iŠkVP Základnej školy, Matice slovenskej 13 v Prešove

Kapitoly iŠkVP
Predkladateľ programu: Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
Zriaďovateľ školy: Mesto Prešov, Hlavná 77
Názov vzdelávacieho programu: Škola pre všetkých
Kód a názov odboru štúdia ISCED 1 , primárne vzdelávanie
ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelávanie
Stupeň vzdelávana, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu, alebo jeho ucelenej časti primárne vzdelanie - ISCED 1
nižšie stredné vzdelanie - ISCED 2
Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania ISCED 1 - 4 roky, denná forma
ISCED 2 - 5 rokov, denná forma
Vyučovací jazyk podľa § 12 slovenský
Platnosť 1.9.2016

 

Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania vychádzajú v našej škole zo Školského zákona č. 245/2008 Zb. a ŠVP. Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2.

Naším cieľom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný, bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie a rasu. Špecifickým znakom školy je okrem poskytovania vzdelania v bežných triedach špecializácia na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V škole sú zriadené triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakov z menej podnetného prostredia. Realizujeme vzdelávanie detí s odkladom školskej dochádzky a narušenou komunikačnou schopnosťou prostredníctvom prípravného ročníka.

Na našej škole podporujeme  zavádzanie inovatívnych a aktivizačných metód vo vyučovaní jazykov (najznámejšia je metóda CLIL). Využívame metódu vyučovania ANJ pomocou syntetickej fonetickej angličtiny Jolly Phonics, ktorá je používaná v mnohých krajinách vyše dvadsať rokov. Na Slovensku sa začala vyučovať v súkromnej jazykovej škole Jolly Phonics Center v Pezinku. Táto škola dnes po niekoľkoročných skúsenostiach ponúka tri programy pre rôzne vekové kategórie: Jolly Phonics, Jolly Grammar a Jolly Music.

Naša škola je školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti aj prostredníctvom moderných didaktických prostriedkov (informačno–komunikačných technológií, audiovizuálnej techniky, multimediálnej učebne s interaktívnou tabuľou, prístupom na internet). Škola je zapojená do Národného  projektu  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digi škola.

Zameranie našej školy vychádza z jej silných a slabých stránok.

Silné stránky:

 • pavilónový typ s charakterom rodinného prostredia a vysokým stupňom individuálneho prístupu,
 • plná kvalifikovanosť učiteľov s ľudským prístupom v zmysle humanizácie školstva,
 • zvyšovanie odbornej kvalifikácie učiteľov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania,
 • pôsobenie školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda a špeciálnych pedagógov v triedach,
 • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Prešove,
 • poskytnutie individuálnej logopedickej intervencie,
 • integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami formou začlenenia v špeciálnych triedach, alebo individuálnou formou v bežných triedach,
 • pomoc asistentov učiteľa,
 • individuálny prístup k žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP),
 • vnútorná diferenciácia žiakov podľa úrovne vedomostí,
 • alternatívne metódy práce v jednotlivých predmetoch,
 • nižšia naplnenosť tried v zmysle školského zákona,
 • materiálne vybavenie tried pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pomôckami na rozvoj zmyslového vnímania,
 • biofeedback,
 • odborné učebne (informatická, jazyková, chemické laboratórium, multimediálna, logopedický kabinet),
 • vybavenie tried interaktívnymi tabuľami
 • kvalitné aj diétne stravovanie,
 • tiché prostredie okolia školy vhodné na letné a zimné prechádzky.

Slabé stránky:

 • chýba relaxačná miestnosť pre žiakov so ŠVVP,
 • vysoký počet žiakov z málo podnetného prostredia a slabá komunikácia s rodičmi týchto žiakov,
 • zastaraná materiálno-technická vybavenosť odborných učební a kabinetov,
 • potreba komplexnej rekonštrukcie budovy a areálu školy,
 • nedostatočná spolupráca s niektorými rodičmi.

Charakteristika školy

Škola je pavilónového typu, v troch pavilónoch sa nachádza osemnásť bežných učební. V tzv. administratívnom pavilóne (pavilón č. IV) sa dnes po rekonštrukcii vzdelávajú žiaci od prípravného po štvrtý ročník. Na prízemí je špecializovaná logopedická učebňa a pracovisko biofeedback, školské špeciálno-pedagogické centrum a zariadenie školského stravovania. V pavilóne odborných učební sú na prízemí kancelárie administratívy, zborovňa a dve triedy (v súčasnosti v rekonštrukcii). Na poschodí pavilónu je multimediálne učebňa so školskou knižnicou, jazyková učebňa, chemické laboratórium, učebňa informatiky a kabinety. Telocvičňa je samostatnou budovou. Prostredníctvom realizácie stavebného projektu „Výstavba vstupnej haly, chodieb a šatní“ sú dnes jednotlivé pavilóny spojené.

Škola je umiestnená v jedinečnom prírodnom prostredí na sídlisku III. v tichom prostredí, jednoducho prístupná z troch zastávok MHD (Clementisova, Volgogradská a Nám. Kráľovnej pokoja). Areál školy tvorí ovocný sad, trávnaté plochy s preliezačkami, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko s atletickou dráhou. Areál školy si vyžaduje  rekonštrukciu.

Vo vlastnom zariadení školského stravovania sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy. Školská jedáleň ponúka aj  stravu diétneho charakteru (diabetes, celiakia...)

 

Charakteristika pedagogického zboru

Na škole vyučuje viac ako 42 pedagogických zamestnancov, z toho viacerí s  pedagogickou spôsobilosťou pre učiteľstvo 1. stupňa alebo 2. stupňa a s rozšíreným vzdelaním špeciálnej pedagogiky (psychopéd, etopéd, logopéd). V škole pracuje školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, výchovný poradca, externý školský psychológ, vychovávateľky  ŠKD, asistenti učiteľa. Aprobačná skladba učiteľov je vyhovujúca v zmysle zákona. Pedagógovia si rozširujú aprobačnú kvalifikovanosť o anglický jazyk, špeciálnu pedagogiku, funkčné vzdelávanie, rozvíjajú svoje špecifické kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

Profil absolventa - ISCED 1

Základné požiadavky

 1. pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa
 2. vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku
 3. rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať
 4. využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách
 5. vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií
 6. získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami
 7. dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých
 8. rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
 9. váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať
 10. správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 11. má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote
 12. dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života
 13. uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných

 

Profil absolventa - ISCED 2

Základné požiadavky

1. pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov

2. vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou

3. využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka

4. používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia

5. používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život

6. vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia

7. dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote

8. uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine

 9.svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a budúce profesijné záujmy

10. chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého životného štýlu v každodennom živote

11. uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote celej spoločnosti

12. prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti

13. pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných

14. má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte

 

Učebný plán

Učebný plán ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove sa skladá z učebného plánu pre ZŠ s jazykom slovenským:

 • primárne vzdelávanie ISCED 1
 • nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2
 • primárne vzdelávanie ISCED 1 pre žiakov s narušenou  komunikačnou schopnosťou (NKS),
 • nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 pre žiakov s narušenou  komunikačnou schopnosťou (NKS)

Učebné osnovy

ISCED 1:       Viac

ISCED 2:       Viac...

Začlenenie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Naša škola poskytuje základné vzdelanie všetkým žiakom školy, pričom vychádzame zo zásady rovnakého zaobchádzania a otvorenosti pre všetkých.


Na našej škole sa vzdelávajú aj žiaci so šeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP )  sú to žiaci:    so zdravotným znevýhodnením – žiak so zdravotným postihnutím , hlavne žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia, mentálnym postihnutím a žiaci  so sociálne znevýhodneného prostredia.  

Spolupráca s poradenskými zariadeniami. Na základe našej primárnej diagnostiky navrhujeme žiakov na psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia, ktoré vykonávajú hore uvedené poradenské zariadenia. Tieto zariadenia sú oprávnené vydávať rozhodnutia o školskom Začlenení ( individuálnej integrácii ) platné pre školu.  

Škola úzko spolupracuje s: 

 • CPPPaP, Levočská 7 Prešov
 • CŠPP pri SŠI, Duklianska 2 Prešov
 • CPPPaP, ul. SNP 15, Sabinov

 

Individuálny vzdelávací program individuálne integrovaného žiaka ( IVVP )


Nie všetci žiaci, ktorí sú evidovaní ako žiaci so ŠVVP sú  individuálne začlenení. Za   individuálne začleneného žiaka je možné považovať žiaka, výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej  psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky. V písomnom vyjadrení je navrhnutý ďalší spôsob vzdelávania a určená forma individuálneho začlenenia.
IVVP – je súčasťou základnej dokumentácie individuálne začleneného žiaka. Program vypracuje a priebežne dopĺňa v spolupráci so špeciálnym pedagógom triedny učiteľ. Obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach jeho vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno – vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupoch, organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, učebných plánov, učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci.


Ak je žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť IVVP Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Úprava učebných osnov predmetu sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy. IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a dopĺňať. IVVP musí byť podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom ,zákonným zástupcom žiaka.

 

Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov


Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov prebieha v zmysle Metodického pokynu č.22/2011  – Zásady hodnotenia žiakov so zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ, Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.
Naša škola využíva aj možnosť slovného hodnotenia v jednotlivých predmetoch. Sú to hlavne cudzie jazyky. Forma slovného hodnotenia má charakter školského hodnotenia, ktorým sa žiakovi a jeho zákonným zástupcom poskytujú rozširujúce informácie o žiakovi.

Výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia ( VPU )

Táto skupina žiakov je v našej škole najviac zastúpená. Pre žiakov s vývinovými poruchami učenia je charakteristické, že podávané školské výkony nezodpovedajú ich rozumovej úrovni. Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha grafického prejavu najmä písania, , dysortografia – porucha pravopisu, dyskalkúlia – porucha matematických schopností. Tieto poruchy sú často sprevádzané hyperaktivitou, prípadne hypoaktivitou, nesústredenosťou, impulzívnym správaním, nerozvinutou pohybovou koordináciou a ďalšími príznakmi v psychomotorickej oblasti.
V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy a dysfunkcie (všetky súčasne vidíme zriedka):

 • deficity v poznávacích schopnostiach,
 •  deficity v jazykových schopnostiach,
 • deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej aktivity,
 •  percepčno-motorické deficity,
 • deficity v jemnej motorike a koordinácii,
 • ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,
 • hyperaktivita, impulzivita.

Väčšinou sa nejedná o jeden druh poruchy, príznaky sa vzájomne prelínajú a v priebehu trvania vykazujú rôznu intenzitu. Podľa § 94 ods. 2 písmeno i) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej len „VPU“). V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskutočňuje v našej škole formou – individuálneho začlenenia, t. j. v triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy. Cieľom vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami aktivity  a pozornosti

V menšom počte je v našej škole zastúpená aj táto skupina žiakov. Poruchy aktivity a pozornosti z pedagogického hľadiska chápeme ako široké, etiologicky, rôznorodé spektrum neprispôsobivého správania, pričom jedinec je rezistentný na bežné výchovné pôsobenie a jedná sa o trvalejší ráz a prejav osobnosti. Medzi najčastejšie poruchy , ktoré sú diagnostikované u žiakov našej školy patrí: Porucha pozornosti - ADD, Attention Deficit Disorders, (klasifikačný systém DSM-IV) je vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom pozornosti. Ide o neschopnosť zamerať pozornosť hlavne na informačný proces. Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorders, (klasifikačný systém DSM-IV) je vývinová porucha charakteristická veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. S takýmito žiakmi sa pracuje hlavne v bežnej triede, dôležitá je spolupráca triedneho učiteľa a rodiča, prípadne ostatných odborných pracovníkov školy. Takýmto žiakom vyhovuje menší kolektív, časté zmeny činností, neustále opakovanie a utvrdzovanie učiva. Vo výchovno-vzdelávacom procese žiaka  sa kladie zvýšený dôraz na individuálny prístup s ohľadom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka. Základom je nadviazanie pozitívneho emocionálneho kontaktu a porozumenia medzi učiteľom a žiakom.
Špecifické výchovno-vzdelávacie postupy a organizácia práce sa týka: úpravy prostredia umiestnenia žiaka v triede individuálneho pracovného tempa a učebných postupov žiaka metodických postupov vo vyučovaní a prístupov vo výchove žiaka hodnotenia správania a učebných výsledkov žiaka . Pri takýchto žiakoch sa vyučovania zúčastňuje asistent učiteľa. Podľa potreby spolupracuje s učiteľom na vyučovaní, vykonáva pedagogický dozor počas prestávok, zasahuje v situáciách na vyučovaní, keď je potrebné žiaka upokojiť alebo na istý čas izolovať od ostatných žiakov. Asistent učiteľa spolupracuje s psychológom, špeciálnym pedagógom a rešpektuje ich odborné usmernenia. Špeciálny pedagóg poskytuje špeciálny výcvik zameraný na pozornosť , koncentráciu prípadne na ďalšie oblasti v ktorých je potrebné uskutočniť nápravu. Vzdelávanie žiakov usmerňuje Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.


Výchova a vzdelávanie žiakov s telesným, zrakovým postihnutím, zdravotne chorých a oslabených


V škole máme aj žiakov s ľahšou formou zdravotného postihnutia. Zatiaľ nebolo potrebné vykonať debarierizáciu školy ani väčšie úpravy prostredia pre žiakov s telesným postihnutím. Úpravy a redukcia sa týkala priamo vyučovacieho procesu, vzhľadom na problémy žiakov s grafomotorikou  - jemnou motorikou hlavne v predmetoch kde sa vyžaduje presnosť a kladie  dôraz na jemnú motoriku. Takýto žiaci bývajú oslobodený úplne, alebo čiastočne od TV podľa zdravotného stavu žiaka. Škola podľa potreby spolupracuje s odbornými pracovníkmi neurológom, prípadne detským lekárom. So žiakmi môže pracovať na hodinách asistent učiteľa. Špeciálny pedagóg poskytuje hodiny na rozvoj grafomotoriky  - cvičenia na rozvoj jemnej motoriky. Školu navštevujú aj žiaci so zrakovým postihnutím, ktorým sa takisto snažíme vytvárať vhodné podmienky pre ich výchovu a vzdelanie. Žiakom sme zakúpili kompenzačné pomôcky podľa potreby ( napr. polohovateľná lavica, špeciálne zošity, vhodné osvetlenie). Veľmi dôležitá je aj úprava prostredia ( triedy). V rámci komplexnej starostlivosti spolupracujeme s očným lekárom a cestujúcim špeciálnym pedagógom tyflopédom. Školský špeciálny pedagóg uskutočňuje cvičenia zamerané na rozvoj zrakového vnímania, orientácie, prípadne na rozvoj ostatných zmyslov. Vzdelávanie žiakov usmerňujú Vzdelávacie programy pre žiakov s telesným postihnutím, zrakovým postihnutím.


Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia                          

Na škole sa vzdeláva aj menšia skupina žiakov, ktorá nemá vo svojom rodinnom prostredí vytvorené tie najlepšie podmienky pre svoj  vývin, vrátane podmienok pre vzdelávanie. Aj pre túto skupinu žiakov sa snažíme vytvárať podmienky, ktorými sú: individuálny prístup, pomoc asistenta učiteľa,  vzdelávanie takýchto detí v triedach s menším počtom žiakov, individuálna práca špeciálneho pedagóga zameraná na rozvoj rečových schopností, stimulácia v oblasti rozvoja jemnej motoriky, osvojovaní si pojmov a praktických úloh. V spolupráci s učiteľmi a ostatnými odborníkmi školy konzultovať so zákonnými zástupcami detí výchovno -vzdelávacie postupy.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami a úroveň zvládnutia predpísaných štandardov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme postupovať v súlade s metodickými pokynmi.

Zásady a postup pri hodnotení učebných výsledkov

U žiaka so ŠVVP, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. Priebežne sa používajú všetky formy skúšania a hodnotenia, rešpektujúc druh a stupeň postihnutia.

Žiakovi s NKS zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, praktickú alebo ústnu formu odpovede. Zajakavý žiak môže byt ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov. Formálna stránka odpovede sa nehodnotí, hodnotia  sa predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu.

Žiak s VPU (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s vývinovými poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.

Žiak zdravotne oslabený, ktorý sa rýchlo unaví, má možnosť pri písomnej skúške pracovať  individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať.

Súhrnné hodnotenie

Ak sa žiak na základe odporúčania lekára nezúčastňuje vyučovania, na vysvedčení sa uvedie neklasifikovaný alebo nehodnotený.

Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho postihnutia nemôže vcelku plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa individuálneho učebného programu.

Jednotlivé predmety sa hodnotia slovne alebo klasifikáciou na základe schválenia pedagogickou radou v príslušnom školskom roku.

Rámcové učebné plány

ISCED 1 ( dĺžka štúdia - 4 roky), ISCED 2 - ( dĺžka štúdia - 5 rokov) , tu

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com