STANOVY            ŠTATÚT          

Členovia žiackej školskej rady

 

Marek Magda (V.A)

Melánia Laciová (V.B)

Laura Bačenková (VI.A)

Michaela Plavcová (VI.B)

Natália Pavúková (VII.A)

Zuzana Kočanová (VII.A)

Dávid Hudák (VIII.A)

Lukáš Richnavský (VIII.A)

Bianka Kollárová (IX.A)

Adam Čaja (IX.A)

Predsedníčka: Bianka Kollárová 
Podpredsedníčka: Laura Bačenková
Koordinátorka: Mgr. Mária Pavlovská
Kontakt: pavlovska.matica@gmail.com

 

 

Plán zasadnutí žiackeho parlamentu

školský rok 2016/2017

September

Oboznámenie sa so stanovami a štatútom ŽP

Voľba predsedu a podpredsedu ŽP

Október

Tvorba pravidiel ŽP

Tvorba plánu zasadnutí a aktivít ŽP

Rozdelenie funkcií

Vyhodnocovanie stavu interiérov tried

November

Naša strava. Ako sa stravujeme? Dotazník

December

Mikulášska výmenná burza

Pomoc pri Vianočnej akadémii

Január

Spolu proti drogám- Volejbalový turnaj

Januárová hudobná hitparáda

Vyhodnotenie tried za 1.polrok

Február

Vzťahy a priateľstvá v triede

Deň objatia

Valentínska pošta

Marec

Farbami proti rasizmu

Deň učiteľov

Apríl

Žiaci za katedrou

Zber papier

Máj

Šikanovanie sa môže týkať aj nás

Ako riešiť šikanovanie

Jún

Vyhodnotenie tried za 2. polrok

Pomoc pri organizovaní detskej olympiády

Vyhodnotenie činnosti parlamentu

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu je orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa požiadaviek a aktuálnych tém.

Výbor ŽP zasadá vždy prvý pondelok v mesiaci.

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com