Š T A T Ú T

Žiackej školskej rady Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov

 

 

Preambula

 

       V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Žiacka školská rada pôsobí pri ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1.      Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.      ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1.      ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2.      ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3.      ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4.      ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5.      ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6.      ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1.      ŽŠR má 5 až 9 členov a tvoria ju žiaci piateho až deviateho ročníka.

2.      Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3.      V každej triede sa zvolí zástupca tajným hlasovaním.

4.      Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov ŽŠR.

5.      Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6.      Z každej voľby sa robí zápisnica.

7.      Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

8.      Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽŠR.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1.      Člen má právo:

a)      voliť a byť volený,

b)      navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,

c)      byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)     hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,

e)      predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.

Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.

2.      Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.      Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1.      Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2.      Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej  školskej rady

1.      ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2.      ŽŠR nemá vlastný majetok

3.      ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

4.      Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

Článok VIII.

ŽŠR zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 27.09.2017 a od toho dňa nadobúda účinnosť

 

 

Dátum: 27. 9. 2017                            

 

 

 

Kontakt

Základná škola Matice slovenskej 13
080 01 Prešov
Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332
zs.matica@gmail.com