Rada školy

pri Základnej škole Matice slovenskej 13,   v Prešove 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/ 2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 230/2009 Z. z.  (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.“) sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

1. V zmysle § 24 zákona 596/2003 Z. z. sa zriaďuje rada školy pri Základnej škole, Matice slovenskej 13 v Prešove.

2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy  z pohľadu školskej problematiky.  

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

2. Rada školy

a) Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.

b) Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z).

c) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.

d) Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia.

e) Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v a § 5 ods. 7 citovaného zákona, a to najmä:

 • k návrhu na počty prijímaných žiakov a k návrhu na počty tried,
 • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov,
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a jeho každoročnému vyhodnoteniu.

3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu,

b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

c) odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy

 • návrh na vymenovanie riaditeľa školy,
 • zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami (vyhlásenie o mlčanlivosti, prezenčné listiny členov výberovej komisie, delegovaných zástupcov a uchádzačov, zápisnicu z otvárania obálok, uznesenie zo zasadnutia rady školy).

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

1. Rada školy má 11 členov.

2. Členmi rady školy sú:

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
 • 4 zvolení zástupcovia rodičov,
 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

1. Voľby členov do rady školy sú vymedzené vyhláškou č. 291/2004 Z. z.

2. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy, ktorí v tajných voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov za jednotlivé kategórie.

2. Členovia rady školy za zriaďovateľa sú delegovaní.

3. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

4. Funkčné obdobie členov rady školy je štvorročné.

5. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. 1 sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca obvodného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

 

Čl. 6

Ukončenie členstva v rade školy

1. V zmysle § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. členstvo v rade školy zaniká

 1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
 2. vzdaním sa členstva (vzdanie sa členstva musí byť rade školy doručené v písomnej podobe)
 3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa §25 ods. 11 zákona 596/2003,
 4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
 6. odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa,
 7. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/ 2003 Z. z. (odvolať zvoleného člena môže len tá skupina, ktorú člen v rade školy zastupoval),
 8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

2. Pozastavenie členstva

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje členovi rady školy, ak on, alebo jemu blízka osoba, boli prihlásení do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje odo dňa doručenia prihlášky až do skončenia výberového konania.
 2. Člen rady školy je povinný kandidatúru oznámiť rade školy písomne.
 3. Členstvo v rade školy sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii. Ak člen rady školy vo výberovom konaní neuspeje, členstvo v rade školy pokračuje, ak vo výberovom konaní uspeje, členstvo zanikne jeho vymenovaním do pozície riaditeľa.
 4. Počas pozastavenia členstva sa nový člen do rady školy neprijíma.

3. Doplnenie členov rady školy

 1. Ak v priebehu funkčného obdobia niektorý z volených členov rady školy ukončí svoje členstvo v rade školy, nahradí ho zástupca z rovnakej kategórie akú v rade školy zastupoval odchádzajúci člen rady školy.
 2. Nový člen rady školy bude pribraný kooptáciou, t. j. novým členom rady školy sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal nasledujúci najvyšší počet hlasov.

 

Čl. 7

Pravidlá rokovania rady školy

1. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok a podľa potreby, najmenej však trikrát ročne.

2. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

3. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda.

3. Zasadnutie rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. O neverejnom zasadnutí rozhoduje rada školy vopred, najneskôr však na začiatku zasadnutia.

4. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

5. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica.

6. Členovia rady školy sú na zasadania pozvaní elektronickou poštou. Elektronickou poštou môžu byť zasielané aj dokumenty na preštudovanie.

7. Rada školy vedie nasledujúcu dokumentáciu

 1. štatút rady školy,
 2. zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy,
 3. zápisnice zo zasadnutí rady školy,
 4. výročné správy,
 5. dokumentáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa.

8. Za dokumentáciu a jej uloženie zodpovedá predseda rady školy.

9. Dokumentácia rady školy je archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku školy.

10. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonávať formou dodatku na zasadnutí rady školy. Na schválenie dodatku je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti člena rady školy

1. Člen rady školy má právo:

 1. voliť a byť volený do funkcie predsedu rady školy,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

2. Člen rady školy je povinný:

 1. zúčastňovať sa jej zasadnutí, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach (bez náležitého ospravedlnenia) sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena rady školy podľa tohto štatútu,
 2. zachovávať mlčanlivosť a  zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Rada školy oznámi príslušnej skupine voličov, ak si jej zástupca nedostatočne plní povinnosti vyplývajúce z funkcie, nezúčastňuje sa zasadnutí rady školy (neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach) alebo koná  v rozpore s jej záujmami. Príslušná skupina môže na základe tohto oznámenia odvolať svojho zástupcu v rade školy a kooptovať nového člena rady školy na základe získaného počtu hlasov. 

 

 

Čl. 9

Povinnosti predsedu rady školy

1. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

2. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.

3. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.

5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

6. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

8. Predsedu rady školy rada školy odvolá ak

 1. bol odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. o to požiada sám.

9. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať ak

 1. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom,
 2. nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

10. O odvolaní predsedu rady školy rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady školy.

 

Čl. 10

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2. Riaditeľ školy v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

3. Rada školy, na základe výberového konania, podáva zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa školy najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

 

Čl. 11

Hospodárenie rady školy

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy. Škola poskytuje rade školy priestory na zasadnutie, kancelárske potreby, informačno-komunikačné prostriedky a technické zabezpečenie podľa potreby.

2. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 24. 05. 2016 a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší predchádzajúci štatút rady školy.

 

 

 

V Prešove, 24. 05. 2016                               Mgr. Beáta Likeová

                                                                       predseda rady školy

          

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com