Narušený vývin reči

Narušený vývin reči (NVR)

O narušenom vývine reči  hovoríme vtedy, ak má dieťa narušenú schopnosť rozumieť hovorenej reči a/alebo vyjadrovať sa rečou v porovnaní s rovesníkmi. NVR sa v rôznych vekových obdobiach prejavuje rôznymi symptómami, klinický obraz sa vekom a vývinom mení.

 

Pri NVR ide najčastejšie o jednu z týchto možností :

  1. NVR je sprievodný jav, teda jeden zo symptómov v klinickom obraze inej vývinovej poruchy a vyplýva z jej povahy (napr. vývin komunikačných schopností u detí s mentálnym postihnutím, autizmom, poruchou sluchu...). Na tento druh narušenej komunikačnej schopnosti sa používa aj termín symptomatická porucha reči.
  2. NVR sa vyskytuje v klinickom obraze inej diagnózy, ale jeho prejavy sú oveľa závažnejšie, ako by sa dalo očakávať či vysvetliť na základe tejto diagnózy. Tu sa už predpokladá, že NVR existuje ako samostatný problém popri prejavoch hlavného ochorenia, ale jeho eiopatogenézu nepoznáme, vieme len, že súvisia s mozgovou patológiou a postihujú tzv. rečové zóny kôry.
  3. NVR ako samostatná nozologická jednotka (ochorenie) sa vyskytuje u detí, ktoré v ostatných oblastiach duševného a telesného vývinu neprejavujú žiadne očividné zaostávanie alebo deficity a pre vývin reči majú normálne sociálne podmienky. Pre tento typ NVR sa používa termín vývinová dysfázia (špecificky narušený vývin reči). 

 

Použitá literatúra:
Mikulajová M. – Narušený vývin reči, In: Kerekretiová a kol: Logopédia, UK v Bratislave, 2016

Zdroje:

https://www.csppjamnik.sk/nvr/

http://www.solen.sk/pdf/e1d03357f25e9c2dbe71d3a0ea6569ed.pdf

https://slovenskypacient.sk/poruchy-vyvinu-reci-u-deti/

 

Pridané: 12.5.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com