Testovanie 9

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

školský rok 2020/2021

Dňa 09. júna 2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov

9. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 9 – 2021

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

 

Náhradný termín Testovania 9 - 2021 sa uskutoční 24. júna 2021.

Informácie k Testovaniu 9 - 2021 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com