Význam vzťahu medzi učiteľom a žiakom

Význam vzťahu medzi učiteľom a žiakom

Pedagogicko-psychologický význam vzťahu medzi učiteľom a žiakom

Výskumy i každodenná skúsenosť potvrdzujú, že kvalita vzťahov medzi ľuďmi dočasne alebo trvalejšie odkázaných na súžitie (spoluprácu) významne vplýva na ich prežívanie, správanie a konanie. Bezkonfliktové vzťahy, naplnené vzájomnou úctou, rešpektovaním sa, vychádzaním si v ústrety, vzájomnou pomocou a pod. kladne vplývajú na celkový duševný stav zúčastnených, nalaďujú ich príjemne, radostne, optimisticky, kladne motivujú ich pracovnú činnosť, výkonnosť. Práve v týchto dňoch je veľmi dôležité si uvedomiť tento všeobecný poznatok o vplyve kvality medziľudských vzťahov na prežívanie, správanie a konanie. Tento vzťah sa vzťahuje nielen na učiteľa a žiaka, ale je aj medzi dospelými ľuďmi či medzi rodičom a dieťaťom. Vplyv vzťahu medzi učiteľom a žiakom, najmä na psychiku žiaka, je dokonca často ešte silnejší než vplyv vzťahov medzi dospelými ľuďmi, čo je podmienené neustále sa vyvíjajúcou psychikou žiaka a povahou tohto vzťahu. No samozrejme neostáva bez vplyvu ani na psychiku a činnosť učiteľa.

Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom hrá významnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri podrobnom rozbore sa nám ukazuje ako mohutný výchovný činiteľ, ktorého priame výchovné účinky možno zistiť vo výsledkoch vyučovania i prispôsobovaní sa životným podmienkam a v povahovom formovaní. Odraz kvality vzťahu medzi učiteľom a žiakom možno sledovať vo výchove a sebavýchove, vo vyučovaní a učení sa žiakov, v ich vzájomnom správaní, v duševnom zdraví žiakov, ako aj učiteľa.

 

Vplyv vzťahu na žiakov

Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom významne ovplyvňuje domácu prípravu žiakov na vyučovanie. Z učebného predmetu, ktorý vyučuje učiteľ s dobrým vzťahom k žiakom, žiaci sa radi a svedomite pripravujú doma na vyučovanie v úsilí dobre ovládať učebnú látku, dosiahnuť čím najlepší prospech a nenarušiť tak dobré vzťahy s vyučujúcim, nezahanbiť sa pred ním pre neznalosť. Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom významne ovplyvňuje aj samotný priebeh vyučovacej hodiny tým, že utvára emocionálnu a vôbec psychickú klímu viac alebo menej priaznivú pre učenie sa žiakov a vyučovanie učiteľa. Ďalej tento vzťah významne ovplyvňuje nielen vzťah žiakov k učebnému predmetu a učeniu sa, ale aj k škole celkovo. Kvalita a povaha vzťahu neostáva bez vplyvu ani na vzájomný vzťah, správanie žiakov navzájom. A v neposlednom rade kvalita tohto vzťahu má veľký vplyv na duševné zdravie učiteľa, ako aj žiaka. Pri dobrom vzťahu nedochádza ku konfliktom medzi učiteľom a žiakmi, obe strany majú radosť zo vzájomných stretnutí, lepšie, radostnejšie sa im pracuje v psychickej klíme priaznivej pre učenie, pri menšom vypätí sa dosahujú lepšie výsledky, obe strany majú citové uspokojenie pri ich dosiahnutí. To sa nemôže kladne neodraziť aj na ich duševnom zdraví.

 

Zložky vo vzťahu medzi učiteľom a žiakom

Nevyhnutnou podmienkou utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom je láska k deťom, k mládeži. Láska k žiakom plodí u učiteľa úsilie porozumieť im, vedieť ich pochopiť, priblížiť sa im, poradiť im, pomôcť, prejavovať o nich starostlivosť, čo predstavuje ďalšie nevyhnutné podmienky správneho kladného vzťahu k nim.

Trpezlivosť – môžeme hovoriť o jednej z najdôležitejších zložiek. Láska pedagóga sa musí dopĺňať aj istou mierou trpezlivosti.

Spravodlivosť – nevyhnutnou podmienkou správneho vzťahu učiteľa k žiakom je jeho spravodlivosť v zmysle používania rovnakej miery (nárokov, požiadaviek, lásky atď.) voči všetkým žiakom. Učiteľ má navonok prejavovať rovnaký vzťah ku všetkým žiakom.

Vzájomná dôvera – učiteľova dôvera v žiaka je jednak prejavom úcty k jeho osobnosti, jednak nevyhnutnou podmienkou utvorenia správneho vzťahu. Preto sa v snahe pre utvorenie vzťahu predpokladá úsilie získať si dôveru žiakov a nesklamať ju.

Empatia - prvým krokom v práci učiteľa by malo byť budovanie si vzťahov s deťmi. Vzťahy sa budujú prostredníctvom úcty a tá sa rozvíja snahou a skutkami. Jedným zo spôsobov získavania úcty je aj empatia, teda schopnosť porozumieť vnútru žiaka, snaha o jeho pochopenie a precítenie. Empatia je nehodnotiace, vciťujúce sa správanie.

Ľudskosť - pri priblížení sa k svojim žiakom by mal byť učiteľ sám sebou, mal by sa zbaviť masky experta, neomylného profesionála. Učitelia sa niekedy obávajú byť vo vzťahu k deťom osobní, dokonca niektorí tvrdia, že „ich predmet si to nevyžaduje“. Iní sa zase odvolávajú na „svoje inštitucionálne povinnosti“, pričom k ich ústredným povinnostiam potom patrí vyučovať žiakov a zisťovať a hodnotiť ich výkonnostné výsledky. Byť ľudský neznamená nebyť odborný. Budovanie vzťahu so žiakmi znamená tiež byť si vedomý svojich pocitov a vhodne ich sprostredkovať, byť človekom so svojimi pocitmi, presvedčeniami, ale aj slabosťami či pochybnosťami.

Humor - mostom vo vzťahu učiteľ – žiak je nepochybne humor. Nebojte sa ho používať. Aj humor na vlastný účet je veľkou zbraňou učiteľa.

Akceptácia - učiteľ by mal každého žiaka vnímať ako jedinečného a mal by sa k nemu správať s primeranou úctou a bez predsudkov. Mal by podporovať samostatnosť, vytvárať priestor pre nápaditosť, umožňovať žiakom aktívne sa zapájať do priebehu vyučovacieho procesu.

 

Utváranie vzťahu žiaka k učiteľovi

V mladšom školskom veku, najmä na začiatku školskej dochádzky, akoby vzťah žiaka k učiteľovi vznikal už pred stretnutím s učiteľom. Žiak si v tomto období utvára jednoznačný kladný vzťah bez ohľadu na učiteľove vlastnosti. Žiak sám jeho povahu ešte nevie analyzovať a zdôvodniť. Žiaci v tomto období už začínajú svoj vzťah k vyučujúcim motivovať – teda nadobúda viac-menej uvedomený ráz.

Žiaci si spravidla vytvárajú svoj vzťah k vyučujúcim iba postupne, ako ich hlbšie, lepšie spoznávajú. Pre utváranie vzťahu žiakov k vyučujúcim je príznačné, že výrazne kladný vzťah sa utvára nielen za dlhší čas, ale vyžaduje aj viac „dôvodov“, to znamená, že žiaci, hlavne starší, si ho utvoria až vtedy, keď zistia u učiteľa viac kladných vlastností. V mladšom školskom veku si utvára každý žiak istý vzťah ku každému vyučujúcemu. Na začiatku mladšieho školského veku vzťah žiaka k učiteľovi vo svojej povahe prechádza iba malými zmenami, ktoré sú spravidla iba dočasné. Najviac sa mení jeho intenzita. V strednom školskom veku sú už zmeny povahy vzťahu žiakov k tomu istému vyučujúcemu pomerne časté. Aj malý podnet tu môže spôsobiť zmenu kladného vzťahu na záporný. V staršom školskom veku (najmä po skončení školy) dochádza ešte k jednému pozoruhodnému javu vo vzťahu žiakov k učiteľom, a to k zmene predtým utvoreného vzťahu k niektorým učiteľom na základe ich istého prehodnotenia. Absolventi školy na základe svojich doterajších životných skúseností proste konštatujú, že ich kladný alebo záporný vzťah k tomu-ktorému vyučujúcemu počas školskej dochádzky nebol oprávnený, odôvodený, že príslušného učiteľa vtedy neposúdili správne, podcenili ho alebo precenili a že až teraz vidia jeho skutočné klady alebo nedostatky.

Všeobecne môžeme konštatovať, že žiaci si vážia a oceňujú tých učiteľov, ktorí sú síce prísni, ale sú zároveň čestní a úprimní, ktorí sú nároční, ale majú pochopenie pre žiakov.

 

Tipy, testy, hry

5 jednoduchých tipov ako zlepšiť medziľudské vzťahy:

  1. Všímajte si, čo prežívate. Pomôže to lepšie komunikovať v rodine a zvládnuť stres.
  2. Majte plán na každý deň. Každodenná rutina zvyšuje pocit istoty a bezpečia. Naplánujte si svoje činnosti dopredu - kľudne po hodinách, ako v škole.
  3. Komunikujte s blízkymi a priateľmi online. Kontakt je dôležitý, nie sme sami, môžeme sa vzájomne podporiť.
  4. Hľadajte v sebe aj v okolí skôr to, čo je pozitívne než to, čo je problém a nefunguje. Ak sa budete snažiť správať pozitívne, pomáhať a podporovať druhých, hľadať nádej - nielenže budete pomáhať svetu, ale aj vy sami sa budete ďaleko lepšie cítiť.
  5. Držte informačnú diétu. Veľa informácií nás len straší a nepomáha. Ak budete hltať len negatívne správy, budete žiť v negatívnom duševnom stave.

A nezabúdajte na telesnú kondíciu, zacvičte si doma, prípadne si dajte studenú sprchu .

 

Zdroje:

www.koronavirus-psychopomoc.cz

www.komposyt.sk

Ďurič, L., Štefanovič, J., a kol. (1973). Psychológia pre učiteľov. Bratislava: SPN.

 

Pridané: 21.4.2020, Mgr. M. Šlosáriková

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com