameraný na výmenu okenných výplní v celej škole. Vo virtuálnej prehliadke sú staré drevené okná, ktoré sú v súčasnosti už len spomienkou. V tomto školskom roku prebieha výmena drevených podláh. 

Nech sa páči! https://virtualis.sk/wp-content/uploads/Panoramas/ZSMATICATELOCVICNA/

Pridané: 22.03.2021, Mgr. S. Eštočinová

IBOBOR 2020 - MEDZINÁRODNÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

Od 10.11.2020 do 16.11.2020 prebehla počas mimoriadnych opatrení súvisiacich s „COVIDom“ online súťaž z informatiky. Zúčastnilo sa jej 51 žiakov našej školy v rôznych kategóriách – Drobec, Bobrík, Benjamín, Kadet. Úspešných máme 16 žiakov.Viac ...

Online zorganizovala a spracovala: Mgr. Monika Križanová

Diplomy

Pridané: 26.11.2020, Mgr. Monika Križanová

 

 

Vianočný pozdrav

Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do ďalšej výtvarnej súťaže vyhlásenej pánom ministrom školstva Branislavom Gröhlingom:

NAVRHNITE VIANOČNÝ POZDRAV

"Každé Vianoce je zvykom, že ministri, predseda parlamentu či podpredsedovia posielajú oficiálne vianočné pozdravy / pohľadnice. Chcem, aby to tento rok bolo trochu iné. Bol by som rád, keby pozdravy boli o čosi menej „oficiálne.“ A keby ich navrhli tvoriví žiaci, deti alebo študenti. Ak máte deti či žiakov, ktorí radi maľujú a kreslia, pošlite nám návrh na vianočný pozdrav do 22. novembra 2020. Najlepšie návrhy vyberieme a použijeme na Vianočný pozdrav a mladí umelci dostanú darček."

Tešíme sa z hojnej účasti našich žiakov a ich snahy tvoriť. Odoslali sme spolu 20 krásnych diel. Budeme držať palce. 

Foto:

Pridané: 24.11.2020

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

Medovníky, sladká predzvesť Vianoc

Aj u nás sa už stalo tradíciou, že približne od začiatku adventu sa v mestách uskutočňujú vianočné trhy zamerané najmä na sortiment súvisiaci s blížiacimi sa sviatkami (darčeky, ozdoby, vianočné stromčeky, oblátky, suroviny potrebné na prípravu vianočného pečiva a pod.). Najstaršie takéto trhy poznáme z krajín, kde sa hovorí po nemecky. Vo Viedni sa tieto trhy datujú dokonca od roku 1294, kde si dodnes uchovali charakteristickú atmosféru. 

Na Slovensku, v ponuke trhovníkov, nesmeli chýbať medovníky či perníky. Medovníky sa piekli v kláštoroch, ale aj v šľachtických a meštianskych rodinách. Pôvodne neboli ani zdobené. Výrobe vo veľkom sa venovali remeselní medovnikári. V Bratislave jestvoval cech medovnikárov už v 14. storočí. Od 17. storočia sa medovnikárske technológie neustále skvalitňovali. Od 16. storočia medovnikári využívali drevené formy, ktoré rezbári bohato zdobili figurálnymi, zvieracími, rastlinnými a ornamentálnymi  motívmi. Hlinené a ploché drevené formy sa prestali používať. Po zavedení foriem s dekoratívnymi prvkami gotiky a renesancie už hovoríme o perníkoch. Perníky mali rozličné tvary. Deťom boli určené najmä zvieracie tvary a motívy. Mladí ľudia kupovali perníkové srdcia, ale piekli sa aj perníky s námetmi zo spoločenského a z náboženského života, napríklad perníkový betlehem. V renesancii perníky zobrazovali scény zo života šľachticov. Historická pernikárska výroba dosiahla vrchol v období baroka. Perník bol a je vďačným vianočným darčekom.

Pridané: 9.12.2020

Mgr. Miroslava Kolarčiková

 

Aj na našu školu zavítal Mikuláš

... a nebol sám. Mal pomocníka priamo z neba – bol to anjelik. No nechýbal pri ňom ani čert. Všetci traja vstupovali do tried postupne. S veľkým buchotom a blekotom vchádzal ako prvý čert. Keďže tu nenašiel zlé deti, zablekotal a nahnevane odišiel. Potom prichádzal Mikuláš a anjel s dobrotami. Deti im pekne zarecitovali básničku, zaspievali pesničku a niektoré aj po anglicky. Veríme, že sa im u nás páčilo a o rok prídu zas.

Už teraz sa na nich tešíme.

Foto:

Pridané: 7.12.2020

Mgr. Magdaléna Zacharová

Mgr. Mária Slováková

Vyhrali sme 2. miesto v celoslovenskej súťaži Európsky deň jazykov!

V pondelok 16. novembra 2020 dostala naša nová pani učiteľka anglického jazyka krásny mail.

Vážená pani Laluhová, v mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Štátneho pedagogického ústavu si Vám i celej Vašej škole dovoľujeme srdečne zablahoželať k 2. miestu v súťaži „Európsky deň jazykov v našej škole“. Váš projekt vynikal vo všetkých hodnotených kritériách. Splnil všeobecné ciele Európskeho dňa jazykov, inovatívnym spôsobom využíval viacjazyčnosť žiakov a bol mimoriadne kreatívny, čo ocenili všetci členovia poroty. Chceme sa Vám poďakovať, že ste nás týmto spôsobom utvrdili v tom, že výučba cudzích jazykov má zmysel a dá sa robiť aj inak, ako len memorovaním slovíčok. Vašou výhrou je poukaz na nákup cudzojazyčnej literatúry od spoločnosti MegaBooks SK, spol. s r. o. v hodnote 300 EUR, ktorý Vám pošleme na adresu uvedenú v prihláške. Ešte raz blahoželáme a prajeme pekný deň. S pozdravom EMÍLIA ANDREJOVÁ Generálne riaditeľstvo pre preklad Zastúpenie Európskej komisie v SR Palisády 29, 811 06 Bratislava.

Do súťaže sa s pani učiteľkou Mgr. Eliškou Laluhovou zapojili žiaci z I. A s pani učiteľkou Mgr. Andreou Kašprišinovou, žiaci z III.B s pani učiteľkou Mgr. Anielou Feňušovou, Erik Pavuk a Mikuláš Noga z V.B, Annamária Ceperková a Vanesa Semanová z V.A, Zuzana Kočanová a Kiara Mihalyiová z IX.A.

Veľmi sa tešíme z ich mimoriadneho úspechu a srdečne im blahoželáme!

Sme na Vás všetkých hrdí! Ďakujeme Vám za úspešnú reprezentáciu našej školy na celonárodnej úrovni.

Pridané: 20.11.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Významné historické udalosti v novembri

Dňa 15. 11. si pripomíname 350. výročie smrti významného velikána a pedagóga Jána Amosa Komenského. Ján Amos Komenský bol filozofom, biskupom a predovšetkým pedagógom a učiteľom, ktorý podporoval učenie detí v triede, vyučovanie s tabuľou a učenie sa hrou. Niektoré jeho zásady sa používajú v školstve dodnes. Napríklad, keď učiteľ sedí za učiteľským stolom (katedrou) a žiaci sedia v laviciach usporiadaných do viacerých radov.

Dňa 17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Práve sloboda a demokracia sa stala pre náš národ začiatkom moderných dejín. Od 17. novembra do 29. decembra prebehla tzv. Nežná revolúcia, označovaná aj ako Zamatová revolúcia, kedy sa spoločnosť v Česko-Slovensku postavila proti komunistickému režimu a nastúpila na cestu demokracie.

Deň 17. november 1989 je jedným z najvýznamnejších dní česko-slovenskej, českej a slovenskej histórie. Umožnil každému z nás slobodne sa rozhodnúť.

Vážme si tento deň, pretože nám umožnil jeden zo základných prvkov demokracie - slobodné voľby. Slobodne sa rozhodnúť či pôjdem, alebo nepôjdem voliť a slobodne si vybrať z ponuky politických strán, či osobností.

Dňa 19. 11. si pripomíname objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom. Presne pred 528 rokmi, teda v roku 1492,  pristál Krištof Kolumbus so svojimi troma loďami Ninou, Pintou a Santou Mariou na ostrove Portoriko, v Strednej Amerike. Tento moreplavec si však myslel, že objavil obchodnú cestu do Indie. Ostrov Portoriko objavil Krištof Kolumbus počas svojej druhej výpravy do novej zeme – Ameriky.

Dňa 25. novembra si pripomíname významný objav vo fyzike: Teóriu relativity, ktorej autorom je známy fyzik Albert Einstein. Z touto teóriou prišiel v roku 1911 a zverejnená bola v roku 1916.

Táto teória hovorí o princípe relativity v oblasti, v ktorej má hlavné postavenie gravitácia.

Dňa 30. novembra si pripomíname podpísanie a vyhlásenie Americkej nezávislosti, vďaka ktorej sa Amerika stala oficiálnym štátom sveta. Práve v tento deň pred 238 rokmi, teda v roku 1782, sa vo Versailles (v kráľovskom zámku v dnešnom Paríži) stretli delegáti Veľkej Británie a Ameriky, aby podpísali mierovú zmluvu, ktorá bola jedným z dôležitých dokumentov vzniku Spojených štátov amerických.

Významné historické udalosti v novembri.

Pridané: 16.11.2020

Mgr. Tomáš Grančay

Novoročná akadémia

Pozrieť si ju môžete tu

Pridané: 2.4.2020, Mgr. S. Bucko

Deň vďakyvzdania

Štvrtý štvrtok mesiaca november už tradične patrí severoamerickému sviatku - Dňu vďakyvzdania. Kým v Kanade, na Karibských ostrovoch a v Libérii sa slávi v iných dátumoch, väčšinovo tento sviatok prináleží štvrtému štvrtku tohto mesiaca.  Viac...

Foto:

Pridané: 30.11.2020, Mgr. Oľga Kochanová

Štvrtý štvrtok mesiaca november už tradične patrí severoamerickému sviatku - Dňu vďakyvzdania.Kým v Kanade, na Karibských ostrovoch a v Libérii sa slávi v iných dátumoch,väčšinovo tento sviatok prináleží štvrtému štvrtku thto mesiaca. Ani na našej škole sme na hodinách angličtiny naň nezabudli.Celá škola sa zapojila svojimi kreatívnymi rukami i bystrou hlavičkou.Kým na I. stupni žiaci svoju vďaku za čokoľvek preniesli na papier,tak žiaci II.stupňa sa hlbšie zaoberali históriou a významom tohto sviatku.Čítali sme si texty,pozerali prezentácie,diskutovali a vypracovávali interaktívne listy,čo boli tie najlepšie aktivity pre online vyučovanie. Všetci sme sa zamysleli nad tým, že aj v týchto nepriaznivých podmienkach stále máme za čo ďakovať a nič čo nám robí malú či veľkú radosť, nie je samozrejmosťou. Veľmi pekne chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám ANJ, ktoré žiakom pripravili pútavé vyučovanie

Záložka do knihy spája školy

Vieme, že október je Medzinárodný mesiac školských knižníc. Preto Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 11. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze". Do projektu sa prihlásilo 692 slovenských škôl s celkovým počtom 82 929 žiakov, vrátane našej ZŠ.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi slovenskými školami a ich spolupráce, podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Slúži na spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry a regionálnych zvykov. Záložku si žiaci v tomto projekte vymenili so žiakmi z pridelenej partnerskej školy. Tento rok nám pridelili ZŠ M. R. Štefánika z Lučenca. Do výroby záložiek sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Naše záložky sme už odoslali partnerskej škole a tešíme sa na záložky od nich.  
 
Pridané: 4.11.2020
Mgr. Miroslava Kolarčiková

HISTORICKÉ OKIENKO – DECEMBER

2. 12.  V tento deň si pripomíname udelenie mestských výsad panovníkom Ondrejom III. mestu Bratislave. Presne dnes pred 729 rokmi sa nášmu hlavnému mestu udelili významné privilégiá. Môžeme si pripomenúť predovšetkým právo trhu, právo meča alebo právo stavať hradby z kameňa. Týmito právami sa mesto Bratislava stalo jedným z prvých kráľovských miest Uhorska.

O ďalších významných dňoch v mesiaci december si môžete prečítať tu.

Pridané: 1.12.2020, Mgr. Tomáš Grančay

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  9.55-10.40
4.  10.50-11.35
5.  11.45-12.30
6.  12.40-13.25
7.  13.55-14.40

 

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Svetový deň zdravej výživy

Jednou z najdôležitejších vecí smerujúcich k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si aj v tomto školskom roku pripomíname Svetový deň zdravej výživy.  Pre správny vývoj je vyvážená strava veľmi dôležitá.

Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľmi. Venovali sa prezentácii, rozprávali sa  o zásadách zdravej výživy, pripravili  ochutnávky  z ovocia a zeleniny. Názorné prepojenie edukácie,  praktických ukážok a práce so žiakmi boli zaujímavým spestrením. Nadváha a obezita sa veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine detí, o čom svedčia aj mnohé štatistiky. Preto je zdravá výživa významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k prevencii tejto nepríjemnej choroby.

Foto:

Pridané: 15.10.2020

Mgr. Ivana Melník Bačková
 

 

 

Prešov číta rád - Piknikové čítanie

Dňa 25.9.2020 sa žiaci našej školy zapojili do akcie Prešov číta rád - piknikové čítanie v prírode. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa nám podarilo využiť zopár slnečných minút a stráviť príjemné chvíle v prírode s obľúbenou knihou. Žiaci prvého aj druhého stupňa si priniesli z domu svoje knihy a čítali si z nich spoločne. Rozprávali sa o knihách, o ich hodnote a o tom, že pri knihách sa dá výborne  zrelaxovať a oddýchnuť si. Nie nadarmo sa hovorí, že dobrá kniha je najlepší priateľ človeka.

Pridané: 28.9.2020

Mgr. Katarína Vaňová

Novoročný koncert Mrázik

Do palety zimných farieb na prahu nového roka zamiešali učitelia i žiaci aj farby detskej hravosti, kostýmov a dôverne známeho deja o krásnej Nastenke, lenivej Marfuške a namyslenom Ivanuškovi. Rozprávka, ktorú určite poznajú nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia – „Mrázik“ sa dostala do repertoáru našich slávnostných akadémií.

Tohto roku konečne vo vynovenej telocvični ste mohli vidieť herecké i tanečné výkony šikovných žiakov našej školy od maličkých prípravkárov až po čoskoro sa lúčiacich deviatakov.

V hlavných úlohách sa predstavili:

Mrázik – David Hudák

Nastenka – Martina Očkovičová

Ivan – Mykyta Vavryk

Macocha – Tamara Miňová

Marfuška – Natália Pavúková

Ivanova matka – Melánia Laciová

Ženích – Dávid Dziak

Ženíchova matka – Zuzana Kočanová

Dohadzovačka - Kiara Mihalyová

Starenka – Aneta Sochovičová

Starček – Marko Richnavský

Baba Jaga – Annamária Ceperková

Kohút – Ronald Šimko

Ťapko – Samuel Vaško

Slniečko – Tamara Trusová

Lúpežníčkovia – žiaci I.B

Žobráci – žiaci II.B

Spoločné tanečné vystúpenia:

Ruská mlaď – žiaci 2. ročníka

Lúpežníci – žiaci 4. ročníka

Kvety – žiaci prípravného ročníka

Húsky – žiaci 1. ročníka

Ježibaby – žiaci 5. a 6. ročníka

Čierne mačky – žiaci 7. ročníka

Dedinskí ľudkovia – žiaci 3. ročníka

Záverečná pieseň – žiaci 9. ročníka

Scenár a dramaturgia: PaedDr. Renáta Rodáková, Bibiana Šefčíková

Réžia: PhDr. Blanka Vasková

Foto:

Pridané: 30.01.2020, Mgr. Puchalová

 

Zavítal k nám Mikuláš

Tak ako aj minulý rok k nám zavítal Mikuláš. Od samého rána u nás v škole vládla veselá nálada a všetci sa na seba milo usmievali. Najväčšiu radosť zažili deti, keď do ich tried vošiel so svojimi pomocníkmi sám veľký Mikuláš. A keďže sme boli dobrí, sladko nás odmenil. My sme sa mu za to poďakovali peknou pesničkou či básničkou. Už teraz sa naňho opäť veľmi tešíme a veríme,  že k nám opäť zavíta o rok. 

Foto:

Pridané: 6.12.2019, Mgr. S. Eštočinová

Halloweenske aktivity

Žiaci druhého stupňa si v rámci hodín ANJ pripomenuli sviatok populárny v anglicky hovoriacich krajinách - Halloween. Rôznymi hrami a aktivitami si rozšírili slovnú zásobu, dozvedeli sa niečo o histórii aj o súčasných zvykoch a precvičili si anglickú konverzáciu. Dôležitou súčasťou aktivít bola aj schopnosť pracovať v skupine a pomáhať si.
Pridané: 29.10.2019, Mgr. A. Puchalová

Pohľad do minulosti - historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova

Dňa 11.11.2019 navštívili žiaci 7. ročníka mestský úrad, kde sa zúčastnili prednášky venovanej histórii Prešova. V rámci projektu „Pohľad do minulosti“ sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí o meste Prešov od jeho najstarších pravekých dejín, cez udelenie stredovekých kráľovských výsad až po súčasnosť.

Pridané: 13.11.2019, Mgr. L. Jacko

 

Thanksgiving day

Korene sviatku sú v 17. storočí. V roku 1621 si po prvý raz sadla za stôl skupinka pútnikov a ďakovala za to, že prežila prvý ťažký rok v Novom svete... Naši žiaci si prešli históriou a živo sa vryli do tejto témy. Spojili sme priateľstvá veľkých  aj menších, šiestakov a druhákov a spolu s našimi p. učiteľkami Mgr. Lenkou Mačákovou a Mgr. Adriánou Lešigovou sme vytvorili veľké srdce s hodnotou veľkých a malých prianí... Ďakujeme, že sme...
Pridané: 30.11.2019, Mgr. Adriána Lešigová

 

Mikulášska burza na Matici

V deň svätého Mikuláša členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY usporiadali už 4. ročník výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky, knihy a iné drobnosti. Každý, kto burzu navštívil, si z nej mohol niečo odniesť. Ani na Mikuláša sme tak nezabudli, že sa môžeme správať šetrnejšie k prírode a výmenou vecí navzájom tak zmenšovať množstvo odpadu.  

Akcia bola spojená aj so zbierkou pre chlpatých hladošov v útulku. Ďakujem za Vaše príspevky na burzu aj zbierku.

Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

CESTOPIS Z KRAJA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Je literárno-výtvarná súťaž, ktorá sa  koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.   Vyhlásila ju KOCR Severovýchod Slovenska pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva,  kde sa Prešovský kraj predstavuje ako unikátny Kraj kultúrnych pamiatok. 

Do tejto  zaujímavej súťaže sa zapojili  žiaci IX.A triedy Kamila Vlasáková, Lucia Šoltisová a Mário Rabatin svojimi slovesnými  aj výtvarnými prácami. Držíme im palce, aby obrázky a príbehy zaujali porotu.

Kostol sv. Mikuláša - Prešov

Rímskokatolícky kostol v Bzenove

 Kúpele na Cemjate pri Prešove 

Foto:

Pridané: 27.11.2018, Mgr. M. Režnická

Eko – výchovný koncert ECO H2O Tour

Dňa 20.4.2018 sme v spoločnosti známych osobností šou biznisu Thomasa Puskailera a Ondreja Antálka, prežili zaujímavý interaktívny program ECO H2O Tour. Vydali sme sa s nimi po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh a jej význam  pre človeka. Spoločne sme uvažovali nad tým, čo sa deje s vodou po otočení vodovodným kohútikom. Hľadali sme odpovede na otázky odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my ľudia znečisťujeme. Súčasťou výchovného koncertu boli súťaže, kvízy, eko-pesničky, či krátke videá so známymi osobnosťami showbiznisu. Cieľom výchovného koncertu ECO H2O Tour bolo zamyslieť sa nad tým, ako dlho ešte vydržia  zásoby vody, či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Pridané: 20.4.2018, Mgr. A. Kašprišinová, Mgr. E. Mertová, Fotoalbum 1: https://bit.ly/2r9uKDl, Fotoalbum 2: bit.ly/2Jx77ew,Video: https://bit.ly/2I2AIgr

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com