2018/2019 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský rok 2018/2019 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. G. Gabužďová, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, výchovná poradkyňa
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
B. Šefčíková, MZ ŠKD
NDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm.
Mgr. A. Kašprišinová, MZ
Mgr. S. Petranská, vedúca šk. logopédia
Mgr. A. Puchalová, PK jazykov
Mgr. M. Režnická, PK výchovných predmetov

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com