Školský poriadok

P r e a m b u l a

 

 1. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .
 2. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa  a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy .

 3. Školský poriadok vychádza zo Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“  Na tomto výroku J.J. Rousseaua je založený aj náš školský poriadok.

čl. 1

Úvodné ustanovenie

Riaditeľka  školy vydáva tento školský poriadok.

čl. 2

Všeobecné ustanovenie

 1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
  podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
 2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.

 

čl. 3

Práva žiakov

 1. Žiak má právo na školu

Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať.

 1. Žiak má právo na prevedenie do inej školy

Žiak má právo na prevedenie do inej školy. Prevedenie do inej školy sa musí prerokovať so zástupcom žiaka; pri prevedení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Ak sa žiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa žiak prevádza, dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.

 1. Žiak má právo na vzdelanie

Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.

 1. Žiak má právo na slobodu prejavu

Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.

 1. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

 1. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

 1. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
 2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
 3. Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
 6. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.
 7. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.
 8. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.
 9. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi.

čl. 4

Povinnosti žiakov

 1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento poriadok školy. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
 2. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov, do školskej družiny a školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
 3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
 4. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).
 5. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a zdržovať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
 6. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

čl. 5

Výchovné opatrenia

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
 2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
 3. Žiakovi možno udeliť :
 1. pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
 2. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
 3. pochvalu od triedneho učiteľa
 4. pochvalu od riaditeľa školy
 5. diplom
 1. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
 2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
 3. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
  1. poznámka do žiackej knižky žiaka,
  2. napomenutie od triedneho učiteľa,
  3. pokarhanie od triedneho učiteľa,
  4. pokarhanie od riaditeľa školy
  5. zníženie známky zo správania.
 4. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
 5. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
 6. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
 7. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

čl. 6

Dochádzka do školy

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
 2. Ak žiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie žiaka vopred povolené. Žiadosť o uvoľnenie žiaka je
  1. písomné a podpísané rodičmi žiaka (zákonným zástupcom)
  2. ústne pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy žiaka osobne ospravedlní priamo rodič (zákonný zástupca).

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 48 hodín.
 2. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä
 1. choroba žiaka,
 2. lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
 3. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 4. náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 5. mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
 6. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii,
 7. prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.
 1. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie , že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.
 2. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka v rozsahu 5  neospravedlnených hodín zasiela prostredníctvom riaditeľstva školy rodičovi (zákonnému zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky s výzvou na nápravu.
 3. Škola má povinnosť oznámiť  pri vymeškaní viac ako 15 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia cestou Obecného úradu v Prešove zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka. 

čl. 7

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Žiaci vstupujú do budovy školy najskôr o 7,30 hod..
 2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky.  Po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 20 minút .
 3. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných prezuvkách do tried a telocviční. Za uzamknutie šatní zodpovedá triedny učiteľ a ním poverený žiak.
 4. Žiaci na bicykli, skejborte, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach a pomôcok zakázaný, pričom škola za ich poškodenie alebo krádež nezodpovedá. Vo vnútorných priestoroch školy je zakázané pohybovať sa na kolieskových korčuliach alebo iných športových zariadeniach.
 5. Žiak je povinný nosiť do školy žiacku knižku a dávať si zapísať známky za prospech. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu  pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 6. Vyučujúci učiteľ určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok v triede.
 7. Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane.
 8. Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas prestávok sa žiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
 9. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť budovu školy.
 10. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole ale odnesú ich na určené miesto.
 11. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
 12. Škola organizuje školské výlety. Pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie.
 13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody , a to vo vybraných predmetoch, pri branných cvičeniach, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.
 14. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou výchovno-výcvikových zájazdov.
 15. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
 16. Škola utvárajú podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory ihriska a telocvičňu.
 17. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

Zrušené od 2.9.2015

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.  8.00 - 8.45
2.  8.50 - 9.35
3.  9.55-10.40
4. 10.45-11.30
5. 11.35-12.20
6. 12.30-13.15
7. 13.35-14.15

 

ZMENA ZVONENIA

Návrh na zmenu zvonenia od 2. septembra 2015 podľa vyhlášky 224/2011 Z.z.o Základnej škole -zmeny, schválené pedagogickou radou dňa 31.augusta 2015.

Zrušené od 4.9.2018

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.  8.00 - 8.45
2.  8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4. 10.50-11.35
5. 11.40-12.25
6. 12.35-13.20
7. 13.40-14.20

 

ZMENA ZVONENIA

Zmena zvonenia od 4. septembra 2018, schválené pedagogickou radou dňa 4.septembra 2018.

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.  8.00 - 8.45
2.  8.55 - 9.40
3.  9.55-10.40
4. 10.50-11.35
5. 11.45-12.30
6. 12.40-13.25
7. 13.55-14.40

 

čl. 8

Zásady správania žiakov

 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.
 2. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných predmetov sa môže odhlásiť až po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu o prácu môže vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete a vylúčiť ho aj v priebehu klasifikačného obdobia.
 3. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
 4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.
 5. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.
 6. Na vyučovanie si žiak nosí  pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov.
 7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.
 9. Vyučovanie smie žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 10. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga.
 11. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie nenesie zodpovednosť. Žiakom nie je dovolené   na vyučovaní  používať mobilný telefón. Žiak ho má počas vyučovania vypnutý.  V prípade používania mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie a vráti  až po skončení vyučovania alebo ho vráti rodičom. Žiakom je zakázané sledovať prostredníctvom  mobilných telefónov, tabletov a PC v areáli školy aj mimo školy nemorálne filmy.
 12. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy, omamné látky, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny.
 13. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania.
 14. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
 15. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.
 16. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom a v školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
 17. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok jedálne.
 18. Po skončení vyučovania idú žiaci domov: Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.

čl. 9

Pedagogický dozor nad žiakmi

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
 3. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
 4. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jedného pavilónu školy do druhého pavilónu školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľkou školy .
 5. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
 6. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.

čl. 10

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
 4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
 5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
 6. Žiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
 7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 8. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové vady žiaka.
 9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
 10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

čl. 11

Osobitné opatrenia pri vyučovaní

 1. Telesná výchova
 • a)žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
 • b)na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.

       2. Technická výchova

 • a) vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)

      3. Vyučovanie v učebni chémie 

 • a) vstup do učebne chémie  alebo informatiky majú žiaci len v sprievode vyučujúceho,
 • b) vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní,
 • c) žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok,
 • d) každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce,
 • e) žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,
 • f) pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,
 • g) v učebni je zakázané jesť a piť.

      3.Vyučovanie v učebni informatiky

 • a) žiak pracuje s PC, ktorý mu bol pridelený a vykonáva len úlohy zadané učiteľom.
 • b) je prísne zakázané navštevovať  internetové stránky nesúvisiace  s vyučovacou témou,
 • c) na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť vyučujúcemu,
 • d) zapísať sa do zošita k tomu určenému,
 • e) pri pravidelnej vyučovacej hodine usadiť sa pri tom istom PC, kým neurčí učiteľ ináč,
 • f) šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach,
 • g) dodržiavať pravidlá etikety (netiketu),
 • h) vlastné nosiče dát (CD, DVD, USB, MP3, fotoaparáty,...) používať len so súhlasom vyučujúceho (a po ich kontrole),
 • ch) dbať na to, aby sa v jeho priečinkoch nachádzali len potrebné súbory pre výučbu,
 • i) po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu

čl.12

Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú resp. umyjú tabuľu, zabezpečia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

 1. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po skončení vyučovania v triede umyjú tabuľu, skontrolujú a zatvoria vodovodné kohútiky,  uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
 2. Podľa pokynov triedneho učiteľa zamknú triedu po skončení vyučovania a vždy vtedy,   keď vyučovanie prebieha mimo triedy.
 3. Ak sa učiteľ nedostaví na vyučovaciu hodinu do 10 minút od začiatku hodiny, hlásia to riaditeľke školy.
 4. Po skončení vyučovania zodpovedajú za čistotu a poriadok v triede a za vyloženie stoličiek.
 5. Pred odchodom z učebne zatvoria okná.

čl.13

Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 1. Žiak alebo jeho zákonný zástupca včas  zaplatí obedy  u vedúcej ŠJ .
 2. Žiak slušne prichádza do ŠJ, rešpektujte pokyny dozor konajúceho učiteľa . Pred vstupom do jedálne si odloží tašku a vrchný odev. Cenné veci, peniaze, mobil a kľúče od bytu (ak ich má aj napriek zákazu) si zoberte so sebou, nenecháva ich v taške a ani vo vreckách odloženého oblečenia.
 3. V jedálni sa žiak usadí na voľné miesto, zje najprv polievku, potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správa kultúrne – nebehá, nevykrikujte. Po skončení obeda zanechá svoje  miesto v poriadku, odovzdá  riady pri okienku a opustí ŠJ.

čl. 14

Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

 1. Plavecký výcvik
  • plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľkou školy,
  • pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľkou školy
  • cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov
  • žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia
 2. Lyžiarsky výcvik
  • vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
  • lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor
  • pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou
 3. Škola v prírode
  • vedením školy v prírode poverí riaditekaľ školy pedagogického zamestnanca školy
  • výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia
  • v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť
 4. Školské výlety a exkurzie
  • každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený
  • plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľke školy najmenej týždeň  pred začiatkom akcie
  • na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie
  • pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji
  • žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby

čl. 15

Záverečné ustanovenia

Porušenie školského poriadku je zavinené menej závažné alebo závažné porušenie povinnosti alebo obmedzení určených v školskom poriadku.

Za závažné porušenie disciplíny sa považuje také porušenie disciplíny, ktorého škodlivosť je zvýšená vzhľadom na povahu porušenej školskej povinnosti, spôsob konania, následok konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, alebo inú priťažujúcu okolnosť.

Za závažné porušenie disciplíny sa považuje najmä

 1.  neospravedlnená neprítomnosť na školskom vyučovaní počas celého dňa,
 2.  spáchanie priestupku alebo činu inak trestného v priestoroch školy, ktoré boli prešetrené s meritómym rozhodnutím policajného orgánu,
 3.  fajčenie, požitie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo psychotropnej látky v čase školského vyučovania alebo príchod do školy pod ich vplyvom,
 4.  odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či žiak nepožil alkoholický nápoj, omamnú látku alebo psychotropnú látku,
 5.  šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov vzdelávacieho procesu.

Je potrebné v školskom poriadku definovať a konkretizovať, čo sa považuje za závažné porušenie a menej závažné porušenie disciplíny a opatrenie vo výchove, ktoré bude pri porušení školského poriadku uložené.

Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľkou školy.

                                                                                                                                

 PaedDr. Renáta Rodáková

 riaditeľka školy

 

Schválené v PR dňa 19.11.2014

 Účinnosť od 20.11.2014

 

V našej škole sa riadime aj vnútornými smernicami. Viac...

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com