Zápis do materskej školy

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Preradiť svoje dieťa z inej materskej školy do našej materskej školy môžete aj po termíne 17. mája 2021 až do 15. septembra 2021, resp. do naplnenia tried. 

Ak máte záujem o špecifickú prípravu vášho dieťaťa na vstup do základnej školy, môžete svoje dieťa prihlásiť do tzv. prípravného ročníka v materskej škole. Deti budú v tejto triede pripravované inovatívnym spôsobom.  

Žiadosť/Prihláška do materskej školy - vytlačiť a podpísať oboma zákonnými zástupcami

Písomná forma prihlášky do materskej školy - word 

 

Povinné prílohy k žiadosti/prihláške do materskej školy: vytlačiť a podpísať oboma zákonnými zástupcami

1. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

 

Vytlačenú a podpísanú prihlášku do materskej školy oboma zákonnými zástupcami spolu s potvrdenými oboma prílohami doručte do 31.5.2021 osobne alebo poštou na pôvodnú adresu školy: Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 01  Prešov

 

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

 

Do prípravného ročníka: od 1.4.2021 do 15.6.2021

Do prvého ročníka základnej školy: od 1.4.2021 do 30.4.2021

Do materskej školy: od 1.5.2021 do 31.5.2021 

Online zápisný lístok sa nachádza na tejto strane nižšie.

 

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS MÔŽTE KONTAKTOVAŤ: 

+421 905 846 748

zapis.matica@gmail.com

Viac informácií o zápise nájdete tu:

Mesačná výška príspevku

Na základe platného Všebecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov jednotná pre všetky deti bez ohľadu na trvalé bydlisko.  

Od mesiaca máj 2021 až do zmeny výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je mesačná výška príspevku v sume 20 eur.  

Všeobecne záväzné nariadenie

Usmernenie k príspevkom

Pridané: 19.5.2021

Mgr. Silvia Eštočinová

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com