2017/2018 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

  Vypracovali:
za šk. rok 2017/2018 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
B. Šefčíková, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov
RNDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm
   

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com