ISCED 1

Identifikačné údaje

ISCED1
Primárne vzdelávanie
primárne vzdelanie
ISCED1A
1.9.2016
1
 
40

 

Učebné osnovy

ISCED 1:

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  ŠVP pre príslušné predmety. www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

 

Novovytvorený predmet:  Anglický jazyk hrou (AJH)

Ročník : prípravný, prvý, druhý .

Učebné osnovy:  Príloha

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Anglický jazyk hrou

 

Prípravný /NKS

0

3

0

Prvý

0

2

1

Prvý / NKS

0

0

0

Druhý

0

3

0

Druhý / NKS

0

1

0

 

*NKS – narušená komunikačná schopnosť

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na vyučovanie anglického jazyka metódou Jolly Phonics.  Škola je zapojená do projektu „Jolly Phonics do slovenských škôl“, podporovaná MŠ SR (27. novembra 2014 program získal akreditáciu „Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základných školách“) a spoločnosťou Jolly Learning, ktorá  je špičkovým detským vzdelávacím vydavateľstvom vo Veľkej Británii.

 

Posilnenie časovej dotácie

 

Slovenský jazyk a literatúra

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Slovenský jazyk a literatúra

Prvý – I.D

9

2

0

 

 

Posilnenie časovej dotácie o dve vyučovacie  hodiny  pre predmet Slovenský jazyk a literatúra v I. D triede, bude meniť kvalitu výkonu pri rozvíjaní všetkých komunikačných zručností  – rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie. Prioritne rečových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné zvládnutie čítania a písania. Cieľom je rozšírenie aktívnej slovnej zásoby, zdokonaľovanie ústneho prejavu rozprávaním k danej téme – plynulosť hovorenia, nácvik správnej výslovnosti, ale aj rozvoj vnímania, pamäti, pozornosti, myslenia. Časť hodín bude venovaná rozvíjaniu schopnosti rozlišovať grafické symboly (písmená a slová), ale i celkovému porozumeniu významu textu,  voľnému zaobchádzaniu s prečítaným textom, zlepšovaniu schopnosti zrakovo diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. Rozvíjaniu čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením.

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com