Riaditeľka Základnej školy, Matice slovenskej 13 v  Prešove v zmysle zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  dňa 20.02.2020 zvolala  všetkých rodičov žiakov školy, pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy  na uskutočnenie volieb do Rady školy pri ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove.

Voľby do Rady školy sa konali  z dôvodu ukončenia funkčného obdobia existujúcej Rady školy.

Pridané : 27.02.2020, Predseda volebnej komisie Mgr. Gabriela Gabužďová

Výsledky volieb do rady školy

Za pedagogických zamestnancov boli zvolení: 

Mgr. Adriána Lešigová

RNDr. Marián Širý

Za nepedagogických zamestnancov bola zvolená:

 Mária Zápotocká

Za zástupcov rodičov boli zvolení:

Mgr. Adela Vašková

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

Ing. Zuzana Kočanová

PaedDr. Viera Leščáková

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com