Škola inkluzionistov

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Na škole sa realizuje projekt "Kreatívna dielnička", ktorý finančne podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov. 
 

Kreatívna dielnička odovzdaná

V školskom roku 2018/2019 sa ZŠ Matice slovenskej 13 zapojila do grantovo- vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý realizovala Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Plesu v opere 2018. Program bol primárne zameraný na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania, pričom škola zároveň získala finančný grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého školského projektu „Kreatívna dielnička“.

Cieľom školského projektu bolo obnoviť inventár odbornej učebne techniky a výtvarnej výchovy a premeniť ju na kreatívnu dielničku, ktorá by všetkým žiakom poskytovala priestor pre ich tvorivé aktivity. Kreatívna činnosť v dielničke bude u žiakov stimulovať oslabené motorické zručnosti, pomôže im utvárať a upevňovať pracovné návyky a praktické manuálne zručnosti pre život, ktoré môžu byť predpokladom ich ďalšieho študijného a pracovného uplatnenia. Spoločná práca intaktných a zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov zároveň  prehĺbi pozitívne sociálne interakcie medzi nimi, kooperáciu, pocit spolupatričnosti a priateľstva.

Dielnička bude využívaná nielen počas vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky, ale i popoludní v záujmovej činnosti a pre činnosť školského klubu detí. Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska za príležitosť a žiakom želáme mnoho kreatívnych nápadov.

www.zsmaticeslovenskej.skwww.skolainkluzionistov.skwww.ktochyba.sk;  

www.nds.sk

 

Pridané: 19.6.2019, Mgr. B. Likeová                                 

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – Herný klub v OZ Barlička

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Žiaci štvrtého ročníka a členovia žiackej školskej rady opäť navštívili našich priateľov v Občianskom združení Barlička v Prešove. V príjemnej a priateľskej atmosfére si spoločne zahrali spoločenské hry, zasúťažili a strávili príjemné dopoludnie.

Ďakujeme OZ Barlička za milé prijatie :-)
Pridané: 6.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – MLADÝ REMESELNÍK

Žiaci štvrtého ročníka  navštívili 30.11.2018 a 7.12.2018 Chránenú dielňu v Občianskom združení Barlička v Prešove. Oboznámili sa s jej činnosťou a zoznámili sa s milými ľuďmi, ktorí tam pracujú. V príjemnej, priateľskej a tvorivej atmosfére spoločne rekonštruovali vtáčie búdky a vyrobili kŕmidlá pre hladných operencov. Ďakujeme pracovníkom O.z. Barlička za milé prijatie a podnetnú spoluprácu.

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Foto:

Pridané: 21.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

Exkurzia na ZŠ Dubová v Bratislave

V piatok 15. 3. 2019 sme sa v rámci programu Škola inkluzionistov zúčastnili exkurzie na ZŠ Dubová v Bratislave. V rámci otvorených vyučovacích hodín sme mali možnosť vidieť inovatívne formy vyučovania v praxi a v následnej diskusii zdieľať názory a skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním s ostatnými návštevníkmi i pedagógmi školy. Vďaka za množstvo podnetov k premýšľaniu, inšpiráciu a námety do praxe. J

 

Pridané: 18.3.2019, Mgr. B. Likeová

Inklúzia v praxi - workshop

Dňa 18. 2. 2018 sa uskutočnil interný workshop pre pedagógov školy „Inklúzia v praxi“. Podujatie bolo organizované v rámci aktuálne prebiehajúceho projektu Kreatívna dielnička, ktorý bol finančne podporený Plesom v opere 2018 v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018. Lektorkou bola Zuzana Réveszová zastupujúca Nadáciu pre deti Slovenska. Ďakujeme za inšpiráciu, praktické námety na edukačné aktivity i podnety na premýšľanie. 

www.ktochyba.sk   www.skolainkluzionistov.sk

Foto:

Pridané: 18.2.2019, Mg. B. Likeová

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA POKRAČUJE ...

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Štvrtáci spríjemnili  deň vinšovaním a spevom našim priateľom v Občianskom združení Barlička v piatok 25.1.2019. Na milom stretnutí si spoločne zaspievali a strávili príjemné chvíle pri voňavom čajíku v útulnej kaviarničke S3 Caffé.

Ďakujeme za milé pozvanie!

Pridané: 29.1.2019, Mgr. M. Pavlovská

 

KREATÍVNA DIELNIČKA

V rámci programu Škola inkluzionistov, ktorý sa realizuje na našej škole v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s finančnou podporou Plesu v opere, získala škola grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého projektu „Kreatívna dielnička“.

Naším cieľom je obnoviť odbornú učebňu techniky a výtvarnej výchovy a premeniť ju na kreatívnu dielničku, ktorá bude všetkým žiakom poskytovať priestor pre ich tvorivé aktivity. Prostredníctvom spoločných kreatívnych činností chceme prehlbovať sociálne interakcie a kooperáciu medzi intaktnými a zdravotne či sociálne znevýhodnenými žiakmi, rozvíjať vzájomný pocit spolupatričnosti a priateľstva. Chceme dať všetkým príležitosť na vlastnú sebarealizáciu a sebavyjadrenie a preventívne tak predchádzať možným pocitom zlyhania či neúspechu v škole.

Pridanou hodnotou tvorivých aktivít je i cielené rozvíjanie motorických zručností,  ktoré sú u našich žiakov  buď vplyvom zdravotného/sociálneho znevýhodnenia, alebo vplyvom rozšíreného využívania digitálnych technológií, výrazne oslabené. Nedostatočne rozvinutá hrubá i jemná motorika, koordinácia pohybov a senzomotorická koordinácia zásadným spôsobom ovplyvňuje reč i samotný proces učenia a priamo tak pôsobí i na školskú úspešnosť žiakov.  Stimuláciou motorických zručností chceme nielen rozvíjať  oslabené špecifické funkcie žiakov, ale i prehlbovať ich pracovné návyky a praktické manuálne zručnosti pre život ako predpoklad ich ďalšieho študijného a pracovného uplatnenia.

Súčasťou projektu sú plánované školské aktivity zamerané na spoznávanie stredoškolských študijných, resp. učebných odborov v meste a v regióne, na realizáciu technických a výtvarných činností, na prosociálne a proinkluzívne spoločenské stretnutia v komunite a na oboznámenie sa s tradičnými regionálnymi ľudovo-umeleckými remeslami.

Realizátormi projektu na škole sú Mgr. Beáta Likeová – koordinátorka projektu a propagácia projektu na verejnosti, Mgr. Mária Pavlovská – koordinátorka a realizátorka sociálnych aktivít na 1. stupni v spolupráci so žiackou školskou radou, Mgr. Mária Režnická – koordinátorka a realizátorka výtvarných aktivít a PaedDr. Mária Vozáriková – koordinátorka a realizátorka technických aktivít.

Partnermi projektu sú Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Občianske združenie Barlička a Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove. 

www.zsmaticeslovenskej.skwww.skolainkluzionistov.skwww.ktochyba.sk;  www.nds.sk

Pridané: 6.12.2018, Mgr. Beáta Likeová

PREDSTAVUJEME GRANTOVO-VZDELÁVACÍ PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich.

Program Školy inkluzionistov je primárne zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách -  vzdelávania, ktoré rešpektuje rôznorodosť vo vzdelávaní a individuálne vzdelávacie potreby každého žiaka. V rámci projektu každá z vybraných škôl získava regionálneho konzultanta, ktorým je skúsený profesionál s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zároveň prihlásený pedagóg školy absolvuje tri intenzívne workshopy s tímom expertov na inkuzívne vzdelávanie a v neposlednom rade, keďže program je podporený výnosom z 18. dobročinného Plesu v opere, škola získava aj finančný grant vo výške 2 000 eur na podporu školskej inklúzie formou realizácie malého projektu. Reprezentantkou našej školy v programe je školská špeciálna pedagogička Mgr. Beáta Likeová, ktorá je zároveň autorkou, a spolu s Mgr. Máriou Pavlovskou, Mgr.  Máriou Režnickou a PaedDr. Máriou Vozárikovou, aj realizátorkou malého školského projektu „Kreatívna dielnička“.  Ďakujeme! 

Viac o programe: www.skolainkluzionistov.skwww.ktochyba.sk;  www.nds.sk.

Pridané: 21.11.2018, Mgr. Silvia Eštočinová

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com