Prípravný ročník

Zapísať svoje dieťa môžete do prípravného ročníka 1.4.2021 - 15.6.2021 elektronicky.

Zápis do prípravného ročníka

Kliknutím na tento link sa dostanete na ďalšiu stránku, kde sú informácie o zápise dieťaťa do ZŠ pre školský rok 2021/2022.

Vážení rodičia, riešite ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY svojho dieťaťa?

Vieme vám pomôcť.

V súčasnosti prebieha u detí v materských školách posúdenie ich školskej zrelosti. Rodičia detí si môžu vybrať z dvoch možností:

 1.  zopakovanie celého roku predškolskej výchovy v materskej škole 
 2.  PRÍPRAVNÝ ROČNÍK v našej ZŠ.

Využite pre svoje dieťa druhú možnosť namiesto klasického odkladu povinnej školskej dochádzky a návratu do materskej školy. Bude to najlepší krok pre jeho rozvoj a napredovanie.

Maximálny počet detí, ktoré môžeme prijať, je 40. ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove má dlhoročné skúsenosti s prípravným ročníkom.

Malí prípravkári navštevujú triedy s maximálnym počtom 10 detí. Rozvrh hodín tvoria predmety: 

 • slovenský jazyk /3/
 • matematika /3/
 • individuálna logopedická intervencia /7/
 • výtvarná výchova /1/
 • hudobná výchova /1/
 • telesná výchova /2/.

Špecifickým predmetom je Anglický jazyk hrou. Na hodinách anglického jazyka realizujeme metódu Jolly Phonics - multizmyslový aktívny program navrhnutý špeciálne pre malé deti. Tréning Jolly Phonics získal dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Skúsení logopédi pracujú s deťmi 7 hodín týždenne.
Na vyučovacích hodinách prebieha Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Fonematické uvedomovanie je „metaschopnosť“. Ide o schopnosť predstaviť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova v mysli.

 

Prípravný ročník s narušenou komunikačnou schopnosťou a jeho výhody

Ak nie je dieťa zrelé a pripravené do prvého ročníka, má odloženú školskú dochádzku a pretrvávajúce problémy v reči (potvrdené logopédom), tak najefektívnejšou formou prípravy na prácu v základnej škole je prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, s intenzívnou logopedickou starostlivosťou.

Výhody prípravného ročníka s narušenou komunikačnou schopnosťou, s intenzívnymi logopedickými intervenciami:

 • plní diagnostickú (dg. porúch reči, úrovne rozumových schopností...) a stimulačnú funkciu (stimul. komunikačných a rozumových schopností, osobnostných vlastností, sociálnych zručností...);
 • deti majú možnosť dozrieť a posilniť svoje slabé miesta bez toho, aby sa cítili neúspešné;
 • vzdelávanie má vzrastajúcu tendenciu nárokov, to znamená, že sa deti spočiatku učia didaktickými hrami a postupom času sa pridáva viac a viac jednoduchých úloh. Deti sa stávajú viac samostatné a úlohy ich zvyknú baviť;
 • deti nedostávajú známky, ale len slovné hodnotenia, prípadne nejaké motivačné značky, vďaka čomu sú motivované k lepším výkonom;
 • aktivity žiakov sú koncipované tak, aby si deti počas roka zvykli na školské prostredie a získali potrebné pracovné návyky do prvého ročníka a vytvorili si spoločenské návyky voči svojim spolužiakom a učiteľom;
 • podporuje rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako predpokladu  pre úspešné zvládnutie čítania a písania;
 • cielené stimulovanie komunikačných schopností, ale aj komplexný rozvoj osobnosti a adekvátnych sociálnych vzťahov žiaka s NKS;
 • prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti;
 • podporiť sociálnu a edukačnú adaptáciu a integráciu žiakov s NKS do bežných škôl.

Spracovala: Mgr. Kristína Majerníková, školský psychológ

Zdroj: www.statpedu.sk

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

V našich prípravných ročníkoch sa žiaci pripravujú na  vstup do prvého ročníka pomocou Eľkoninovho šlabikára a metódy fonematického uvedomovania hlások.

Ide o program, ktorý odborne vedú naše pani učiteľky a pani logopedičky. Žiaci  pracujú interaktívne hravou formou, pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola, ale aj samostatné kritické myslenie, a tým sa deti postupne pripravujú na rolu školáka.  Dostanú svoje prvé šlabikáre, do ktorých kreslia a vyfarbujú. Pracujú tiež s farebnými žetónmi, pomocou ktorých sa učia rozlišovať hlásky. Pri práci im pomáhajú bábky a rozprávkové bytosti - Kráľovná Grafia, Majster Slabika, Majster Dĺžeň, nezbedníci Ham a Mlk, Dano a Ďuro. Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu. Učia sa pracovať v skupine aj vo dvojiciach, konštruktívne myslieť, trénujú si výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si slovnú zásobu. Táto metodika sa zameriava na problematiku prevencie vývinových porúch čítania a písania. Obzvlášť účinná je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní. Tréningu fonematického uvedomovania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, slabika a hláska. Jazyk sa pritom dieťaťu predstavuje ako zvukový systém, ktorý má svoju grafémovú podobu v písanej reči.

Samotný tréning je rozdelený do 30 hodín. Tie sú tematicky rozdelené:

1.  Téma: Slabičná štruktúra slova

2.  Téma: Hlásková štruktúra slova

3.  Téma: Samohlásky a spoluhlásky

4.  Téma: Tvrdé a mäkké spoluhlásky

Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky tvrdé, mäkké a obojaké.

 

Tréning pozornosti- ŠKOLA POZORNOSTI


Metodika rozvíjania a korekcie pozornosti pre deti vo veku 5 -7 rokov
T.V. Achutina – N.M. Pylajeva


Metodika je určená pre žiakov, ktorí sú príliš aktívni, neposední, konajú impulzívne alebo naopak, sú pomalí, málo aktívni a rozptýlení. Toto sú prejavy nedostatočne rozvinutej pozornosti a neschopnosti plánovať a kontrolovať vlastné aktivity a správanie. U predškolákov takéto ťažkosti nie sú príliš očividné, ale v škole vedú k slabým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy a dieťa sa stáva chronicky neúspešným žiakom.
Táto metodika je založená na práci s číselným radom a číslicami, avšak hlavným cieľom nie je učiť deti počítať, ale rozvíjať pozornosť a návyky programovania a kontroly činnosti.

Tréning pozornosti a fonematického uvedomovania

1 | 2 >>

ROZVÍJANIE MATEMATICKÝCH PREDSTÁV

V prípravnom ročníku rozvíjame  utváranie  základných predstáv o veľkosti, tvare, množstve predmetov a javov, o ich umiestnení v priestore a v čase. Tieto predstavy poskytujú rozsiahle možnosti a podnety na skvalitňovanie rozumovej činnosti.
V období predškolského veku zasahujú základy matematiky aj ďalšie oblasti poznania, hlavne jazyk a logiku. Sprostredkovávanie uvedených poznatkov v prípravnom ročníku neznamená  len špecifickú prípravu detí na ich ďalšie vzdelávanie v matematike, ale predovšetkým všeobecné základy logického myslenia. 

Predstavy a predstavivosť sa v matematike učia deti najčastejšie pomocou rôznych úloh a hier, ktorých riešenie pomáha rozvoju matematického myslenia, tvorivých schopností ako  napríklad  samostatnosti,  percepcie,  originality,  pružnosti  myslenia, imaginácie, intuície  i  pamäte. Zameriava sa na  rozvoj  geometrických,  matematických  a  číselných predstáv v predškolskom veku. Oboznamovanie sa s matematickými  pojmami a ich postupné ovládanie možno zadeliť do nasledovných kategórií:

1. porovnávanie, triedenie a orientácia v priestore,

2. porovnávanie a triedenie tvarov,

3. porovnávanie a triedenie v súboroch podľa veľkosti, objemu, množstva a počtu.

Tieto sa čiastočne prelínajú, pretože jednotlivé poznatky nemožno budovať izolovane. Preto sa aj úlohy z uvedených kategórií plnia súbežne. Množstvo chápeme ako prirodzenú súčasť a základ všetkých troch kategórií. Ponímame ho v spojitosti (v kontexte) s ďalšími myšlienkovými operáciami, akými sú napríklad triedenie, usporadúvanie a podobne. Napomáhame tým konkrétnemu mysleniu. Jednotlivé činnosti možno v praxi uskutočňovať v rámci jedného súboru objektov a údajov, ako aj medzi viacerými súbormi objektov. Rátanie (počítanie) je súčasťou mnohých rytmických riekaniek a básničiek. Prípravkár  sa s nimi najskôr oboznamuje mechanicky a postupne sa učí chápať  význam jednotlivých slov označujúcich čísla. V priebehu tohto procesu si deti vytvárajú predstavu, že pod každým  názvom čísla treba chápať (vidieť) konkrétne množstvo (počet).

 

Viac...

INDIVIDUÁLNA LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA

V logopedických triedach sa logopedická starostlivosť prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom, cvičenia na rozvoj reči sú súčasťou mnohých edukačných aktivít na vyučovaní. Okrem toho sa logopedická terapia realizuje v rámci osobitne vyčleneného predmetu „individuálna logopedická intervencia“, kde sa žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou na našej škole individuálne venujú logopédi. Podľa potrieb každého žiaka realizujú nielen artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, ale pracujú na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia, gramatiky, tvorby viet a komunikačných zručností.

   

CUDZÍ JAZYK V PRÍPRAVNOM ROČNÍKU

PREDŠKOLSKÝ VEK JE IDEÁLNY NA VÝUČBU CUDZIEHO JAZYKA. Deti v prípravnom ročníku učíme základy angličtiny metódou Jolly Phonics Music.

                                             

Čo je skutočne dôležité pre zdravý detský vývoj? Mnohí z nás si v dnešnej dobe počítačových hier uvedomujú, aký neoceniteľný prínos má v živote umenie. Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov. Jeden z pilierov života tvoria komunikačné zručnosti, spolu so schopnosťou počúvať. Badateľný prínos je možné vnímať v podobe zlepšenia koncentrácie, pamäti, predstavivosti, ako aj zvýšenia čitateľskej gramotnosti a numerických schopností.          

To všetko tvorí základnú a neoceniteľnú výbavu do života dieťaťa.

Prečo učiť deti hudobnú angličtinu a hudobné zručnosti prostredníctvom programu Jolly Music?

Spev a ľudský hlas sú jedinečným hudobným nástrojom a každé zdravé dieťa má schopnosť spievať, bez ohľadu na talent alebo nadanie.

Angličtina je jazyk s prízvučným rytmom, čo znamená, že má skôr stály rytmus. Vďaka rozvíjaniu hudobného cítenia sa zároveň u detí rozvíja i jazykový cit k vnímaniu prirodzeného jazykového rytmu. Rovnako dôležitým aspektom reči je i správna intonácia. A tak program Jolly Music hravým spôsobom vedie deti i k správnemu rozvíjaniu jazykového citu.

Ako učíme s programom Jolly Music?

 1. učíme jednoduché anglické riekanky a piesne
 2. aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov
 3. dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
 4. využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
 5. podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu
 6. slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
 7. hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez  vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít

S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika. Jolly Music je detailne prepracovaná metodika založená na koncepcii svetoznámeho hudobného pedagóga Z. Kodályho.

 

Cudzí jazyk v prípravnom ročníku

Viac o metóde Jolly Phonics nájdete

Individuálna logopedická intervencia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Matematika

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Eľkonin

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prírodoveda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výtvarná výchova

1 | 2 | 3 | 4 >>

Dramatická výchova

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zimné radovánky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Tri malé prasiatka

V októbri nacvičovali žiaci prípravných ročníkov na hodinách anglického jazyka s Mgr. A. Lešigovou a Mgr. J. Brhlíkovou  rozprávočku Tri malé prasiatka. Pomocnú ruku podala pri nácviku i triedna pani učiteľka prípravkárov Mgr. B. Vasková. V rozprávočke žiaci hrali, tancovali a spievali, pričom si hravou formou osvojovali základy cudzieho jazyka.

 

Otvorená hodina logopédie

Našu školu navštívili milé deti a ich pani učiteľky z MŠ A. Prídavku v Prešove. Zámerom tohto stretnutia bolo prezentovať a spropagovať prácu logopédov a logopedických asistentov v prípravnom ročníku. Pripravili sme si pre nich otvorenú hodinu logopédie, ktorú viedla Mgr. B. Vasková. Hravou a zážitkovou formou im priblížila rôzne skupinové aktivity a metódy práce na vyučovacích hodinách ILI, zamerané na rozvoj reči. Deti si vyskúšali rôzne logopedické pomôcky, precvičili jazýčky, sledovali minibábkové predstavenie a nakoniec sa spoločne zabavili, zaspievali a zatancovali. Veľmi pekne ďakujeme MŠ, že prijala naše pozvanie a že sme mohli zažiť príjemné predpoludnie s ich šikovnými deťmi.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com