Dychové cvičenia v logopédii

Dychové cvičenia v logopédii

Dýchanie patrí medzi základné životné funkcie človeka. Jedná sa o nepodmienený reflex, ktorý prebieha počas života neustále. V priebehu procesu dýchania dochádza v ľudskom organizme k výmene dýchacích plynov, ktoré sú nevyhnutné pre život. I keď je toto najdôležitejšia funkcia dýchacej sústavy, nie je jediná. Veľmi dôležitou funkciou, zaujímavou predovšetkým pre oblasť logopédie, je využitie výdychového prúdu vzduchu pre tvorbu hlasu a ľudskej reči.

 

U niektorých detí (ale i dospelých) sa môžeme stretnúť s nežiaducimi prejavmi dýchania, akými sú napríklad dychová arytmia (porucha rytmu dýchania), hovorenie pri vdychu alebo nesúlad medzi hovorením a rytmom dýchania. V takom prípade je dobré zahájiť dychové cvičenia.

 

Cieľom dychových cvičení je ovládanie a prehlbovanie vdychu a nádychu a zvládnutie fyziologicky správneho dýchania pri realizácii hovorenej reči. K dychovým cvičeniam patrí nácvik správneho nádychu, výdychu a osvojovanie si rečového dýchania. Dôležité je tiež naučiť sa zvládať dychové pauzy a podporiť správne hospodárenie s dychom pri reči. Pokiaľ dieťa nedokáže dobre hospodáriť s dychom, reč pôsobí neobratne a trhane.

 

Ako realizujeme dychové cvičenia u detí?

 • Krátke dychové cvičenia radíme na začiatok každého logopedického tréningu. Je vhodné ich spájať a striedať s inými cvičeniami (napr. fonačnými, artikulačnými) a tiež ich striedať s pauzami na vydýchanie.
 • V rámci nácviku nádychu je dôležité viesť deti k správnemu držaniu tela.
 • Vhodné je uskutočňovať dychové cvičenia v kombinácii s pohybom celého tela, príp. jeho časťami.
 • Dieťa musí mať čistý nos, cvičenie je ideálne vykonávať vo vyvetranej miestnosti.
 • Používame rôzne pomôcky, aby sme dieťa zaujali a zvýšili jeho záujem o nácvik dýchania (napr. voňavé predmety, farebné guličky a papieriky, bublifuky, vrtuľky...).

Hrové aktivity zvyšujú motiváciu a navodzujú dôležité uvoľnenie.

 

 

Cvičenie:

 • Ovoniavame kvety- hlboký tichý nádych a výdych
 • Zohrievame si studené ruky – hlboký plynulý alebo prerušovaný výdych na vlastné ruky
 • Defekt na kolese – hlboký nádych a pomalý výdych (môže byť spojený s fonáciou predĺženej hlásky s)
 • Futbal s papierovými guličkami – hlboký nádych a výdych (fúknutie) do papierovej guličky smerom k bránke, striedame výdych na jednu dobu, dve doby, tri doby
 • Bublifuk – striedanie rýchleho a pomalého výdychu – veľa bublín, jedna veľká bublina
 • Fúkanie imaginárneho balóna – hlboký nádych, silný výdych na jednu dobu, dve doby, tri doby
 • Vietor – hlbokým nádychom a jemným výdychom predstavujeme ľahký vánok, silným výdychom silný vietor, pridáme fonáciu FÍÍÍÍ, FÚÚÚ
 • Napodobňovanie hlbokého smiechu - HA-HA-HA-HA, HE-HE-HE-HE, HI-HI-HI-HI, HO-HO-HO-HO, HU-HU-HU-HU

 

Použité zdroje:

BERANOVÁ, Zuzana. Učíme se správně mluvit: logopedické hry a hrátky. Vyd. 1. Praha: Grada. 2002. ISBN 8024702576.

KUTÁLKOVÁ, Dana. 2009. Průvodce vývojem dětské řeči: logopedická prevence. 5., preprac. vyd. Praha: Galén. 2009. ISBN 978-80-7262-598-7

LIPNICKÁ,  Milena. 2013. Logopedická prevence v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Portál. 2013. ISBN 978-80-262038-1-0

 

https://www.pinterest.it/pin/767652698963905733/

https://sk.pinterest.com/pin/313140980339843230/

https://sk.pinterest.com/pin/429530883212184023/

https://sk.pinterest.com/pin/726909196084970511/

 

Pridané: 26.3.2020, Mgr. S. Turčíková

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com