Volebný poriadok

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

 

Volebný poriadok

Voľby Rady školy 2020

 

Tento volebný poriadok vychádza z ustanovení Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.

Voľby do Rady školy sa uskutočnia 20.02.2020 voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a  zástupcov rodičov žiakov školy.

Voľby Rady školy 2020

Výzva na voľby

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia pripraví a zverejní výzvu na voľby do Rady školy a určí termín volieb.

Určenie termínu

Voľby sa musia uskutočniť najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie obecnej alebo územnej školskej rady alebo najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia Rady školy.

Zodpovednosť za voľby

Za organizačné zabezpečenie volieb členov Rady školy z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov školy a žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy alebo školského zariadenia.

Zabezpečenie volieb

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom mieste školy, internetovej stránke, prostredníctvom žiackych knižiek alebo iným obvyklým spôsobom oznam o uskutočnení volieb do Rady školy.

Priebeh volieb

Formu a organizáciu volieb neurčuje žiadny predpis. Môže ju určiť riaditeľ, zriaďovateľ alebo ju určia vzájomnou dohodou.

Riaditeľ si môže vytvoriť mandátovú komisiu, ktorá preverí počet oprávnených voličov z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov základnej školy. Pred konaním volieb zistí, či počet zúčastnených voličov je nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov.

Voľby sa môžu uskutočniť, ak sa volieb zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla, voľby sa opakujú, pričom už nadpolovičná väčšina nie je podmienkou na uskutočnenie volieb.

Riaditeľ zvolá na uskutočnenie volieb osobitne pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov základnej školy.

Zo zamestnancov školy, rodičov alebo žiakov si môže riaditeľ školy vytvoriť volebnú komisiu pre všetky voľby alebo osobitnú volebnú komisiu pre každé voľby. Úlohou volebnej komisie je príprava, organizácia, kontrola a vyhodnotenie volieb.

Volebná komisia v spolupráci s riaditeľom školy alebo školského zariadenia zabezpečí vytlačenie prezenčných listín, kandidačných listín a hlasovacích lístkov. Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Hlasovanie

Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Hlasovací lístok je platný, ak je na ňom označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v Rade školy.

Je dôležité, aby hlasovacie lístky boli nezameniteľne označené. Ďalej hlasovací lístok obsahuje tieto údaje: o aké voľby ide, dátum konania volieb, očíslovaný zoznam kandidátov, počet volených kandidátov.

Spočítavanie hlasov

Bezprostredne po skončení volieb sa hlasovacie lístky spočítajú, ich počet sa porovná s počtom vydaných hlasovacích lístkov, zistí sa počet platných hlasovacích lístkov a vykoná sa spočítanie hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom. Do Rady školy sú zvolení za členov Rady školy tí kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov zúčastnených voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v Rade školy rozhodne žrebovaním.

Z priebehu volieb sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu členovia volebnej komisie a spolu s hlasovacími lístkami ju odovzdajú riaditeľovi školy. V zápisnici je vhodné uviesť vzniknuté sporné situácie, ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia.

Činnosť riaditeľa a zriaďovateľa po voľbách

Zriaďovateľ poverí riaditeľa školy alebo školského zariadenia zabezpečením ustanovujúceho zasadnutia Rady školy. Deleguje do Rady školy potrebný počet zástupcov zriaďovateľa.

Riaditeľ oboznámi prítomných s úlohami a poslaním Rady školy. Zabezpečí voľbu predsedu Rady školy z členov Rady školy. Za predsedu Rady školy nemôže byť zvolený zástupca žiakov.

Po zvolení predsedu odovzdá riaditeľ vedenie ustanovujúcej schôdze predsedovi Rady školy. Na ustanovujúcom zasadnutí môže Rada školy navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej obecnej alebo územnej školskej rady.

Rada školy sa ustanovuje voľbou alebo delegovaním v počte členov 11, a to nasledujúcim spôsobom (počet členov Rady školy určuje zriaďovateľ):

 1. 2 volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
 2. 1 volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
 3. 4 volení zástupcovia rodičov žiakov školy,
 4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 

 1. Členom Rady školy nemôže byť riaditeľ alebo zástupca riaditeľa školy.
 2. Voľby sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov jednotlivých skupín /pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere ku dňu volieb (majú platnú pracovnú zmluvu, bez ohľadu na výšku úväzku), rodičia/. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v jednotlivých skupinách, zvolá zriaďovateľom poverená osoba týchto voličov znovu, pričom sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
 3. Dátum a miesto konania volieb ako aj volebný poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste 5 dní pre začiatkom volieb.
 4. Kandidáta do Rady školy môže navrhnúť ktorýkoľvek z voliteľov vopred alebo tesne pred začiatkom volieb v jednotlivých skupinách.
 5. Návrh na kandidáta sa predkladá spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe.
 6. Voľby riadi volebná komisia, ktorá je najmenej trojčlenná. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu. Žiadny člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
 7. Voľby v jednotlivých skupinách sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
 8. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov stanovený pre jednotlivé skupiny (pre pedagogických zamestnancov 2, nepedagogických 1, rodičia 4 kandidáti).
 9. Do Rady školy sú zvolení tí zástupcovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa rozhoduje žrebovaním.
 10. Rada školy ako samosprávny orgán má funkčné obdobie štyri roky. Funkčné obdobie začína ustanovujúcou schôdzou Rady školy.
 11. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z volieb. Jej súčasťou je prezenčná listina voličov, volebné lístky a vyhodnotenie poradia všetkých kandidátov s odovzdanými hlasmi. (Zriaďovateľovi školy sa odovzdáva len zápisnica.)
 12. Doplňovanie členov Rady školy

Keď zanikne členstvo v Rade školy z dôvodov uvedených v § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z., člen sa doplní, a to vždy vo vzťahu k spôsobu delegovania alebo voľby a ako je to uvedené v zápisnici pri uskutočnených voľbách.

Ak je v zápisnici stanovené, že pri náhrade zvoleného člena ho nahrádza ďalší zvolený v poradí, predseda Rady školy za prípadnej spolupráce s riaditeľom školy oznámi túto skutočnosť kandidátovi a následne zriaďovateľovi. V prípade, že kandidát (náhradník) nesúhlasí s členstvom v Rade školy, nahrádza ho ďalší v poradí. Nesúhlas kandidáta (náhradníka) s členstvom v Rade školy by mal byť zadokumentovaný preukázateľným spôsobom. Ak je v zápisnici uvedené, že je potrebné uskutočniť nové (doplňujúce) voľby, tieto sa musia pre danú funkciu uskutočniť. Kooptovanie je dodatočné priberanie člena voleného orgánu rozhodnutím jeho volených členov.

 1. Na čele Rady školy stojí predseda, ktorého si rada zvolí na ustanovujúcom zasadnutí. Predseda musí byť zvolený tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady školy.
 2. Volebný poriadok schváli každá skupina voličov samostatne na začiatku volieb.

 

PaedDr. Renáta Rodáková

       riaditeľka školy

 

Pridané: 01.02.2020, PaedDr. R. Rodáková

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com