Vzdelávacie štandardy

sú zhodné so ŠVP www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/

Novovytvorený predmet:  Čitateľská gramotnosť (ČIG)

Ročník : piaty, šiesty

Učebné osnovy: Príloha

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com