Logopedické okienko

 Rady pre rodičov, ako trénovať so svojím dieťaťom

 1. Cvičíme často a krátko

Čím mladšie dieťa je, tým kratší je čas, počas ktorého udrží pozornosť a má chuť spolupracovať. 10 či 15 minút logopedického cvičenia každý deň je osožnejších ako cvičenie pol hodiny raz či dvakrát týždenne. Skúste trénovať krátko, ale i viackrát za deň, napr. pri cestovaní autom, pred spaním a pod. Uvidíte, že sa výsledky dostavia rýchlejšie.

 1. Dôležitá je sluchová kontrola

Pre úspešné vyvodenie hlásky a fixáciu jej správnej výslovnosti je nevyhnutné, aby dieťa trénovanú hlásku sluchovo správne rozlišovalo od ostatných hlások. Kým dieťa samo nebude počuť rozdiel medzi svojou chybne vyslovovanou hláskou a správne vyslovenou hláskou, nebude ju tvoriť správne. Sluchové cvičenia predchádzajú artikulačnému nácviku.

 1. Opierame sa o zrakovú oporu

Zrkadlo je pri nácviku správnej výslovnosti nevyhnutnosťou. Lepšie než vysvetľovanie správneho postavenia pier a jazyka je presné predvedenie a následná kontrola vlastných artikulačných pohybov samotným dieťaťom v zrkadle. Pri práci pred zrkadlom sedíme s dieťaťom vedľa seba.

 1. Od ľahšieho k zložitejšiemu

Takýmto spôsobom svoje dieťa zbytočne nepreťažujete. Ak vidíte, že danú úroveň dieťa zvláda dobre i opakovane, skúste cvičenie o niečo sťažiť.

 1. Pýtajte sa

Ak vy, rodičia, pozmeňujete jednotlivé logopedické cvičenia, robíte tak tréning pre deti zábavnejší. Dôležité je však nepreskakovať jednotlivé úrovne nácviku, ktoré majú svoju následnosť a opodstatnenie. Váš logopéd má plán. Pýtajte sa, čo bude nasledovať po zvládnutí úrovne, na ktorej sa Vaše dieťa nachádza. Lepšie je pýtať sa, ako trénovať pilne, ale nesprávne.

 1. Posilňujeme sebadôveru dieťaťa

Chválime dieťa nielen za čiastkové úspechy, ale aj za vynaloženú snahu. A to i v obdobiach, ak dieťa nedosahuje výraznejšie úspechy. Vaše dieťa sa bude cítiť milované, docenené a úspešné. Je to dôležitý krok pre napredovanie v ďalšom logopedickom nácviku.

 1. Spolupracujeme

Spolupracujte s logopédom Vášho dieťaťa, pracujte podľa jeho pokynov, pýtajte sa, zaujímajte sa o pokroky a následnú intervenciu. Poskytujte mu všetky informácie, ktoré by mohli mať súvis s rečou, napr. výsledky rôznych vyšetrení a pod.

 1. Trénujte so svojím dieťaťom

Ako rodičia máte najväčší vplyv na rozvoj jazykových kompetencií svojho dieťaťa. Nikto nemôže urobiť viac ako vy! Oceňujte každý malý úspech svojho dieťaťa, povzbudzujte ho, neupozorňujte na to, čo sa nedarí, ale posilňujte to dobré. Buďte trpezliví. S logopedickou intervenciou a Vaším tréningom doma sa úspech dostaví.

Pridané: 28.01.2020, Mgr. S. Turčíková

 

Školský logopéd radí....

Ako rozvíjať reč svojho dieťaťa

 • Pozoruj, čo chce povedať
 • Dopraj mu dostatok času v komunikácii
 • Počúvaj, čo chce povedať
 • Komentuj mu každodenné činnosti
 • Opakuj a rozvíjaj to, čo hovorí
 • Vyhraď si každý deň čas na spoločnú hru
 • Vypni rušivé zvuky - televíziu a rádio
 • Nasleduj jeho záujem
 • Poskytuj podnety a priestor na rozprávanie
 • Vylaď sa na rečovú úroveň dieťaťa
 • Hovor tempom primeraným dieťaťu
 • Všímaj si, chváľ a oceňuj každú rečovú aktivitu
 • Čítaj alebo rozprávaj mu príbehy, rozprávky, riekanky, básne, spievaj

Mgr. K. Kočišková

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com