ISCED 2

Identifikačné údaje

ISCED2
Sekundárne vzdelávanie
nižšie sekundárne vzdelávanie
ISCED2A
1.9.2016
1
 
40

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom  ŠVP pre príslušné predmety.www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/

 

Novovytvorené predmety

Novovytvorený predmet:  Čitateľská gramotnosť (ČIG)

Ročník : piaty, šiesty

Učebné osnovy: Príloha

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Čitateľská gramotnosť

Piaty

0

0

0

Piaty/NKS

0

1

0

Šiesty

0

0

0

Šiesty/NKS

0

0

0

Predmet Čitateľská gramotnosť bol vytvorený a  zaradený medzi vyučovacie predmety ŠkVP s cieľom rozvíjať schopnosti žiakov čítať s porozumením, pochopiť význam prečítaného, rozlišovať prioritné informácie od sekundárnych, reprodukovať podstatné fakty, zmysluplne komunikovať, rozširovať slovnú zásobu ale hlavne dokázať v praktickom živote používať informácie z textov s číselnými údajmi, orientovať sa v tabuľkách, schémach, grafoch, faktúrach, lístkoch atď.

 

Posilnenie časovej dotácie v predmetoch:

 

Anglický jazyk

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Anglický jazyk

Piaty

3

2

0

Piaty/NKS

3

0

0

Šiesty

3

2

0

Šiesty/NKS

3

0

0

 

Posilnenie časovej dotácie o dve vyučovacie  hodiny  pre predmet Anglický jazyk  bude meniť kvalitu výkonu pri rozvíjaní rečových zručností – prioritne receptívnych: čítania a počúvania s porozumením. Cieľom je aj  zlepšenie plynulosti hovorenia, hlavne pri tvorení dialógov. Časť hodín bude venovaná nácviku stratégií testovania. V piatom ročníku bude využívaná aj metóda Jolly Phonics na úrovni Jolly Grammar.

 

Biológia

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Biológia

Piaty

2

0

0

Piaty/NKS

2

0

0

Šiesty

1

1

0

Šiesty/NKS

1

0

0

 

Posilnenie časovej dotácie jednej vyučovacej  hodiny  pre predmet Biológia v šiestom ročníku bude zamerané na rozširujúce témy a praktické aktivity. Na prehĺbenie svojich vedomosti a zručnosti v témach vymedzených štátnym vzdelávacím programom, zároveň umožní efektívnejšie upevňovanie a opakovanie vedomosti.

 

Matematika

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Matematika

Piaty

4

1

0

Piaty/NKS

4

1

0

Šiesty

4

1

0

Šiesty/NKS

4

1

0

 

Posilnenie časovej dotácie jednej vyučovacej  hodiny  pre predmet Matematika  bude meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach: Získať lepšie matematické zručnosti, logické myslenie. Precvičovať pamäť, trénovať sústredenie na text, potrebné informácie vybrať a zmysluplne využiť. Dokázať riešiť základné matematické problémy v živote, v obchode, domácnosti... precvičovať finančnú gramotnosť v reálnych situáciách. Využívať IKT pri výklade učiva a riešení testov.

 

Technika

Predmet

Ročník

ŠVP / dotácia

ŠkvP/disponibilné hodiny

Hodina nad rámec UP

Technika

Piaty

1

0

0

Piaty/NKS

1

1

0

Šiesty

1

0

0

Šiesty/NKS

1

0

0

 

Posilnenie časovej dotácie jednej vyučovacej  hodiny  pre predmet Technika  o jednu hodinu v piatom ročníku bude zamerané na  získanie vyššej technickej gramotnosti. Cieľom je zvýšiť kvalitu výkonu pri riešení základných technických problémov zo života, (napr. v domácnosti) a osvojiť si základné pracovné zručnosti.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com