Dyslexia

Dyslexia

Dyslexia: Čo to je a čo s tým

 

Dyslexia patrí medzi tzv. vývinové poruchy učenia. Povedzme si, o čo ide.

 

Vývinové poruchy učenia

 

Vývinové poruchy učenia sa tiež nazývajú špecifické poruchy učenia, resp. špecifické vývinové poruchy učenia. Ide o súhrnný názov pre poruchy čítania, písania, pravopisu a matematických zručností.

Poruchy učenia sú poruchy, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka rozumieť alebo používať hovorený alebo písaný jazyk, robiť matematické výpočty, koordinovať pohyby alebo venovať niečomu pozornosť. Hoci sa vyskytujú už u detí v ranom veku, k ich rozpoznaniu dochádza, až keď dieťa navštevuje základnú školu. Ovplyvňujú schopnosť dieťaťa interpretovať to, čo vidí a počuje alebo schopnosť spájať informácie z rôznych častí mozgu. Keďže ide o poruchy učenia, ovplyvňujú vo veľmi veľkej miere hlavne školský výkon dieťaťa. Nemenej tiež zasahujú do jeho každodenného života mimo školy. Môžu ovplyvniť každodenné situácie či rutinu, vzťahy s inými ľuďmi, priateľstvá a u detí napríklad aj hranie.

Dôležité je uvedomiť si, že poruchy učenia neodrážajú inteligenčný kvocient (IQ).

 

Čo k poruchám nepatrí

Medzi „dys“ poruchy nepočítame pomalé osvojovanie si zručnosti čítať, písať, počítať u detí vývojovo nezrelých, u detí s intelektom na hranici mentálnej retardácie alebo detí mentálne retardovaných. Je tiež potrebné rozlišovať ŠVPU a problémy spôsobené vonkajšími príčinami. Medzi vonkajšie príčiny počítame rodinu, školu, zdravotný stav dieťaťa, časté ochorenia či zmyslové vady. ŠVPU neznamenajú len oneskorenia dieťaťa. V zahraničnej literatúre sa napríklad pri dyslexii uvádza, že dieťa musí za svojimi vrstovníkmi zaostávať minimálne dva roky. Nie je to teda len obyčajné neprospievanie.

 

Prejavy poruchy môžu byť individuálne

Keď hovoríme o poruchách učenia, musíme si uvedomiť, že u jedného dieťaťa sa môžu vyskytnúť viaceré poruchy učenia naraz, u iného sa môže objaviť len jedna porucha izolovane. Je to veľmi individuálne. Treba mať na pamäti, že nie každá odchýlka v učení musí hneď signalizovať poruchu. Mnoho detí jednoducho pomalšie nadobúda určité zručnosti ako písanie alebo čítanie. U niektorých detí sa tieto zručnosti rozvíjajú len ťažšie a pomalšie. Všeobecne platí, že každé dieťa je jedinečné. To, čo sa môže najprv javiť ako porucha či problém, môže byť jednoducho len oneskorením dozrievania.

 

Sprievodné problémy špecifických vývinových porúch učenia

So špecifickými poruchami učenia sú spojené:

 • problémy v oblasti reči
 • poruchy zrakovej percepcie
 • poruchy pravo-ľavej orientácie
 • poruchy orientácie v čase
 • poruchy sluchovej percepcie
 • poruchy vnímania a reprodukcie rytmu
 • poruchy procesu automatizácie
 • problémy v rýchlom pomenovávaní prvkov
 • poruchy vývoja jemnej a hrubej motoriky
 • poruchy pohybovej koordinácie
 • poruchy vnímania telesnej schémy
 • nápadnosti v správaní, poruchy sústredenia

 

Ako poruchy učenia vznikajú?

Prvým možným spôsobom vzniku ŠPU je genetika. Genetické výskumy totiž ukazujú, že existuje podiel viacerých chromozómov na riziku vývoja dyslexie. Najvyšší podiel má práve šiesty pár, ktorý je spájaný s imunitnými funkciami. Vedci poukazujú na to, že pomerne veľké množstvo dyslektikov má astmu, či rôzne alergie. Zároveň blízki príbuzní jedinca s dyslexiou môžu mať až na 40 – 50 % ťažkosti s čítaním.

Druhou z teórií vysvetľujúcich vznik dyslexie je hormonálna teória týkajúca sa hormonálnych zmien. Vedci sa domnievajú, že zvýšená hladina testosterónu je prediktorom vzniku dyslexie. Ako dôkaz uvádzajú, že dyslektici sú väčšinou chlapci.

Ďalšími prediktormi vzniku porúch učenia môžu byť rizikové faktory, ktoré pôsobia na plod počas jeho vývinu. Sú nimi napríklad choroba matky počas tehotenstva a s tým súvisiace užívanie liekov, požívanie alkoholu a pod.

Okrem rizikových faktorov pôsobiacich počas tehotenstva hovoria odborníci aj o faktoroch, ktoré sa týkajú samotného pôrodu, ktoré môžu byť významnými v súvislosti so vznikom ŠPU. Do tejto skupiny rizikových faktorov patrí napríklad asfyxia (pridusenie dieťaťa), predčasný pôrod alebo nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa. Vznik a príčiny špecifických porúch učenia teda nie sú úplne jednoznačné.

 

Dyslexia

 

V Medzinárodnom katalógu chorôb je zaradená medzi Poruchy psychického vývinu. Jej označenie je F 81.0. Táto porucha je neurologicky, často konštitučne podmienená.  Vzniká na základe poruchy zrakového vnímania. Často ide o poruchu pravo-ľavej a priestorovej orientácie.

Je to výrazne zhoršená, biologicky podmienená schopnosť čítať. A to aj pri dobrom intelekte a optimálnych sociálnych a vzdelávacích podmienkach.

Dyslexia je najčastejším postihom v európskych krajinách.

Dyslektik je neposedný, horšie sa orientuje v priestore, nevie napodobniť rytmus. Rozdiel medzi známkou z čítania a napríklad matematiky môže byť uňho aj niekoľko stupňový.

Dyslexia postihuje techniku, tempo, kvalitu čítania a porozumenie textu. Typické pre dyslektické dieťa je mýlenie si podobných písmen ako b a d, m a n, či zamieňanie samohlások. Často prvú polovicu slova prečíta, no druhú doplní z hlavy. Alebo si text dvakrát prečíta ticho, a až potom nahlas.

 

ADHD – častá sprievodná porucha dyslexie

S poruchami učenia sa často spája aj ADHD, teda poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ide o vývinovú poruchu s evidentnými príznakmi už od raného detstva. Základnými a charakteristickými symptómami tejto poruchy sú hyperaktivita, impulzivita a porucha koncentrácie pozornosti. Najčastejšie sa vyskytuje práve s dyslexiou (20 – 40 %). Zaujímavosťou je, že pri tejto poruche je veľmi časté jej pretrvávanie do dospelosti (30 – 50 % jedincov).

 

Ako postupovať pri podozrení na poruchu učenia?

Úplné a individuálne počiatočné hodnotenie, či dieťa má isté postihnutie alebo deficit a potrebuje špeciálne vzdelávanie a služby, sa musí vykonať pred prvým poskytnutím akéhokoľvek špeciálneho vzdelávania alebo súvisiacich služieb. Okrem toho musí byť dieťa diagnostikované najmenej raz za tri roky. Hodnotenie v tomto prípade zahŕňa zhromažďovanie informácií z rôznych zdrojov, vrátane rodičov, o fungovaní a rozvoji dieťaťa vo všetkých oblastiach. Hodnotenie sa môže týkať kognitívnych (rozumových), behaviorálnych (správanie), fyzických a vývinových faktorov, ako aj iných oblastí.

 

 

Kto dieťa diagnostikuje

Diagnostiku a prvotné hodnotenie realizujú Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Na základe záveru špeciálno-pedagogického vyšetrenia a ďalších odborných vyšetrení (psychologické, neurologické, ORL, foniatrické a pod.) pracovník CŠPP (najčastejšie špeciálny pedagóg, logopéd) môže odporučiť vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálnej integrácie v bežnej ZŠ.

Ak máte podozrenie, že za problémom vášho dieťaťa v škole môže stáť aj niektorá z porúch učenia, neváhajte navštíviť i Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Toto centrum nájdete vo viacerých mestách na Slovensku. Špecializuje sa na širokú oblasť problémov. Medzi nich patrí taktiež špeciálnopedagogická diagnostika a poradenstvo (pre deti aj rodičov) v oblasti ŠPU. Niektoré centrá sú k dispozícii nielen po telefonickej dohode na osobnom stretnutí, ale poskytujú aj tzv. online poradenstvo (napríklad Bratislava). Ak ako rodič máte určité podozrenie, neodkladajte to a konzultujte to s odborníkmi.

 

Trvanie poruchy

špecifických poruchách učenia sa hovorí, že pretrvávajú do dospelosti a viaceré výskumy to aj potvrdzujú. Preto je dôležité, aby sa rodičia pri ich spozorovaní obrátili na odborníkov, ktorí vedia, ako na to. Netreba zabúdať, že nie je hanba prísť a poprosiť o radu. Veľa psychológov totiž potvrdzuje, že práve s týmto majú rodičia problém - že ich dieťa má nejakú poruchu a oni sa za to hanbia alebo si to kladú za vinu. Netreba zastávať takýto postoj, ale treba vec riešiť, aby ste vášmu dieťaťu pomohli najviac, ako sa dá. Zároveň netreba zabúdať, že nie každá odchýlka je problémom a nestavať sa tak ku každému výkonu svojho dieťaťa, ak sa čo i len trošku odlišuje. Každé dieťa je predsa iné a vyvíja sa iným tempom.

 

Možno ste nevedeli, že dyslexiou trpeli aj tieto osobnosti:

 • strojca teórie relativity, fyzik Albert Einstein,
 • anglický premiér a minister vojny Winston Churchill,
 • zakladateľ Microsoftu a miliardár Bill Gates,
 • skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart,
 • architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar Leonardo da Vinci,
 • spisovateľ Hans Christian Andersen,
 • maliar Pablo Picasso,
 • vynálezca telefónu Alexander Graham Bell,
 • vynálezca žiarovky Thomas A. Edison,
 • americkí prezidenti J. F. Kennedy, George Bush a ďalší.

 

 

Pridané: 26.3.2020, Mgr. D. Guman

Aktualizované: 30.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

 

 

Cvičenia na dyslexiu

Technika čítania a dekódovania

a) Zrakovo-priestorová identifikácia písmen:

- ohmatávanie a poznávanie písmen hmatom so zavretými očami,
- písanie na ruku alebo na chrbát.

b) Spojenie hláska – písmeno:

- čítanie písmen z kariet, obrazovky počítača alebo kociek (spájanie s prírodnými alebo umelými zvukmi),
- modelovanie písmen, vytrhávanie z papiera, kreslenie do piesku.

Rozlišovanie b – d – p

- znovu vyvodenie písmen v spojitosti s obrázkom, zvukom,
- porovnávanie zamieňaných písmen, ohmatávanie, obťahovanie,
- vyškrtávanie alebo vyhľadávanie požadovaného písmena,
- čítanie slov, ktoré obsahujú najprv jedno, a potom druhé písmeno,
- tvorba slov.

c) Spájanie písmen do slabík, používanie slabík písaných na kartičkách.

Deti čítajú písmená najprv potichu, a potom ich vyslovujú nahlas (dvojité čítanie).Porozumenie čítaného textu

Porozumenie čítaného textu napomáha, ak si nacvičíme čítanie ťažších slov. Niekedy sa pri nedostatočnom porozumení textu objavuje relatívne rýchle čítanie.
 

1. Porozumenie izolovaným výrazom: spojenie slova s obrázkom alebo spojenie vety s obrázkom

2. Porozumenie na základe pochopenia súvislostí:

 - prikladanie slov (viet) k obrázkom

- odpoveď na otázky
- reprodukcia obsahu
- plnenie úloh s využitím poznatkov z textu
- predvídanie (žiak prečíta vetu a snaží sa ju správne dokončiť alebo aj časť textu)

 

Neuropsychologická metóda reedukácie
 

Pravá hemisféra spracúva predovšetkým percepčno - priestorové charakteristiky textu, tvary písmen, bez ich spojenia s hláskou.
Ľavá hemisféra zaisťuje prednostne vedomostné procesy, analyticko – syntetické a logické operácie, rečové procesy.

Pravohemisférová dyslexia (nedostatočný rozvoj ľavej hemisféry):

- tieto deti nemajú ťažkosti v počiatočných fázach učenia sa čítania, všetky úlohy zvládajú bez akýchkoľvek problémov (identifikácia písmen, slabikovanie),
- postupom doby sa ich vývoj zastavuje, jedinci zostávajú na úrovni počiatočného čítania, ale s ťažkosťami si vybavujú obsah prečítaného textu.

Ľavohemisférová dyslexia :

- deti čítajú predovšetkým na základe porozumenia,
- často využívajú pamäť, hádajú slová, domýšľajú si konce slov,
- ich čítanie je rýchle, s vyššou chybovosťou, čo je ovplyvnené nedostatočne rozvinutými percepčnými funkciami

L- typ:

- ohmatávanie písmen ľavou rukou, vnímanie textu z ľavého zorného poľa,
- cvičenia zrakovej percepcie s písmenami i bez písmen: zraková analýza a syntéza a diferenciácia,
- upevňovanie znalosti písmen pomocou hmatu: kreslenie do piesku, temperové farby...
- čítanie náročného textu, ktorý je vytvorený z rôznych druhov písmen.

P – typ: ( tento typ sa väčšinou vyskytuje u detí s vývojovou disfáziou, s malou slovnou zásobou, „dvojjazyčnosť“)

- cvičenia, zamerané na rozvoj slovnej zásoby,
- čítanie textu s prekrývaním spodnej časti textu,
- čítanie textu s prekrývaním slov a slovných spojení,
- čítanie slov s vynechanými písmenami, slabikami,
- doplňovanie slov do textu podľa zmyslu.

Námety pre prácu s textom:

- sluchová pozornosť (vybrané slovo),
- sluchová analýza a syntéza , diferenciácia (fonematické uvedomovanie):

- učiteľ číta text a žiaci počítajú vety alebo slová vo vetách,
- urči počet slabík v slove,
- urči prvú, poslednú hlásku v slove,
- urči, či sú slová rovnaké alebo sa líšia,
- doplň slová, ktoré sa rýmujú.

Zraková percepcia:

- označ každý začiatok a koniec vety inou farbou,
- spočítaj, koľkokrát je v texte dané slovo,
- čítaj len prvé písmená alebo slabiky,
- vyhľadaj najkratšie alebo najdlhšie slovo.

Pravoľavá a priestorová orientácia:

- na ktorej strane je príbeh,
- koľko má odstavcov,
- spočítaj slová v prvom odstavci,
- ukáž prstom zľava doprava,
- prečítaj prvé slovo v druhom riadku,
- na začiatku ktorého riadku je slovo...
- nájdi vetu.

Reč:

- hovor zdrobnené slová,
- hovor slová opačného významu,
- aká môže byť myš,
- čo znamená slovo...,
- vyhľadaj v teste slová: podstatné mená, slovesá, urči slovné druhy, tvor z podstatných mien prídavné mená...

Práca s textom v učebnici:

- hovor príbeh pomocou obrázkov,
- vymysli koniec príbehu,
- nakresli obrázok na daný príbeh,
- vymysli iný názov príbehu,
- podčiarkni obtiažne slová,
- tvor zo slabík slovo,
- doplň chýbajúce písmená,
- napíš slovo v správnom poradí (poprehadzované písmená).

Pridané: 26.3.2020, Mgr. D. Guman

 

Dyslexia – zdroje

 

Pri spracovávanej téme dyslexia som v úvode predstavil vývinové poruchy učenia, resp. špecifické vývinové poruchy učenia, medzi ktoré dyslexia patrí. Do tejto skupiny porúch patria aj ďalšie, ktoré budem spracovávať v osobitných témach.

Uviedol som opis špecifických vývinových porúch učenia. Upozornil som, čo vývinové poruchy učenia byť nemusia, ako aj na to, že u jednotlivých detí môžu byť poruchy prítomné individuálne, či kombinovane (dieťa môže mať týchto porúch viac). Predstavil som aj zoznam sprievodných javov vývinových porúch.

Následne som priblížil dyslexiu ako poruchu, evidovanú v Medzinárodnom katalógu chorôb. Ide zároveň o najčastejšiu poruchu v európskych krajinách.

 

Použité zdroje a stránky:

Ivan Bajo, Štefan Vašek: Pedagogika mentálne postihnutých / Psychopédia, Sapientia, 1994

Dominika Neprašová: Čo sú poruchy učenia a ako ich u detí spoznáte

https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/5212/poruchy-ucenia

 

Špecifické vývinové poruchy učenia

https://www.csppke.sk/sk/2017/05/23/specificke-vyvinove-poruchy-ucenia-svpu/

 

Vývinové poruchy učenia – klasifikácia

http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/specialna-pedagogika/data/ae095bd2-8844-4ea1-a8fa-15d379fd536a.html?ownapi=1

 

 

Odporúčania pre rodičov i pedagógov, ktorí pracujú s dieťaťom s dyslexiou, vrátane cvičení, vhodných pre dyslektikov:

 

Ako pracovať s deťmi s dyslexiou:

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/dyslexia-954.pdf

 

Cvičenia na elimináciu dyslexie

https://specialnypedagog.estranky.sk/clanky/cvicenia-na-eliminaciu-dyslexie.html

 

Pridané: 26.3.2020, Mgr. D. Guman

 

Dyslexia - pracovné listy

Pracovné listy

Pridané: 26.3.2020, Mgr. D. Guman

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com