Začlenenie prierezových tém do iŠkVP

Plán aktivít pre školský rok 2016/2017

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com