Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na Sídlisku III v tichom prostredí, jednoducho prístupná z troch zastávok MHD (Clementisova, Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja). Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Areál školy si v budúcnosti bude vyžadovať nákladnú rekonštrukciu.

Vo vlastnom zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy. Stravu poskytujeme aj cudzím stravníkom – dôchodcom a zamestnancom Občianskeho združenia Barlička. Školská jedáleň ponúka aj stravu diétneho charakteru (celiakia).

 

Školský vzdelávací program sme zamerali na:

  1.  Rozvoj zručností žiakov v cudzích jazykoch:

Anglický jazyk /ANJ/:

Materská škola – od 4 rokov  metódou Jolly Phonics 5 hodín týždenne

Základná škola -  prípravný ročník, 1., 2. ročník anglický jazyk vzdelávame metódou Jolly Phonics - 3 hodiny týždenne.

Základná škola - 3. ročník až 9. ročník vzdelávame anglický jazyk po 3 hodiny týždenne podľa štátneho vzdelávacieho programu a 2 hodiny týždenne formou rozvíjania  komunikačných zručností v cudzom jazyku metódou Direct method. Spolu 5 hodín týždenne anglického jazyka.

 

Nemecký jazyk /NEJ/ od 5. ročníka, 2 hodiny týždenne.

  1.  
  2. Vzdelávanie detí a žiakov:

deti materskej školy a žiaci základnej školy s nadaním –  žiaci ZŠ s nadaním sa vzdelávajú v samostatne vytvorených skupinách v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia...

 

deti materskej školy a žiaci základnej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou – deti a žiaci majú do vzdelávacieho programu zaradené predmety špeciálno-pedagogickej podpory: individuálna logopedická starostlivosť so školským logopédom, rozvoj špecifických zručností so špeciálnym pedagógom, terapeuticko-korekčné cvičenia so školským psychológom 

 

výchovné predmety – hudobnú, telesnú, výtvarnú výchovu a informatiku vyučujú učitelia špecialisti už od prípravného ročníka po deviaty ročník základnej školy v odborných učebniach.    

 

Školský klub detí - časový rozsah prispôsobujeme potrebám  rodičov. 

  •  

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-1-rocnika/

 

Zaujímavosti našej školy:

1. Každoročne otvárame triedy prípravného ročníka, o ktoré je veľký záujem. Viac ...

2. Jolly Phonics - nová metóda výučby anglického jazyka na našej škole. Viac...


 

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com