Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti

Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškoľovania detí a umožňujú, hoci len čiastočné, vyrovnanie vývinových nedostatkov v období pred začatím školskej dochádzky. Testy selektujú najmä vývinovo oneskorené deti, t. j. deti s potenciálnymi problémami pri ich zaradení do školského výchovno-vzdelávacieho procesu.

Existuje viacero štandardizovaných testov, ktoré pomáhajú psychológom utvoriť si celkovú orientáciu v rozumovom vývine dieťaťa; pozoruje sa aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, spoločenské postoje, ktoré majú nemalý význam v proces adaptácie na školský život.

Testovanie sa zameriava na oblasti: porovnávanie a rozlišovanie predmetov, spôsobilosť zrakovej analýzy a syntézy, napodobňovanie vzorov a postrehovanie súborov, verbálne schopnosti, stupeň vývinu jemnej motoriky, porozumenie pojmu čísla, schopnosť vykonávať činnosti smerujúce k určitému cieľu, celková verbálna stránka (slovná zásoba, správna výslovnosť, spisovné vyjadrovanie a iné).

Vyšetrenia školskej zrelosti sa netreba obávať a nie je vhodné, kvôli nemu, dieťa stresovať či strémovať.

Príklad vyšetrenia školskej zrelosti (typy úloh):

  • nakresliť ľudskú postavu, hodnotenie je odstupňované, postava musí mať hlavu, trup a končatiny,
  • kresliť geometrické tvary (trojuholník, štvorec, srdce, kruh a pod.),
  • odkresliť rôzne znaky, ako body na hracích kockách, štvorlístok, jednoduchšie i mierne zložitejšie napodobneniny písaných písmen alebo ich prvkov,
  • schopnosť koncentrácie (Bourdonov test pozornosti: hľadanie jabĺčok obrátených stopkou určeným smerom v stanovenom časovom limite),
  • orientačná a rozlišovacia schopnosť (meno, adresa bydliska, určenie obchodu, priestorové pojmy "hore", "dolu", "vpredu", "vzadu", "vpravo", "vľavo", orientácia v čase, číselná orientácia v prvej desiatke, základné farby),
  • reprodukčná schopnosť (zopakovať dlhšiu vetu, číslo),
  • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.). Deti testovanie obvykle zaujíma, čo vyplýva z príťažlivej podoby testovacích metód.

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com