Zmena názvu školy

V školskom roku 2021/2022

Základná škola Matice slovenskej 13 v Prešove

mení svoj názov a adresu školy.

 

Od 1. septembra 2021:

Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja č. 4 v Prešove

 

Mesačná výška príspevku

Na základe platného Všebecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov jednotná pre všetky deti bez ohľadu na trvalé bydlisko.  

Od mesiaca máj 2021 až do zmeny výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je mesačná výška príspevku v sume 20 eur.  

Všeobecne záväzné nariadenie

Usmernenie k príspevkom

Pridané: 19.5.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Virtuálna prehliadka školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky, 

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou. Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie. 

Virtuálna prehliadka školy

Virtuálna prehliadka telocvične

V školskom roku 2019/2020 nám bol schválený projekt zameraný na výmenu okenných výplní v celej škole. Vo virtuálnej prehliadke môžete vidieť staré drevené okná, ktoré sú v súčasnosti už len spomienkou. V tomto školskom roku prebieha výmena drevených podláh. 

 

Inovatívny prístup k vzdelávaniu detí v našej materskej škole

V našej materskej škole budú deti od 4 rokov veku vzdelávané prostrednícvom inovatívnych metód:

- tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina,

- tréning rozvíjania a korekcie pozornosti,

- Jolly phonics - multisenzorický program výučby anglického jazyka.

 

Bližšie informácie, fotografie a videá k uvedeným metódam si môžete pozrieť aj v našej sekcii: Prípravný ročník.

Vysoko špecializovaný odborný prístup k príprave detí na vstup do základnej školy

Oproti iným materským školám v Prešove ponúkame Vašim deťom odborný prístup školského psychológa a školského logopéda.

 

Školský logopéd bude podľa potrieb každého dieťaťa:

- realizovať artikulačnú terapiu a korekciu nesprávnej výslovnosti, 

- pracovať na komplexnom rozvoji jazykových schopností rozvíjaním porozumenia a rozvoji komunikačných zručností.

 

Školský psychológ v našej materskej škole bude:

- nápomocný pri vytváraní podnetného prostredia podporujúceho výnimočné nadanie a talent našich detí,

- vyhľadávať nadané deti v oblasti všeobecných intelektových schopností (matematika, cudzí jazyk...), v oblasti športu a umenia.

 

Skvalitnenie edukácie zabezpečujeme aj prostredníctvom školského prostredia, a to formou realizácie:

- telesnej výchovy v telocvični školy, 

- výtvarnej výchovy vo výtvarnej dielni, 

- hudobnej výchovy v multifunkčnej učebni, 

- dramatickej výchovy v školskej knižnici,

- informatickej výchovy v počítačovej učebni,

- a prírodovedných aktivít v chemicko-fyzikálnom laboratóriu.

Odkazy na dôležité dokumenty

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com