Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy sú v súlade so ŠVP www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

Novovytvorený predmet : Anglický jazyk hrou

Príloha 1 - AJH UO

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com