Školský vzdelávací program

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SME ZAMERALI NA:

Rozvoj zručností žiakov v cudzích jazykoch

Anglický jazyk /ANJ/:

Materská škola 

V materskej škole učíme deti anglický jazyk od 4 rokov  metódou Jolly Phonics - 5 hodín týždenne (bezplatne). Anglický jazyk v materskej škole vyučujú kvalifikované učiteľky plynulo hovoriace v cudzom jazyku.

Základná škola

V základnej škole v  prípravnom ročníku, v 1. a v 2. ročníku vzdelávame anglický jazyk  metódou Jolly Phonics - 3 hodiny týždenne.

V 3. ročníku až v 9. ročníku vzdelávame anglický jazyk po 3 hodiny týždenne podľa štátneho vzdelávacieho programu a 2 hodiny týždenne formou rozvíjania  komunikačných zručností v cudzom jazyku metódou Direct method. Spolu 5 hodín týždenne anglického jazyka.

Nemecký jazyk /NEJ/ od 5. ročníka, 2 hodiny týždenne.

Vzdelávanie detí a žiakov v MŠ a ZŠ:

Deťom materskej školy s nadaním poskytujeme dostatok podnetov zameraných na rozvoj kognitívnych oblastí, témy prírodovedného charakteru realizujeme v chemickom laboratóriu, hudobné, čitateľské a výtvarné činnosti v odborných učebniach základnej školy. Vytvárame podmienky na intuitívne poznávanie písmen, hry s číslami tak, aby každé dieťa využilo a rozvíjalo svoj potenciál. 

Žiaci základnej školy s nadaním sa vzdelávajú v samostatne vytvorených skupinách v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia...

Deti materskej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou absolvujú individuálnu logopedickú intervenciu na základe odporúčaní logopédov. Ponúkame im využiť možnosť terapie EEG Biofeedbackom.

Žiaci základnej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou majú do vzdelávacieho programu zaradené predmety špeciálno-pedagogickej podpory: individuálna logopedická starostlivosť so školským logopédom, rozvoj špecifických zručností so špeciálnym pedagógom, terapeuticko-korekčné cvičenia so školským psychológom. 

Výchovné predmety v základnej škole (hudobnú, telesnú, výtvarnú výchovu a informatiku) vyučujú učitelia špecialisti už od prípravného ročníka po deviaty ročník základnej školy v odborných učebniach.

Prírodovedné predmety  fyzika, chémia a biológia sú posilnené o voliteľné hodiny v rozsahu 2 hodín týždenne.

Školský klub detí - časový rozsah prispôsobujeme potrebám rodičov.

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com