Stanovy

Žiackej školskej rady pri Základnej škole Matice slovenskej 13, Prešov

 

Žiacka školská rada (ŽŠR) tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním ŽŠR  je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností v škole, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. ŽŠR vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Naučiť sa chápať princípy demokracie.

 

I. Všeobecné ustanovenia

ŽŠR je dobrovoľným združením žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu.
Sídlom ŽŠR je Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov.
ŽŠR je poradným orgánom riaditeľa školy.

 

II. Poslanie žiackej školskej rady

Poslaním ŽŠR  je :

1.       Zastupovať všetkých žiakov ZŠ Matice slovenskej 13 v súlade s princípmi humanizmu a demokracie, vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení.

2.       Formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov.

3.       Organizovať a pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských akcií.

 

III. Úlohy žiackej školskej rady

ŽŠR na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva zodpovedný koordinátor z radov pedagogických zamestnancov, postupuje nasledovne:

1.      Zvolí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu.

2.      Vyhotoví protokol o ustanovení ŽŠR, ktorý obsahuje: dátum ustanovenia, menný zoznam členov, program schôdze.

3.      Oboznámi sa so štatútom ŽŠR.

4.      Činnosť rady sa bude riadiť podľa  tohto štatútu, ktorý môže byť upravený ŽŠR.

5.      Na zmenu štatútu,  alebo jeho upravenie je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov ŽŠR.

 

IV. Organizácia činnosti žiackej školskej rady

1.      ŽŠR tvorí 5 až 9 členov piateho až deviateho ročníka, ktorí v tajných voľbách získali najvyšší počet hlasov.

2.      Svojich zástupcov si žiaci volia na jeden školský rok v tajnom hlasovaní žiakov piateho, až deviateho ročníka.

3.      V prípade nespokojnosti s činnosťou niektorého poslanca  majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

4.      Poslanci si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu.

5.      Funkčné obdobie ŽŠR je jeden školský rok.

6.      Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

7.      ŽŠR  sa schádza pravidelne raz mesačne, zasadnutia zvoláva predseda.

8.      Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov. 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com