Oneskorený vývin reči

Poruchy vývinu reči
Oneskorený vývin reči (OVR)

Pri OVR ide o neskoršie dosahovanie vývinových medzníkov (prvé slová, prvé vety,..), zaostávanie voči typickému vývinu. Dieťa s OVR neprejavuje kvalitatívne odlišné  patologické vzorce komunikačného správania. O oneskorenom vývine reči uvažujeme približne do konca tretieho roka. Za orientačné známky oneskoreného vývinu reči a signály možného narušeného vývinu reči považujeme, ak dieťa v dvoch rokoch:

 • nemá komunikačný zámer, nepoužíva gestá alebo nehovorí okolo 50 slov či nezačína tvoriť dvojslovné prehovory alebo
 • má výrazne lepšie porozumenie ako hovorenú reč (dieťa skoro všetko rozumie, ale takmer nič nehovorí) alebo
 • má slabé porozumenie reči (dieťa má v priemere v tomto veku rozumieť okolo 500 slovám) alebo je jeho reč nezrozumiteľná pre blízkych (tvorí menej ako 10 zrozumiteľných slov).

Komunikačné stratégie

Aby sa u dieťaťa, najmä u detí s OVR,  mohla prirodzene rozvíjať reč a komunikácia ako taká, potrebuje k tomu podnetné, komunikačne sýtené prostredie a množstvo komunikačných príležitostí, v ktorých si jednotlivé komunikačné role môže vyskúšať.

 

A: STRATÉGIE ZAMERANÉ NA DIEŤA 

Komunikácia tvárou v tvár:

 • dieťa bude lepšie vidieť, na čo sa práve pozeráte, bude lepšie vidieť, ako pohybujete perami a jazykom pri vytváraní zvukov a slov,
 • aj vy budete lepšie vidieť svoje dieťa – jeho oči, pohľad, cítiť zrýchlený dych, keď je šťastné, počuť jemný výdych vyjadrujúci súhlas, počuť tlkot jeho srdca,
 • okrem toho bude mať vaše dieťa pocit, že s ním hovoríte ako s partnerom, priateľom, nie ako s podriadeným.

 

Čakanie:

Ak počkáte, dieťa vám ukáže, čo chce prostredníctvom:

 • výrazu tváre – pohľadu,
 • pohybu tela alebo ruky – prstov,
 • gest – zvukov alebo slov.

 

Nasledovanie záujmu dieťaťa:

Keď sa dieťa na niečo pozerá alebo o niečo zaujíma, je pravdepodobné, že na to aj myslí. Je to najvhodnejšia chvíľa na poskytnutie slov vyjadrujúcich práve prebiehajúcu situáciu, pretože dieťa môže slová priradiť k svojim myšlienkam.

 

Opakovanie:

Niektoré deti potrebujú počuť nové slovo alebo pravidlo materinského jazyka viackrát. Vytvárajte komunikačné situácie, ktoré poskytujú možnosť na neustále opakovanie slov, viet.

 

B: STRATÉGIE ĽAHŠIEHO POROZUMENIA ALEBO REČ TELA

Gestá:
Na uľahčenie „čitateľnosti“ slov výrazne prispievajú gestá. Ak k slovám pridáte pohyby rúk, tela a výrazy tváre, vaša reč sa pre dieťa stáva zrozumiteľnejšia.

Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa:

 • spomaľte tempo reči,
 • ak sa dieťa vyjadruje len pomocou zvukov a gest, poskytnite mu len jednoduché slová,
 • ak je dieťa na úrovni jednoslovných viet, hovorte v dvojslovných spojeniach,
 • ak je dieťa na úrovni dvojslovných viet, používajte trojslovné spojenia,
 • ak dieťa používa trojslovné spojenia, vyjadrujte sa v štvor-, päťslovných vetách so správnou gramatikou.


C: STRATÉGIE VÝMEN ALEBO RAZ TY, RAZ JA

Raz ty raz ja - striedavá komunikácia.

Interpretácia -  Staňte sa tlmočníkmi a pretlmočte, interpretujte všetko, o čom vaše dieťa komunikuje.

Zrkadlenie - alebo napodobňovanie je komunikačná stratégia pre deti najmä v počiatočných vývinových štádiách.

 

D: STRATÉGIE NOVÝCH POJMOV ALEBO NÁLEPKY

Komentovanie dieťaťu znamená  rozprávať a popisovať, čo sa deje v jeho blízkom okolí.

Nálepky - aby sa dieťa naučilo mená ľudí a predmetov, potrebuje ich niekoľkokrát počuť.

Premosťovanie je potrebné, aby ste nové slová vysvetľovali.

 

E: STRATÉGIE REČOVÉHO VZORU ALEBO MODELOVANIE

Modelovanie : môžete používať na všetkých vývinových stupňoch, nezáleží na tom, či dieťa komunikuje zámerne, nezámerne alebo sa vyjadruje len gestami, zvukmi, prípadne už aj slovami a vetami. Modelujte reč, ktorá je blízka vývinovej úrovni dieťaťa.

 

F: STRATÉGIE KONVERZÁCIE ALEBO OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázky : Správne položené otázky dávajú dieťaťu priestor na vyjadrenie jeho myšlienok.

Napovedanie:  je slovo, komentár alebo iná  otázka, ktorá pomáha dieťaťu odpovedať.

 

Použitá literatúra:

Kerekretiová a kol. – Logopédia, UK v Bratislave, 2016
Horňáková, Kapalková, Mikulajová –Kniha o detskej reči, Bratislava, Slniečko 2005

Zdroje:

http://detskarec.sk/problemy-s-vyvinom-reci

https://www.cpppapmartin.sk/files/Oneskoreny_vyvin_detskej_reci.pdf

http://www.solen.sk/pdf/e1d03357f25e9c2dbe71d3a0ea6569ed.pdf

https://slovenskypacient.sk/poruchy-vyvinu-reci-u-deti/

http://blog.mimulo.sk/ake-mozu-byt-priciny-oneskoreneho-rozvoja-reci/

https://www.csppjamnik.sk/ovr/

 

Pridané: 12.5.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com