2019/2020 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Školský rok 2019/2020 Mgr. S. Eštočinová, ZRŠ
PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, výchovná poradkyňa
M. Zápotocká, vedúca ŠJ
PaedDr. A. Fecková, predseda RR
B. Šefčíková, MZ ŠKD
NDr. M. Širý, PK prír. a spoločenskovedných predm.
PaedDr. A. Vojtášová, MZ
Mgr. I. Melník Bačková, vedúca inkluzívneho tímu
Mgr. J. Brhlíková, PK cudzích jazykov
Mgr. I. Lenzová, PK SJL, OBN, DEJ
Mgr. M. Vozáriková, PK výchovných predmetov

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com