RŠ MÁ 11 ČLENOV A POZOSTÁVA Z NASLEDUJÚCICH ZÁSTUPCOV:

a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,

b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

c) štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej školy,

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.


Členovia rady školy

 

 

ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Mgr. Adriána Lešigová

RNDr. Marián Širý

 

ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Mária Zápotocká

 

ZA ZÁSTUPCOV RODIČOV 

Mgr. Adela Vašková

Ing. Zuzana Kočanová

PaedDr. Viera Leščáková

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa

PaedDr. Jitka Semivanová
 
Ing. František Oľha
 
PhDr. Janette Langová
 
Igor Kivader
 
 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com